Onze dik gesubsidieerde ondergang

Een recente Bloomberg studie wijst uit dat fossiele brandstoffen wereldwijd 557 miljard dollar directe subsidie ontvangen, terwijl alternatieve energie ongeveer 46 miljard dollar ontvangt. Hoeveel kost een vat olie dus werkelijk? Is olie uit biomassa, zeewier en algen niet al jaren goedkoper?  Met het oog op de stervende oceanen is het misschien tijd de rollen om te draaien. Hoeveel goedkoper zouden zonnepanelen zijn als er per jaar voor 557 miljard dollar aan extra productiecapaciteit zou worden gerealiseerd?

The oceans are dying, Annual decline in Phytoplankton of 1%


The research, published in the journal Nature, said the declines were linked to rising sea-surface temperatures and changes in the conditions of the ocean, particularly close to the equator.

This reduces the chances of repairing the imbalance. All burning should stop, growth of life in the oceans should be promoted by all means, or we will see deoxygenation and lifeless oceans, runaway climate change and eventual extinction of all life on earth. More here.

Water, ook niet onbelangrijk..

Switzerland provides the US with Atrazine, a chemical that makes even humans infertile and more feminin. Corporations like Monsanto forc third world countries to use much more water, they pollute without cleaning up, the are committing genocide on a massive scale. To top it off this behaviour is proven to cause life to go extinct on earth. This is not a feel good matter, this is war. Do you think one can make water and develop a breakthrough desalination method if it competes with the incomes of commercialized water companies?

Water is not bought or sold
Good or True?
Ecologie en economie, terug naar het agrarisch denken

Het klimaat probleem en de mondiale vernietiging van ons ecosysteem die lijkt te leiden tot een totale uitroeiing van al het leven op aarde heeft een oorzaak, dit is de onthechting van financiele marketen en de leven gevende ecologie. Zonder de introductie van futures en andere derivaten, zonder de fraude van Wallstreet was de olie consumptie en ontwikkeling van China en Azie niet zo snel gebeurt. In de formule E=P*f (energie is de bevolkingsgrote maal een factor) werd de E kant (hoofdzakelijk door olie en het uitputten van ecologische bronnen, geholpen door ongelimiteerde geldstromen) ongelimiteerd gehouden. Als gevolg hiervan is sinds de 50’er jaren de wereld bevolking vervijfvoudigd. Nog steeds leven de meeste mensen in de illusie dat met geld alles te koop is. Dit klopt maar beperkt en alleen zolang met geld goedkope olie te koop is.

Nu komt het gevolg van het verkopen van de toekomst (omdat de meeste gelden uit voorschotten op veronderstelde toekomstige inkomsten voortkwamen) zich melden, ook in financiele termen. Door hevige droogte is in 23 regio’s in rusland de noodtoestand uitgeroepen. 32% van de oogsten zijn mislukt. De prijs van graan zal waarschijnlijk verdubbelen. Dit zal leiden tot inflatie en de staat dwingen tot rente verhogingen. Dit zal op zijn beurt weer leiden tot verliezen voor houders van staatsobligaties. Dit op zijn beurt zal weer leiden tot een reeks margin calls en failliessementen.

Het is triest dat we ons zo vasthouden aan een kapot geldsysteem. het is een blok aan het been van de mensheid, want schuld die niet betaald zal worden is geen schuld en kan beter worden kwijtgescholden. Ook is het duidelijk dat in het vegal van de VS geld werd gecreerd om daarmee energie het land binnen te halen ten behoeve van productie. Dat geld heeft zijn functie vervuld, want de olie is verbruikt. Wie snapt dat er mensen zijn die dit eenrichtings verkeer prima vinden snapt ook waarom bv. Larry Summers en Dick Cheney vinden dat schulden niet belangrijk zijn.

Terwijl we ons door deze zaken laten afleiden is de weg naar complete vernietiging van het leven op aarde gronding ingezet. Daar zou onze focus moeten liggen, in het limiteren van de temperatuurstijging omdat die de methanen die zich in onze oceanen bevinden er onder houdt. Het is explosief effect, als de methanen vrijkomen en zo de opwarming versnellen is het gedaan, er is geen manier om ze terug in zee te stoppen. Google ‘The great dying’. Al het leven op aarde finito. Dat is het bos dat we niet zien omdat we door bankiers worden bezig gehouden. Van de ene boom in de andere zal ons besef van afhankelijkheid van het land en water toenemen, dat is mooi, bewust zijn van de noodzaak van een gezonde agrarische sector, maar het is een brandende lont die we naar het kruitvat volgen. Het is beter de lont zo snel mogelijk te doven.

Adieu Kernenergie

Jippie! Kernenerigie is nu officieel duurder dan
Zonne PV. Onderzoekers van de Duke University hebben dit in een onderzoek vastgesteld. Tegelijkertijd meldt de New York Times dat financiele markten niet in
Kernenergie zullen investeren tenzij iemand voor de risiko’s opdraait.
De nucleaire industrie is in de VS al onrechtvaardig bevoordeeld omdat
ze hun verzekerings premies niet echt hoeven te betalen (het geld dat
nodig is in geval van een ramp). Laten we de corruptie niet onderschatten en overal waar mogelijk benadrukken dat zonne PV goedkoper is dan nucleaire energie.

Red Het Leven Op Aarde

Voor wie denkt dat het ‘probleem’ aspect van het klimaat probleem er uit bestaat dat de wereld warmer wordt is er een onaangename verassing. Niet alleen wordt ze warmer, ze wordt onleefbaar. Bijna 95% van het leven op land en in zee zal uitsterven.

Dit is geen doom scenario, worst case oid, het is een simpel gevolg van de natuurwetten. Het is al eens eerder gebeurt, zo’n 250 miljoen jaar geleden, op ongeveer dezelfde manier.

Het werkt ongeveer zo:
1. De atmosfeer warmt op.

2. Hierdoor komt methaan uit de zee vrij.
3. Hierdoor warmt de atmosfeer verder op.
4. Hierdoor stoppen de zeestromen.
5. Hierdoor sterven de zeeen.
6. Hierdoor wordt de atmosfeer overladen met giftige dampen.
7. Hierdoor sterf all het leven op land.

We zij nu bij stap 1 en 2 en 3. Het is dus niet een spaarlamp meer of minder, het is of we willen stoppen met verbranden. Bsbranden voorkomen, desalinere, irrigeren, planten, de polen van verdere opwarming redden (dat is namelijk de reden dat de zeestromen staken). Het is alle hands aan dek.

Doen we niets dan komt er een generatie die duidelijk kan bewijzen dat het te laat is, en vanaf dat moment zal slechts een zeer gering aantal organismen het overleven.

Dit probleem is groter dan het marketing enthousiasme van een welvarend Nederland. Het is een probleem dat alleen door zeer doelgerichte maatregelen kan worden bevochten, misschien.

Is (Bijna) Al Het Leven Op Aarde In Gevaar?

Update : Een nieuwe studie bevestigt onze vrees. Het ecosysteem kan zeer snel instorten..

20% van onze atmosfeer is zuurstof. De oorsprong van deze zuurstof is fotosynthese. De levende organismen hebben in de loop van de millenia van de CO2 moleculen in de atmosfeer de C (koolstof) gecombineert met H (waterstof) vanuit H2O (water), en zo aan de ene kant zn. koolwaterstoffen gemaakt (CH verbindingen, methaan, olien) en aan de andere kant O2 (zuurstof).

De recente temperatuurstijging oiv┬áde oplopende CO2 concentratie (het klimaat probleem) laat zien dat wanneer de uitstoot vanwege het verbranden van de bovengenoemde koolwaterstoffen niet zou plaatsvinden, de hoeveelheid CO2 door planten en dieren op het land en in de oceanen min of meer constant zou blijven (afgezien van seizoens fluctuaties). Er komt niet veel CO2 bij en er gaat dus ook niet veel O2 af. Het is een dynamisch evenwicht waarbij net zoveel O2 wordt geproduceerd als wordt geabsorbeerd. CO2 en O2 zijn zo met elkaar verbonden. O2 wordt zelfs gebruikt om de CO2 opname van ‘carbon sinks’ te schatten.

Zuurstof en de oceanen

De grootste producent van O2 in dit dynamische evenwicht zijn de oceanen. Zij nemen 50% van de productie voor hun rekening. Maar de stijgende temperatuur verminderd de hoeveelheid O2 die opgelost kan blijven in het zeewater. Hierdoor groeien de zn. ‘Oxygen deprived’ zones die normaal gesproken diep onderwater liggen. Deze verspreiden zich naar de kust gebieden en zorgen dat het leven in de oceanen voor sommige dieren onmogelijk wordt.

Tijdens zogenaamde ‘hypoxic events’ sterven alle organismen, zeesterren, vissen, schelpen etc. Dit is een mondiaal probleem. Lothar Stramma, een oceanographer at the Christian Albrechts University of Kiel rapporteert in een studie dat de hypoxy zich in horizontale en vertikale richting over de hele wereld, en dat de hoeveelheid zuurstof aan het oppervlakte is afgenomen langs de meeste continenten. Het gebied waarin grote oceaandieren door zuurstofgebrek niet langer kunnen leven is met 5.2 miljoen vierkante kilometer toegenomen sinds de zestiger jaren.

De Uitsterving tussen het Permische en Triassische tijdperk

Er zijn verontrustende parallelen met de situatie tijdens de zn. ‘Great Dying’ of grote sterfte. Toen verdween 96% van alle zeeorganismen en 70% van alle gewervelde dieren op land. Ook insecten verdwenen nagenoeg (83% van alle genera). Dit was zo’n ramp voor het leven op aarde dat het de ‘Moeder van alle massasterften’ wordt genoemd. Lothar Stramma merkt op dat deze samenging met hypoxia en anoxia in de oceanen, en een hoge CO2 concentratie in de atmosfeer. Afzettingen van pyriet verraden dat ook de hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer was afgenomen. Er was er ook sprake van een zeespiegel stijging en toenemende droogte.

De oorzaak van deze massa sterfte wordt gezien in de uitbarsting van siberische vulkanen, de zn. Siberische Trappen.. Deze massale uitbarsting bedekte uiteindelijk 7 miljoen vierkante kilometer landmassa met basalt. De lava die in zee stroomde ontdooide het daarin aanwezige gehydrateerde methaan, en dit leide tot zo’n enorme toename van atmosferisch methaan, dat de temperatuur 6 graden omhoog schoot.

Onderweg naar de dood

Hetzelfde scenario lijkt nu ook op gang te komen, deze keer door menselijk gebruik van fossiele brandstoffen. Dit heeft echter net zo goed het smelten van gehydrateerd methaan in de oceanen tot gevolg als de uitbasting van de Siberische Trappen 250 miljoen jaar geleden. De smeltende permafrost laat ook methaan vrijkomen in een zichzelf versterkend proces. Als niet abrupt wordt gezorgd voor een reabsoptie of reductie van boeikasgassen, wat zou het ontspinnen van dezelfde gebeurtenissen tegenhouden?

Een Kijkje in Nigeria

Klik hier voor de rapportage van ZDF. De ZDF ging een kijkje nemen in de Niger Delta, waar Shell vele olie bronnen heeft achtergelaten. Deze worden nu door de lokale bevolking afgetapt (als ze niet gebarsten zijn). Via geimoproviseerde raffinage methoden wordt hier diesel en benzine gewonnen. Het gebied is enorm, de rivieren zijn morsdood, een ramp ligt nog steeds op de loer en waar is Shell?

Een scene van Appocalpyse Now

Olie zichtbaar op het water en aan de oevers

Een visser die niets vind

Illegale olie raffinaderij

De olie wordt verhit en gescheiden in fracties, net als in een kraker

Regelmatig explodeert een ‘destillatie’ unit..

7 doden dit jaar..

De situatie die Shell heeft achtergelaten verslechtert nog steeds

Seriously : Climate Change and National Security

General Gordon Sullivan, Former Cheif of Staff US Army

Rear Admiral David Titley

– The impact of ocean acidification may mean people that live of protien from the oceans may not be able to do that (oceans will be dead)

– Het effect van verzuring van de zeeen zou kunnen betekenen dat mensen die voor hun voedsel van visvangst afhankelijk zijn die levenstijl niet kunnen voortzetten (de zeen zullen geen vis meer bevatten)

– Navy has a goal to reduce carbon based fuels by 50% by 2020

– De Marine heeft het doel om in 2020 50% mindere fossiele brandstoffen gebruiken

Vice Admiral Dennis McGinn

– "Climate Change acts as a threat mutliplier for instability in critical regions of the world."

– Klimaat verandering werkt als een vermenigvuldiger van de dreigingen en instabiliteit in kritische gebieden op aarde 

– Failing government structures will create opportunity for terrorists

– De onder druk van de veranderingen falende regeringen creeren kansen voor terroristen

– Climate change and fossil fuel addiction is by any measure the biggest threat

– Het klimaat probleem en de verslaving aan fossiele brandstoffen is de grootste bedreiging voor de veiligheid

James Woolsey Director CIA, Undersecretary US Navy

– "Exponential effects may be why actual temperatures are above those predicted."

– Exponentiele effecten vormen misschien een verklaring voor de verschillen tussen de modellen en de realiteit (de realiteit is erger)

– We may get lucky and manage to deal with some of the issues

– Misschien heb je geluk en kun je omgaan met sommige van de problemen

– Insofar you are moving to distributed generation of electricity, because you are worried about the security of the web, terrorist attacks on the web and the like, photovoltaics on the roof etc, insofar you are doing that you are also going green

– Als je de energie voorziening gedristribueerder maakt vanwege veiligheids belangen (terroristen, cyber attacks) dan ben je ook groener! (anti smart grid argument)

– You are funding the terrorists when you buy gas at the gas station

– Als je benzine tank geef je geld aan terroristen

Rosie Boycott, Former editor of the Independent on Sunday

– Floods will mean crop failure

– Nine meals from anarchy, meaning it takse three days of famine break down society

General Ron Keyes, Former commander, Air combat command

– You can debate the science, but something is happening

– Je kunt discusieren over de wetenschap, maar er is iets aan de hand

Wesley Clark Former Supreme Allied Commander of Nato

– We’ve got to act now

– We are not going to avoid warming, we need to deal with the effects

– Nuclear has two drawbacks, risk and waste, incentivise other technologies first

– It’s not an EPA problem, it’s a national security problem

– Please help with raising consienceness of the fact that climante change is upon us AREADY, requiring a command and control to deal with weather extremes

General Chuck Wald, USAF

– We have the responsibility to do something now

– A gallon of fuel to a forward base in Afganistn costs 1000 usd

– The navy is looking at algae based fuel, the good news is its going to be plentyfull, clean to make, burns a little better and it doesn’t have to have a new infrastructure to move it around.

General Anthony Zinni, Forme Chief US Central Command

– I was part of a study on the security issues of climate change. The arctic will be an issue

– Major diaspora’s, banglaseh goes away

– Battles over water is going to be more the liquid of conflict than oil

Kent Butts, US Army War College

– Russia claimed the North Pole

– Overconsumption is an easily singled out problem in relations between north and south

– Osama Bin Laden believes that the west disregards the impact of climate change on the developing world

Ray Maybus, Honorary Secretary of the Navy

– We are going to deploy by 2016 a navy carrier strike group composed completely of alternatively powered ships

Reuter Green Business..SUCKS!!

Reuters News staat niet bekend om een hang naar feiten en zaken van belang voor het algemene publiek. Hier een selectie van de berichten van vandaag..

"Profit surprises seen for companies tied to oil spill"

Ja, inderdaad, er is winst te melden in de bedrijven die worden ingezet om de schade van de (voortdurende) olie ramp in de Golf van Mexico te beperken. De vraag is of dit nieuws is, of waarmo het nieuws is? Is het omdat er positief nieuws moet zijn tov enormheid van de ramp? Waarom wordt geen ruimte ingeruimd om te berichten dat experts beweren dat de relief wells een ‘sham‘ zijn? De veronderstelde drukverlaging van de olie bron mbv extra boorgaten zou geen kans hebben omdat de versteviging in het originele boorgat is weg gevaagd, waardoor de wanden te zwak zijn om onder druk te kunnen staan. En dan de giftigheid van benzeen en het oplosmiddel Corexit. Maar laten we melden dat de opruim bedrijven winst maken.

"Analysis: SEC probe casts shadows over solar companies"

De Securities and Exchange Commission, het bureau dat er over zou moeten waken dat de beurs handel en beurs genoteerde bedrijven bonafide handelen, heeft nu een aantal PV bedrijven in het vizier genomen. Dit slaat alles. Insiders weten namelijk dat de SEC volledig corrupt is, iets dat makkelijk aan te tonen is omdat de SEC al jaren deals heeft met bedrijven die aandelen verhandelen van bedrijven die helemaal niet bestaan (phantom shares). En dan hebben we het nog niet over de zaak Madoff. Voor $900 mln wordt de beurs investeerder professioneel berooft. Elke activiteit van een instituut dat zo onder spanning staat door eigen ‘incompetentie’ moet met een politiek oog worden bekeken. Zolang er geen vervanger is van olie om de economie draaiende te houden zijn banken en hun sateliet instituten in te zetten om dat zo te houden. Om even het contrast te benadrukken, China heeft nu een eigen rating agency en komt tot heel andere conclusies dan de criminelen op Wall Street.

"Tesla formalizes Toyota deal, to deliver 2 cars"

Tesla heeft net een aanval op haar financien overleeft in het land waar auto fabrikanten meer verdiende met de (gesubsidieerde) credietverstrekking op SUVs dan op het eigenlijke verkoop van deze gas guzzlers. In Azie is men mijlen verder met electrisch vervoer, in veel steden heb je al geen niet-electrische brommers meer (Hong Kong). Alleen in het westen wordt de waterstof onzin geslikt met de gebruikelijke obstakels zoals een ander Reuters artikel aangeeft "UK hydrogen cars are coming – if you
can fill up
"

. (Ja, we gaan namelijk voor een brandstof waar je een hele nieuwe infrastructuur voor moet aanleggen, niet een zoals electriciteit of ammonia waar die al voor bestaat. Dan gebruiken we het ten onrechte om het Smartgrid te verkopen, want onze winst gaat voor het overleven van de westerse maatschappij, zolang de muziek speelt willen we winst zien). Terwijl electrisch auto’s uit de 70’s nog steeds rijden, met dezelfde batterijen!

Reuters SUCKS!!