Het Kopenhagen Accoord

Kopenhagen is voorbij, de delegaties zijn weer naar huis. Het getekende ‘accoord’ is een aanfluiting in vergelijking met wat de onderhandelaars tot op het laatste moment bevochten. Het was de VS die niet wilde deelnemen aan Kyoto, die niet wilde samenwerken met de VN, en die niet wilde denken aan de noodzakelijke emissie beperkingen.

Het is echter te makkelijk het accoord helemaal te verwerpen. Het is een stap in de goede richting, hoewel het een stap is die onnodig over Kyoto heenstapt. Hieronder de twaalf punten in grote lijnen vertaald.

1. We verklaren te willen samenwerken om de temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius te houden, we erkennen daarin de opinie van de wetenschap die dit als noodzakelijk houd. Dit zal ieder land naar eigen capaciteit nastreven.

2. We erkennen de noodzaak van diepe emissie beperkingen en verklaren de 2 graden in gelijkheid en consistent met de wetenschappelijke visie te willen bereiken. We stellen dat piek emissies zo spoedig mogelijk moeten plaatsvinden, waarbij we erkennen dat dit in ontwikkelingslanden langzamer en later zal zijn.

3. Aanpassing aan de gevolgen van klimaat verandering alsook de gevolgen van bestrijding ervan zullen door alle deelnemers worden ervaren. We verklaren dat ontwikkelde landen voorspelbare en adequate middelen ter beschikking zullen stellen om de aanpassingen in ontwikkelingslanden te vergemakkelijken.

4. Annex I landen (ontwikkelde landen, niet China) verplichten zich om hun 2020 doelen voor 31 januari 2010 te hebben ingediend. Deelnemers aan het Kyoto Protocol zullen hierbij verder gaan dan zij onder Kyoto al gingen. De manier van meten van reducties en het administreren van gerelateerde financien zal nog nader worden bepaald.

5. De non-Annex I landen (ontwikkelingslanden) implementeren bestrijdings acties. Deze zullen worden geadministreerd en gecontroleerd op nader te bepalen wijze.

6. We erkennen het cruciale belang om emissies van ontbossing en degradatie van bossen tegen te gaan. Tevens erkennen we het belang om de absorptie van broeikas gassen door bosbouw te bevorderen. Dit zal onmiddellijk worden bevorderd op verschillende manieren oa via het REDD-plus mechanisme om fondsen voor ontwikkelings landen te mobiliseren.

7. Wij beslissen om verschillende benaderingen te steunen, waaronder het gebruik van markten, om zo ook de lage emissie landen te motiveren een laag emissie beleid te blijven voeren.

8. De landen verplichten zich aan geldelijke steun van 100 miljard per jaar vanaf 2020 voor de implementatie van adaptatie- en mitigatiewijzen in ontwikkelingslanden. Een substantieel deel hiervan zal worden toegewezen door het Copenhagen Green Glimate Fund.

9. Om 8 te bereiken zal een High Level Panel worden ingesteld.

10. We besluiten dat het ‘Copenhagen Green Climate Fund’ zal worden ingesteld als entiteit om de vele mogelijke financiele en technologische overdrachtsprocessen van de COP15 uit te kanaliseren.

11. Een ‘Technology Mechanism’ zal worden ingesteld om de ontwikkeling, overdracht en verbreiding van technologie te bevorderen. Elk land zal hier naar eigen capaciteit aan meewerken.

12. Een inventarisatie van de implementatie van dit accoord zal in 2015 worden uitgevoerd evenals een inschatting van de mate van conformatie aan de 2 graden target. Hierbij zal naar het verlagen van de temperatuurstarget worden gekeken naar 1,5 graden Celsius.

Leave a Reply