Het Kopenhagen Accoord

Kopenhagen is voorbij, de delegaties zijn weer naar huis. Het getekende ‘accoord’ is een aanfluiting in vergelijking met wat de onderhandelaars tot op het laatste moment bevochten. Het was de VS die niet wilde deelnemen aan Kyoto, die niet wilde samenwerken met de VN, en die niet wilde denken aan de noodzakelijke emissie beperkingen.

Het is echter te makkelijk het accoord helemaal te verwerpen. Het is een stap in de goede richting, hoewel het een stap is die onnodig over Kyoto heenstapt. Hieronder de twaalf punten in grote lijnen vertaald.

1. We verklaren te willen samenwerken om de temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius te houden, we erkennen daarin de opinie van de wetenschap die dit als noodzakelijk houd. Dit zal ieder land naar eigen capaciteit nastreven.

2. We erkennen de noodzaak van diepe emissie beperkingen en verklaren de 2 graden in gelijkheid en consistent met de wetenschappelijke visie te willen bereiken. We stellen dat piek emissies zo spoedig mogelijk moeten plaatsvinden, waarbij we erkennen dat dit in ontwikkelingslanden langzamer en later zal zijn.

3. Aanpassing aan de gevolgen van klimaat verandering alsook de gevolgen van bestrijding ervan zullen door alle deelnemers worden ervaren. We verklaren dat ontwikkelde landen voorspelbare en adequate middelen ter beschikking zullen stellen om de aanpassingen in ontwikkelingslanden te vergemakkelijken.

4. Annex I landen (ontwikkelde landen, niet China) verplichten zich om hun 2020 doelen voor 31 januari 2010 te hebben ingediend. Deelnemers aan het Kyoto Protocol zullen hierbij verder gaan dan zij onder Kyoto al gingen. De manier van meten van reducties en het administreren van gerelateerde financien zal nog nader worden bepaald.

5. De non-Annex I landen (ontwikkelingslanden) implementeren bestrijdings acties. Deze zullen worden geadministreerd en gecontroleerd op nader te bepalen wijze.

6. We erkennen het cruciale belang om emissies van ontbossing en degradatie van bossen tegen te gaan. Tevens erkennen we het belang om de absorptie van broeikas gassen door bosbouw te bevorderen. Dit zal onmiddellijk worden bevorderd op verschillende manieren oa via het REDD-plus mechanisme om fondsen voor ontwikkelings landen te mobiliseren.

7. Wij beslissen om verschillende benaderingen te steunen, waaronder het gebruik van markten, om zo ook de lage emissie landen te motiveren een laag emissie beleid te blijven voeren.

8. De landen verplichten zich aan geldelijke steun van 100 miljard per jaar vanaf 2020 voor de implementatie van adaptatie- en mitigatiewijzen in ontwikkelingslanden. Een substantieel deel hiervan zal worden toegewezen door het Copenhagen Green Glimate Fund.

9. Om 8 te bereiken zal een High Level Panel worden ingesteld.

10. We besluiten dat het ‘Copenhagen Green Climate Fund’ zal worden ingesteld als entiteit om de vele mogelijke financiele en technologische overdrachtsprocessen van de COP15 uit te kanaliseren.

11. Een ‘Technology Mechanism’ zal worden ingesteld om de ontwikkeling, overdracht en verbreiding van technologie te bevorderen. Elk land zal hier naar eigen capaciteit aan meewerken.

12. Een inventarisatie van de implementatie van dit accoord zal in 2015 worden uitgevoerd evenals een inschatting van de mate van conformatie aan de 2 graden target. Hierbij zal naar het verlagen van de temperatuurstarget worden gekeken naar 1,5 graden Celsius.

COP15 : Op naar COP16

Obama’s Copenhagen Speech

De COP15 heeft geen bindende targets opgeleverd. Dit was een van de scenario’s die werden voorzien. De VS verwijt voornamelijk China geen transparatie toe te laten in de controle van emissies, maar dit is dezelfde tactiek als tegenover Iran wordt gehanteerd. Wanneer is transparantie bereikt, en is dit niet gewoon een truc om de aandacht van het feit af te leiden dat China wel reducties toezegt, en de VS in weze niet.

Evo Morales was kiritisch op het rommelige proces en riep op om het kapitalistische systeem de schuld te geven.

Ieder gaat zijn eigen weg lijkt het, en het is slechts een kwestie tijd voor competitie de uitstoot weer op het maximaal haalbare niveau brengt. Fossiele brandstoffen zijn nog goedkoop, want niemand zal daar in het belang van onze planeet aan tornen. Dus op naar COP16 in een nog grimmiger wereld, en laten we de alternatieven zo snel mogelijk goedkoper maken.

COP15: 18 December

Terwijl gisteren nog licht werd gezien in de opmerking van China dat het de hoop op een werkbaar accoord niet heeft opgegeven, lijkt er vandaag weer enige beweging in de zaak te zitten. Met de toezegging van 100 miljard voor adaptie steun voor ontwikkelingslanden door de VS kwam tevens de eis voor meer monitoring mogelijkheden. China zag dit als een inbreuk op de soevereiniteit (geen pottenkijkers, maar heeft nu in respons de deur opengezet voor samenwerking die ‘onintrusief’ is.

Europa legde er de nadruk op dat het nu leidend is met haar toezegging van een reductie van 30% ten opzichte van 1990 over de volgende 11 jaar. Een versie van het verdrag dat donderdag onbedoeld circuleerde specificeert echter nog een 4,2 gigaton verschil met de voor 2 graden maximale temperatuurs stijging noodzakelijke 44 gigaton reductie. Greenpeace stelde dat deze targets een buitengewoon gevaarlijke situatie voor de mensheid opleveren. De temperatuurs stijging zou nog steeds 3 graden zijn.

Donderdag middag peperde de regeringsleiders elkaar nog met waarschuwingen dat een falen op de COP15 een ramp zou betekenen. Er is nog steeds geen consensus over Kyoto en de nadruk lijkt te liggen op het afkopen van de schade aan de kleinste emitters (ontwikkelingslanden) ipv het aanpakken van de grootste.

COP15 new 16 December

De VS Weigert Serieuze Emissie Beperkingen

Na lange ondehandelingen op dinsdag kon woensdag ochtend geen verdrag getoond worden. De VS wilde geen bewoordingen die hen zou binden aan emissies, dus een woord als ‘zal’ werd steeds terug geduwd naar ‘zou moeten’.Ook een door Denemarken aangekondigd alternatief was woensdag avond onvindbaar. Yvo de Boer verklaarde dat de onderhandelingen onverwacht tot stilstand zijn gekomen.

De kleine eiland staten zijn de wanhoop nabij. Het Kyoto protocol is zo goed als dood (India). De ontwikkelde landen (behalve de VS) zijn bereid om de uitstoot te beperken, maarde doelen zijn niet significant 20 % waar 40 % nodig is.

Terwijl gisteren een gala ter ere van de bossen werd gehouden, oa met Deense Royalty aanwezig is er in het plan geen geld toegezegd en is er geen methode om te bepalen wat de stand van ontbossing is.

Het meten van outstoot wordt bestreden door China en India omdat dit hun soevereiniteit zou aantasten. Ook in juridisch opzicht willen China en India zich niet laten binden, ze zijn voorstander van vrijwillige doelen.

Het zou haast lijken dat de ontwikkelde landen en de VS hun best doen, maar het tegendeel is waar. Zolang de VS Kyoto probeert te doorbreken en zich aan slechts symbolische uitstoot reducties bind (3%-4%) is het de oorzaak van het falen van de COP15.

Op donderdag verklaarde China volgens Reuters dat een uitvoerbaar verdrag buiten het bereik was komen te liggen, en dat het resultaat van de COP15 waarschijnlijk een of ander politieke verklaring zou worden.

Clinton stelt 100 miljard steun voor aan ontwikkelings landen als andere landen hierin meegaan. De betekenis hiervan is in de hidge context echter twijfelachtig. De dollar is nog steeds in een doodstrijd verwikkeld.

Rellen buiten en binnen het Bella Center

De afgesproken color coded rellen vonden wel plaats. Het maakte toegang, ook van mensen met de nodige papieren onmogelijk. Velen zaten in de buurt in koffie tenten te wachten op een nieuwe kans.

Let’s shake hands..

COP15 nieuws 15 december

In Kopenhagen is de teerling geworpen.  Misschien wordt er momenteel nog aan de laatste puntjes gewerkt van een verdrag dat alle partijen ter inzage wensen, maar slechts via een plenaire onderhandeling (vrij onwerkbaar) kan het voorstel worden aangepast. Het bemodig niet om te horen dat de VS, Duitsland, Frankrijk en Engeland een ovrleg hebben gehad en beweren op een lijn te zitten. Gezien de inzet van Duitsland is dat haast onmogelijk.

Een van de onderhandelaars uit het midden oosten zei dat hij zich zorgen maakte, China en India zijn bereid tot actie, maar de VS zegt niks en neemt een compleet onverenigbare positie in. Intussen hebben Angela Merkel en Kevin Rudd (PM Australie) hun zorgen uitgesproken.Ook Gordon Brown sprak zorgen uit, maar gegelijk een optimisme over een voorstel van de Ethiopische afgezant van Africa die de kosten verdeling tussen arme en rijke landen acceptabel zouden kunnen maken.

Een samenwerkings verband van landen genaamd ABASIC (Africa met Brazil, South Africa, India en China heeft een basis verdrag klaarliggen, maar zegt dat alleen te zullen gebruiken als er opeens een ongewenst ander verdrag wordt gepresenteerd. Al met al zijn er meer versies dan goed is voor een productief onderhandelingsproces (hiervoor is een oplossing).

Het enige zinnige werd vandaag door Arnold Swarzenegger gezegd:Leiders kiezen niet tussen een gered klimaat of de economie, dat is de mythe die de fossiele brandstof lobby pushed. Schone welvaart is zeer goed mogelijk.

Deelovereenkomsten

MIsschien is het een juiste inschatting om te zeggen dat een serie deelovereenkomsten mbt specifieke klimaatgevoelige activieten een basis zal vormen van een ommekeer naar een koolstofarme beschaving. Daarbij is een zeer bruikbaar criterium of waar het over gaat een positieve of negatieve ivloed heeft. Is de invloed positief dan betekend dat steun, is de invloed negatief dan moet de activitiet worden afgebouwd. Dit doorlopende evaluatie process zal uiteindelijk resulteren in koolstof eliminatie.

Carbon Capture

Het afvangen en opslaan van CO2 zal voorlopig niet in het CDM mechanisme worden meegenomen. De reden is dat er geen verzekering bestaat omtrend lekken in de geologische formaties en de bewaking van de opslag over langere periodes. De VS en UK zijn sterke voorstanders van carbon capture en storage. Het is positief dat een methode die impliciet het gebruik van fossiele brandstoffen bevorderd dit keer iig nog uitgesloten blijft.

Onbossing

Het wrd als een goed resultaat gezien als bosrijke naties financiele compensatie ontvangen voor het in stand houden van hun bossen. Dit lijkt de enige oplossing te zijn om de corrupte activieten een halt toe te roepen. Als de deal doorgaat betekend dat dat rijke landen zullen moeten werken (voor het geld dat we ervoor neertellen) omdat de bosrijke landen iets niet doen. Klimaat chantage noem ik dat.

Middelandse zee

Een van de mensen die ik vandaag heb gesproken is een vertegenwoordiger van het parlement van de middelandse zeelanden. De temperatuur van de middelandse zee zal snel 2 graden stijgen, met desastreuze gevolgen. Daarom zijn de staten die belang hebben bij dit waterlichaam verenigd. Zie hieronder zijn uitleg..

Cop15 Nieuws 14 december

De onderhandelingen in Kopenhagen

Sommigen maken zich zorgen over de verdeling van discussie punten. Grote beslissingen worden tot het eind uitgesteld, en de posities lopen nog wijd uiteen. Het verdrag wordt gaandeweg verder uitgekleed in het belang van consensus. Obama ontvangt kritiek omdat hij met zijn late betrokkenheid weinig invloed kan uitoefenen op het resultaat en onerhandelaars gekozen heeft die zijn eigen posities niet uitdragen (Clinton en Stern). De indiaase minister Jairam Ramesh zei dat het verdrag (op basis van het Kyoto protocol) op dinsdag avond klaar moet liggen voor inzage.

China US Kyoto of niet?

Volgense insiders is er wat betreft de onderhandelingen weinig schot in de zaak, omdat de posities van de VS en China lijnrecht tegenover elkaar staan. China wil een voortzetting van Kyoto, met serieuze targets, de VS noemt het Kyoto verdrag niet eens in haar versie, erkend de VN niet, will een uitzonderings positie en speculatieve emmissie markt. Vreemd genoeg beweegt de wereld met de VS mee en het lijkt er op dat een hernieuwd Kyoto verdrag waarbij alleen de VS niets hoeft te doen een goed resultaat zou zijn. De targets van het moment zijn iig nog niet schep genoeg.

De arme/afrikaanse landen wilde zondag verzekeringen dat de rijke landen niet samenspande om de emissies hoog te houden. De delegaties dreigden e conferentie te boycotten. Het principe is nu nog dat een eindverdrag op basis van consensus wordt samengesteld, dus alle partijn moeten overeenstemming bereiken. Kijkend naar emissies zijn de arfikaanse landen echter niet belangrijk, ze vormen en verwaardeloosbaar deel van het problem, echter ze hebben wel steun nodig. De 192 UN leden zijn bereid 10 miljard usd neer te leggen zei Ban Ki Moon op maandag. Het is lastig om met de geschiedenis van misbruik van IMF fondsen in de effectiviteit van grote geld injecties te geloven. Groene microcredieten zijn een optie, maar de implementatie laat ruimte voor misbruik. Kortom, nog geen oplossing in zicht.

Russisch voorstel

Rusland stelt voor een overeenkomst tussen vier landen op te stellen met China, India, de VS en Brazilie (de BRIC landen). Op deze manier zijn de grootste vervuilers en Brazilie met haar beher van haar regenwouden allemaal aan targts gebonden. Rusland heeft een eigen reductie van 25% toegezegd, maar denkt deze oa met nucleare enegie te bereiken, dat terwijl al in 2013 ernstige Uranium tekorten worden verwacht.

Een kosten management voorstel van Mexico en Noorwegen

Mexico en NOorwegen zijn met een voorstel gekomen waarbij fondsen worden geworven uit bij opbod verkochte emissie rechten in combinatie met een toewijzing aan ontwikkelings landen op basis van BNP, emissie en populatie.

Ontbossing

Een voorstel om de onbossing in 2020 met 50% te verminderen viel zondag uit het accoord vanwege de gebrekkige compensatie. Dit komt in feite neer op chantage door de regenwoud landen (waaronder ook bv. Congo). INtussen beweren Susilo Bambang (indonesie) en Sarkozy aan een ‘ambitieus plan’, Indonesie heet 10% van het bestaande regenwoud op haar grondgebied.

Het Witte Huis Kruimelt Mee

Van het witte huis kwam een voorstel voor 350 milioen steun voor R&D ten behoeve van ontwikkelings landen. Het geld zou echter niet van de VS komen.

Eerste dag COP15

Als ongeacrediteerde verslaggever op COP15 was het een verassing om te zien dat geaccrediteerde bezoekers alsnog 6 uur in de kou konden wachten om geregistreerd te worden. Dat gaf me wel de gelegenheid om mensen te interviewen.

De onderhandelingen zullen nu leiden tot een uiteindelijke temperatuursstijging van 4 graden, een desastreus en onacceptabel resultaat. Nog even doorbuffelen dus.. 

Cruciale klimaat factoren uit de IPCC ramingen gehouden

De klimaat doelen die nu zijn vastgesteld houden geen rekening met methaan dat rond de zuidpool uit de ontdooiende zeebodem ontsnapt, of uit de smeltende toendra’s. Het gaat om immense hoeveelheden.

Thomas Stocker van het IPCC zegt dat er momenteel geen garantie is om onder de 2 graden temperatuurs stijging te blijven. 2 graden is de limiet van het acceptable, daarboven zijn de verstoringen zeer groot. 2 graden betekend echter nog niet dat aanpassen aan de wereld met die stijging gemakkelijk wordt.

De smeltende toendra’s en diepzee methaan zijn niet in de IPCC ramingen meegenomen, iets dat ikzelf onbegrijpelijk vind. Het is roekeloos om een paar graden stijging te accepteren als dit betekent dat enorme hoeveelheden methaan vrij komen. Misschien is het al te laat om dit te voorkomen omdat over enkele jaren de polen niet meer bestaan om de atmosfeer te koelen, en de toendra’s die taak moeten overnemen.

Kopenhagen raport: Voorlopig verdrag van 11 december

Geld en een Draft

Terwijl er over geld, targets en technologie wordt onderhandeld zijn er momenteel iig twee documenten.

Conferentie Draft engelse versie hier

Kyoto protocol verdrag eneglse versie hier

(nummers refereren aan nummers in de Conferentie draft)

Conferentie Draft: De Visie

3. Temperatuur doelen

Het is een goed begin om temperatuur doelen te stellen. Dit houd de weg open voor beleidswijzigingen ahv. verbeterde wetenschappelijke prognoses. 2 graden is de absolute limiet. Het lagere alternatief is 1,5 graad.

3. Emissie doelen

Het lijkt alsof emissie doelen en het geld dat voor het bereiken van deze doelen nodig is de hoofdmoot uitmaakt van de onderhandelingen. Deze versimpeling doet geen recht aan het feit dat hoofdzakelijk fossiele brandstoffen de emissies veroorzaken. Men zou moeten onderhandelen over het afsluiten van de olie en (onnatuurlijke) gas bronnen, maar dat zou veel te effectief zijn, en het zou de strategiesche relaties beinvloeden.

De huidige doelen zijn niet bescheiden. De opties zijn 50, 85 of 95% ten opzichte van 1990. Voor referentie, de VS heeft zich gecomitteerd aan 1% tov 1990!

Ontwikkelings landen krijgen een aangepaste target. Het is echter de vraag wie bij deze landen hoort of wil horen.

4. Uitstel voor ontwikkelingslanden

Er wordt gesproken over een tijdsperiode voor piek emissies. Deze kan langer duren voor ontwikkelings landen.

7. en 8. Herziening van doelen

Er wordt in punt 7 en 8 ruimte ingebouwd on de doelen te herzien ahv. de impact van klimaat verandering. De eerste herziening zal plaatsvinden in 2016.

Conferentie Draft: De praktijk (actie punten)

11. De strengste target voor ontwikkelde landen is 45% tov het niveau van 1990 te bereiken in 2020. De laagste target (25%) is meer nu door enige partij toegezegd.

12. Er zal gewerkt worden aan een lange termijn plan mbt emissies. Logisch.

13. De ontwikkelde landen zullen gelijk opgaan en rekening houden met elkaars ‘national circumstances’ en ‘historic responsibilities’. Wat dat betekend? De VS heeft een historische verantwoordelijkheid om de grootste vervuiler te zijn?

14. Voor elk jaar tot 2020 zal het reductie percentage worden vastgelegd met ingangs jaar 2013 (waarom 2013).

15. De bestaande comitments onder Kyoto van Annex I landen (ontwikkelde landen) zullen worden meegenomen.

26. Ontwikkelings landen mogen actie nemen door herbebossing en bescherming van bestaande bossen.

27. De organisatorische kosten voor ontwikkelingslanden zullen volledig door ontwikkelde landen worden gedragen.

29. Er zal een ‘forum’ worden ingesteld om de voortgang te bespreken (de gevreeste wereldregering?).

37. Het grootste deel van de financiering zal uit eigen middelen van ontwikkelde landen komen.

38. Het bedrijfsleven mag meeinvesteren.

39. Vanaf 2013 zal de kas door de ontwikkelde landen worden gevoed.

40. Er zal een orgaan worden ingesteld dat volgens de regels van de overeenkomst zal opereren (de gevreeste wereldregering?).

44. Hier komen de bedragen die in de periode 2010-2012 zullen worden toegezegd.

45. Hierin wordt over de technologie transfer gesproken. Er komen regionale centra. Het is misschien interessant om te weten dat de VS het als behulpzaam ziet om patenten op ‘cleantech’ sneller toe te wijzen. Het zou veel beter zijn als patenten op klimaat technologie zouden worden afgeschaft, hoodfzakelijk omdat ze over het algemeen worden misbruikt om innovaties van de markt te houden.