Youtube Carbon Footprint

Problemen met Monsanto’s Business case

Genen kunnen tot nog toe met een patent worden beschermd in de VS. Dit betekent dat gewassen en zelfs vee waarvan de genen zijn verrijkt met sequenties uit andere organismen in de markt bescherming genieten. Bedrijven als Monsanto voegen genen toe om onder andere de zaden onvruchtbaar te maken (zogenaamde terminator seeds), om de planten zelf insecticide te doen produceren of om ze resistent te maken tegen de eigen bestrijdings middelen (herbiciden en inceticiden) zodat een ‘systeem’ ontstaat dat een boer in een keer kan/moet kopen. In het geval van vee (varkens) zijn er dieren gepatenteerd waarbij een exact bepaald voedings regime tot vlees met specifieke eigenschappen leidt. Ook worden varkens gemanipuleerd om mogelijk menselijke organen voor transplantatie te leveren.

Gen sequenties worden ook gepatenteerd in de medische sector als het gaat om het herkennen van ziekte beelden. Hierdoor kan een test die een bepaalde sequentie signaleerd alleen door de patent houder worden gemaakt/verkocht.

Er zijn verschillende etische bezwaren te maken tegen GM. Sommige mensen vinden dat er niet met de creatie moet worden gesold. Anderen werpen voor dat de gevolgen van de manipulatie helemaal niet zijn te overzien. Van de eerste introductie van GM gewassen is er gesjoemeld met het testen van de gewassen, met name het inbouwen van genen voor de productie van schimmel en insecten werende stoffen blijkt de mais e.d. ook giftig te maken voor dieren en de mens. Om die reden zijn GM gewassen in Europa verboden. China heeft een lijst van geaccepteerde variaties, en verbiedt import van GM mais van onbekende aard.

Er is een vreemd neveneffect van de bescherming die patenten op GM gewassen veroorloven, namelijk dat alle gewassen waarin de gepatenteerde sequenties of genen voorkomen eigendom worden van Monstanto. Of dit nu een fout van justitie is of niet, verschillende graanveredelaars hebben hun varieteit aan Monsanto verloren door ‘toevallige’ menging van GM genen. Omdat gewassen door menging allemaal GM worden gelabeld veliezen unieke varianten hun markt. Hier onder het ongelofelijke verhaal van een veredelaar.

Een ander effect van contaminatie met GM genen is dat het gewassen ongeschikt kan maken voor de verkoop. Organische gewassen die met GM worden gemengd verliezen die status.

Nu is er een rechts opinie die aangeeft dat genen per definitie niet patenteerbaar kunnen zijn. De kwestie is dat ‘geisoleerde’ en ‘ongemodificeerde’ DNA sequenties geen uitvinding zijn in de strict zin van de patent wet. Een analyse laat zien dat argumenten om ‘gevonden’ genoom te patenteren geen stand houden. In dit geval betreft het een diagnostisch test.

Het is te hopen dat deze opinie verder gebruikt kan worden om GM patenten te ondermijen. Momenteel is 9% van alle gewassen van een GM variant. De ervaring met GM gewassen verschilt echter aanzienlijk met de prospectus. Blijkbaar leid het gebruik van tot sterkere ponkruid varianten en de noodzaak om meer herbiciden te gebruiken. De bodem sterft af. Waar initieel 2 liter gif nodig was is nu 10 liter nodig. Koeien en hazen en hele boeren families worden ziek van de overvloed aan gif. 


Voor de boeren die al 10 jaar met GM gewassen werken is er niet veel voor GM te zeggen, ze worden er ziek en arm van, de boden is dood. Dat laatste is iets dat ook andere boeren is opgevallen. Ploegen, de chemicalien en mest stoffen maken dat bouwland als dode klei begint en eindigd. Met het oog op bovestaande onnodige technologie en de aanstaande stijgende brandstof prijzen valt het gebruik van intensieve en GM gewas gebruikende landbouw niet anders te verklaren dan dat de boeren geen andere keuze wordt gelaten, oa omdat de gewassen door patenten worden beschermd en Monsanto via royalties genoeg geld overhoud om de zaak onder controle te houden. Het wordt tijd dat het verstand toeslaat, beter vroeg dan laat aangezien sommigen zeggen dat het onvermijdelijk is dat GM genen zich uiteindelijk door de hele wereld verspreiden, vele jaren nadat intensieve landbouw onbetaalbaar is geworden en de meerderheid van de bevolking organisch boert..

Monsanto aan het werk

Mosanto laat zien hoe grondig een promotie campagne kan worden uitgevoerd. Het draaiboek van beinvloeding van professoren, journalisten en regulerende instellingen is een draaiboek dat voor meer doeleinden kan worden gebruikt, bv. voor promotie fossiele bandstoffen, van het smart grid en nucleaire energie een proces waarbij hoogleraren het vaak mis hebben.

De Warmte Wet, of Hoe Beschermen We Onze Gas Emissies?

De nieuwe Warmtewet heeft een lange geschiedenis van ontstaan. Daarin lijken misvattingen om onduidelijke redenen te worden gepepertueerd. Naast de administratieve eisen die worden gesteld, die het moeilijker maken op kleinere schaal warmte systemen te introduceren is er het grootste discussie punt, de prijs van warmte.

Niet Meer Dan Anders

Mag de burger worden geconfronteerd met hogere warmte prijzen als hij een woning kiest waar een alternatief (niet gas gebaseerde) warmte systeem is geinstalleerd ? De voorstanders van het Niet Meer Dan Anders principe vinden dat dat niet mag. Het zou leiden to woeker prijzen. In de besprekingen omtrend de wet blijkt echter dat dit niet het geval is, aldus Samson.

“Er waren jarenlang klachten van afnemers aan vooraf gegaan en een onderzoek van de Algemene Rekenkamer uit 2004 of 2005 waaruit duidelijk bleek dat afnemers van warmte jarenlang veel te veel betaalden. Het «Niet Meer Dan Anders»-tarief (NMDA-tarief) dat door EnergieNed werd gehanteerd en dat door de warmtebedrijven min of meer werd overgenomen, bleek veel te hoog te zijn en veroorzaakte dus woekerwinsten.

“De initiatiefnemers hebben gezocht naar wetgeving die consumenten beschermt, als algemeen principe, en daar expliciet invulling aan geeft door de prijs in principe vast te stellen op een redelijk tarief: de kosten van warmtelevering plus een klein rendement dat hoort bij monopolistische situaties. Op die manier wilden wij iedereen in Nederland tevreden maken. De warmtebedrijven konden met een redelijk rendement blijven
investeren en de afnemers zouden niet meer betalen dan anders, sterker nog: zij zouden veel minder betalen dan anders. Jaren van wetgeving zijn gevolgd. Vervolgens kwam uit het onderzoek dat gepaard ging met het warmtebesluit de conclusie dat de redelijke prijs vaak boven het «Niet Meer Dan Anders»-tarief ligt dat wij in de wet hebben verankerd als de maximale prijs die mag worden gevraagd. Daarmee wordt de hele situatie omgedraaid en vallen dus heel veel van de punten die wij moesten en moeten regelen in de Warmtewet weg. 

Geen Woeker Winsten

Ok, dus bij nadere beschouwing zijn de prijzen voor gas te laag en is er geen noodzaak om deze te beperken met een maximum. De prijs bepaling is zoals hierboven duidelijk is een manier om het exploiteren van en investeren in gaslevering betrouwbaarder te maken, niet om de huurder of bewoner tegen woeker te beschermen. Is dat een maatschappelijk doel? Met het stijgen van de gasprijzen mag de ‘Niet meer dan anders’ prijs namelijk wel omhoog?

Samson haalt zichzelf volledig onderuit door deze uitlating:

“Wij constateren wel dat er nog steeds –  ik vrees dat dit tot in de eeuwigheid zo zal blijven  – veel discussie is over de vaststelling van de tarieven. Iedereen heeft weer zijn gelijk gevonden in welk onderzoek dan ook. Dat is een situatie die wij op dit moment
niet kunnen ophelderen
. Dat gaan wij ook niet doen, want daar ontbreekt de tijd voor en wij hebben nu andere prioriteiten, namelijk het wijzigen van de Warmtewet op een zodanige wijze dat wij goed verder kunnen.”

Goed, “We weten niet wat we doen en waarom, maar we doen het omdat we het denken te willen doen” . De PVDA vreest gezichtsverlies. De issue moet overboord worden gezet, niet besloten. Haast is het middel om mensen verkeerde besluiten te laten nemen.

Samson besluit:

“Wij geven de minister toestemming, of de opdracht, om de Warmtewet te wijzigen zodat wij een uitvoerbare wet krijgen die ook recht doet aan de oorspronkelijke uitgangspunten, namelijk het beschermen van burgers tegen monopolisten en
het mogelijk maken van investeringen in nieuwe warmtenetten.”

Elke wet is ok, als hij maar uitvoerbaar is en de verkeerde uitgangspunten handhaaft. Met bescherming tegen monopolisten bedoelt hij dus bescherming tegen wat? Hij bedoelt bescherming van bestaande gas monopolisten tegen mogelijk iets duurdere alternatieve warmte leveranciers.

Niet Meer Dan Anders en de Waarde van Vastgoed

Als je een A label huis huurt betaal je minder voor dezelfde verwarming dan wanneer je een C label huis huurt. Wordt dit via de wet genivelleerd? Als je een woonboot bewoont kan het 12.000 Euro kosten om een gas aansluiting te realiseren. Kunnen deze boten niet op de markt worden verhuurd?

Er is een duidelijk groeiende realisatie dat energie last een belangrijke factor is in de waarde van vastgoed, particulier en zakelijk, zodanig dat een verhuur organisatie zijn portfolio kan indelen in lastig te verhuren/verkopen ‘inefficiente’ panden/woningen en makkelijker te verhuren energetisch zuiniger panden. Dit brengt een hele beweging op gang van maatregelen in de huizen en kantoor panden markt die positief is voor ons klimaat.

Een Niet Meer Dan Anders prijs voor warmte is een openlijke verstoring van deze markt gedreven beweging, die niet anders doet dan de gasbedrijven tegen concurentie beschermen. Zolang bewoners van C label woningen geen gas subsidie ontvangen om hun kosten per m3 gelijk te trekken met A label bewoners lijken wettelijke prijsafspraken voor warmte moeilijk te rechtvaardigen.

In hetzelfde overleg zegt Minister Van Der Hoeven

“Voor gas bestaat er momenteel geen aansluitplicht. Die komt er wel, want dat zit in een voorstel dat onlangs door de Tweede Kamer is aanvaard en dat nu bij de Eerste Kamer
ligt. Op plekken waar een warmtenet ligt, geldt die aansluitplicht niet.” . Je kunt dadelijk kiezen uit direct gas stoken of restwarmte dan wel centraal stoken. Maar hoe zit het met andere duurzame oplossingen (zeg maar wat: Lokaal biogas? Zonnewarmte) ? Zo timmert de wetgeving de markt op slot..

 

 

Prop 23 in California

De VS is een financiele speeltuin geworden waar je politici voor geld standpunten kunt laten innemen. Success op dit gebied kan dan worden gebruikt om in de westerse wereld maatregelen tegen het klimaatprobleem af te remmen. Het zijn vaak Europese bedrijven die in de VS het beleid proberen te beinvloeden. Het is daarom wel interessant om te weten wat er zoal gebeurt in de VS en met name in de meest progressieve groene staat California.

De strijd in de huidige campagne voor gouverneur van California is tussen Meg Whitman (R) en Jerry Brown (D). Jerry Brown was al eens Gouverneur van California 30 jaar geleden. Dat waren andere tijden (plenty olie en water en geen klimaat effecten). Meg Whitman is een voormalig Goldman Sach board lid, schuldig gevonden aan van het uitverkopen van Ebay’s financiele kant (Ze was CEO van Ebay) aan GS in een transactie die sindsdien illegaal is. Er zijn wel meer kandidaten, maar zoals het in de VS gaat, de keuze wordt meestal op basis van financiele steun bepaald. 

AB 32

De grote groen issue is de zn. Proposition 23. Dit is een voorstel dat waneer het wordt aangenomen een eind maakt aan AB32 of de Global Warming Solutions Act of 2006 , dit om het ingewikkeld te maken. AB 32 stuurt California richting deelname aan het Kyoto Protocol .

Schwarzenegger is duidelijk, hij stelt dat de wetenschap er uit is, dat de vervuiling door en verbranding van fossiele brandstoffen een bedreiging zijn voor California en de rest van de wereld. AB32 vereist een teruggang in emissies tot het niveau van 1990 in 2020, dit is 25% onder het te verwachten niveau. Het erkent ook dezelfde broeikas gassen als die van het Kyoto akkoord.

Prop 23

Proposition 23 zegt dat AB32 moet worden opgeschort tot de werkeloosheid een jaar lang gedaald is onder de 5.5%. Werkelooshieid staat nu rond de 12% dus aanname van de propositie zou een eind aan AB32 maken. Meg Whitman is voor Prop 23 (ten minste voor een jaar om te kijken wat er met de banenmarkt gedaan kan worden),  Jerry brown is tegen. Het is hoopgevend dat zich ook op het gebied van duurzaamheid langzaam aan een financieel bolwerk vormt dat zichzelf in de corrupte politiek van de VS in leven probeert te houden.

Cruciale besluiten

Banen versus Groen, het is een valse keuze. Het fabriceren en installeren van groene energie bronnen (met name voor zonne warmte en electriciteit) schept banen en creert welvaart, echter niet voor degene die nu lui en voldaan aan de olie tepel liggen. Niemand verteld hen dat het huidig dollar beleid en piek alles (olie, water, eco systeem) de consumptie intoxicatie zeer binnekort al rauw zal verstoren. Gewoon ontkennen is de (overwegend republikeinse) strategie.

De meeste mensen zullen het overdreven vinden om te stellen dat elk politiek verlies voor groen en duurzaam een nagel in de doodskist van de westerse cultuur vormt, zoniet de doodskist van de mensheid als geheel. Dat heeft meer te maken met een aversie van mensen voor slecht nieuws en lelijke denkbeelden dan met een rationele afweging. We bewegen ons momenteel door een tijdsinterval waarin het mogelijk is om nog iets aan ons lot te doen. Het interval eindigd als we een zelf versterkende klimaat opwarming in gang hebben gezet (omdat bevroren methaan uit de oceanen smelt en vrijkomt).

De angst om werkeloos te zijn is een die mensen al vele malen heeft gemotiveerd om hun stem op te geven, de geijkte techniek voor de republikeinen in de VS. Je stemt niet voor iets, maar om te ontkomen aan een bedreiging. Men ziet niet dat de bedreiging gepresenteerd wordt door dezelfde persoon die zal profiteren van je stem. De grootste bedreiging wordt echter gebagatiliseerd, want het zou een einde maken aan de vrije markt en consumptie zoals we die nu kennen. We vergeten dat het dat toch wel zal doen, juist omdat we de overgang naar schoon en groen niet agressief inzetten.

Lady Gaga is een Klimaat Probleem

Online Video carbon footprint

Sluipenderwijs is de internet gebruiker gewend geraakt aan streaming en HD video. Allerlei vormen van entertainment worden tegenwoordig gestreamd zonder dat er wordt nagedacht over de noodzaak en of het een goed idee is. Volgens Google produceert een video streamende website (aan de kant van de Google servers) al gauw 0.2 gram CO2 per seconde, dat is zonder de Watts van uw monitor en PC mee te rekenen, zonder het verlies van 50% op het genereren en vervoeren van stroom uit kolen naar uw stopcontact etc.

Bovenstaande video geeft een beter beeld van het verkeer tussen uw PC en bv Youtube tijdens het vertonen van een video. Er gaan pakketjes heen en weer. Deze worden door routers doorgegeven, een energie last die proportioneel is met de video lengte. Deze pakketjes gaan niet over een of twee schijven, maar over een reeks in sommige gevallen, getuige de traceroute uitdraai hieronder. Elke ‘hop’ wordt de data via een router of switch doorgezet.

TraceRoute to 74.125.227.44 [www.youtube.com]

Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 242 164 142 72.249.0.65
2 83 93 90 216.52.189.9 border4.te4-4.colo4dallas-5.ext1.dal.pnap.net
3 120 164 199 216.52.191.33 core2.tge5-1-bbnet1.ext1.dal.pnap.net
4 94 112 102 12.90.228.13
5 19 42 40 12.123.18.150 cr2.dlstx.ip.att.net
6 77 59 89 12.122.138.21 ggr3.dlstx.ip.att.net
7 98 112 63 192.205.35.222
8 36 41 46 4.59.36.14 google-inc.edge2.dallas3.level3.net
9 32 43 21 72.14.233.65
10 30 33 45 209.85.250.77
11 66 109 113 74.125.227.44

61600 Ton CO2 emissie per hit

We hebben in het geval van Lady Gaga dus te maken met een server bij Youtube, een serie routers en uw PC, en gezamelijk gebruiken ze volgens Google meer dan 0,2 gram CO2 per seconde. De video van Lady Gaga duurt 308 seconden. Hij is 1 miljard keer bekeken. Dat komt neer op minimaal 61600 Ton CO2 emissie vanwege mensen die deze video bekeken. Youtube geeft aan dat er elke dag 2 miljard video’s worden bekenen met een gemiddelde lengte van 2,5 minuten. We weten niet hoveel het verwerken kost, maar dit komt ook neer op 60000 ton CO2 per dag of rond de 22 miljoen ton CO2 per jaar.

Ontkenners van Klimaatprobleem in VS worden betaald door Olie Maatschappijen

De Prijs van Een Wereld Leider Met Een Openlijk Corrupte Regering

De Guardian heeft een artikel over een rapport waarin de support voor politici wordt geanalyseerd.In de VS mogen buitenlandse bedrijven campagnes van politici steunen. Dit opent de deur voor een a la carte regering, ten minste zolang de kiezers er in trappen. De Guardian stelt vast dat 80% van het geld voor campagnes afkomstig van Europese bedrijven naar politici gaan die het klimaat probleem ontkennen.

Demotivatie Wisselwerking

Europese bedrijven sponsoren politici die in de VS zorgen dat er niks gebeurt. De inactie in de VS word gebruikt om in Europe te zorgen dat er niks gebeurt. Op deze manier spreid zich de corruptie uit en is verstandig en zeer noodzakelijk beleid niet mogelijk. Het is duidelijk dat landen hun bedrijven moeten verbieden om politieke partijen en politici in het buitenland te sponsoren. Het is wel de vraag in hoeverre dit gebruik al in Nederland en Europa gebeurt en of er nog een manier is om deze invloeden te verwijderen.

Noem Het Olie en Industie Gedreven Geocide

Onze planeet stert. WWF heeft uitgerekend dat we in 2030 twee aardes nodig hebben om onze vernietigende levensstijl te handhaven. U denkt dat dit een trend is die vanzelf stopt? Achim Steiner, hoofd van het VN milieu programma drukte het als volgt uit "We vernietigen het leven op aarde".

Politici en bedrijven zeggen ‘Kijk, de mensen willen het maar mondjesmaat of geven er niet om, we kunnen onszelf niet in de vingers snijden!’, maar u wordt niet adequaat geinformeerd over de situatie. Kiest u voor medeplichtigheid aan uw eigen ondergang? Een spaarlamp zal niet genoeg zijn. Kom in actie tegen elke vervuiler, olie maatschappijen, energie bedrijven die niet van fossiel afwillen. Ga niet voor de kleine man, maar voor de industrie die zich steeds als noodzakelijk presenteerd. Actie is noodzakelijk.

Percentage afname sinds 1970

Herman Scheer Overleden 1944-2010

Luister nog eens naar wat hij te zeggen heeft, momenteel zien we de energie markt zich consolideren dank zij hun politieke lobby op europees en nationaal niveau. Met did regime gaan we geen vrije welvaart tegemoet maar ruaway climate change en ecologische (humanitaire) catastrophe.

Hermann Scheer interview by Maria Gilardin from toddboyle on Vimeo.

Vrolijk Boren in de Noordzee

Het boren naar olie op de Noordzee gaat door. Men is (terecht) bezorgt over de risico’s na de BP olieramp van begin dit jaar. De schade die die ramp aan het ecosysteem van de Golf van Mexico heeft toegebracht is nog maar nauwelijks te bepalen. Als de Exxon Valdez ramp een goed voorbeeld is kan het herstel nog decennia duren en zullen in die tijd heel wat Golfkust bewoners voortijdig overlijden. De VS overweegt echter om het moratorium dat door Obama na de BP ramp is ingesteld op te heffen.

Het feit is dat de industriele en strategische belangen dicteren wat er gebeurt, zonder enige zorg over de lange termijn. Het is niet het gevaar van lekken waar men zich zorgen over moet maken. Olie is per definitie een milieu ramp. De pogingen om het winnen van olie op een ‘verantwoorde wijze’ te laten plaatsvinden is een belediging van het intellect. Kolen, olie en gas moeten worden uitgefaseerd en ja : dat staat de carrierre ambities van sommige mensen in de weg.

De onzichtbare schade die de dominantie van de olie industrie met zich meebrengt wordt de mensheid naar alle waarschijnlijkheid fataal. Met deze door korte termijn economische invloed gewapende ‘bezetter’ aan de macht zal het onmogelijk zijn onder een klimaat rampenscenario uit te komen. Het is diep tragisch dat de wereld en de wereldeconomie zich de handen en voeten laat binden door dezelfde industrie die ons zonder scrupules in het diepe gooit.  

‘Terrified’ New Yorkers protest gas drilling. Terrified? Sinds waneer doen we dingen waar mensen ‘terrified’ door zijn?

U heeft misschien gehoord van het zn, Fracken ofwel ‘hydraulisch fractureren’, een gaswinning techniek waarbij het drinkwater met gas en chemicalien vervuild raakt? Dit komt momenteel ook in Europa op gang. "Gas plant contaminated water supply" is een krantekop in Australie waar kankerverwekkende stoffen van een ondegrondse kolenvergas installatie  in het grondwater terecht zijn gekomen. Steevast wordt in dit soort rapportages een slag om de arm gehouden "fears", "might", "could", en waarom? Wie de moeite doet kan zo bepalen wat de geexternaliseerde kosten van fossiele brandstof gebruik zijn. Voor een kolen centrale ongeveer 5 miljard. Voor olie en gas zijn de kosten niet uit te drukken, wie geeft er om als de planeet ‘sterft’ doordat de oceanen door CO2 verzuren, sterven en in gifgas (H2S) producerende moerassen veranderen (want dat is het pad dat we nu volgen).

We moeten erkennen dat we bezet zijn, dat de olie en gas maatschappijen ons dwingen om de weg naar complete vernietiging van ons ecosysteem te volgen. We hebben te maken met een industrie die zoveel economische macht heeft dat het niet uitmaakt wat regeringen willen, dat die zich steeds gedwongen vinden om weer te kiezen voor de volgende millieu opoffering ongeacht of dit nog geincasseerd kan worden.

Energie = welvaart, dus de dominante fossiele industrie heeft de maatschappij per definitie in de houdgreep, maar het wordt tijd dat we zien dat het een gevaarlijke wurggreep is.

Niemand bestrijdt de grote afhankelijkheid van de moderne maatschappij tav fossiele brandstoffen. Deze is echter grotendeels geforceerd. Als de olie veertig jaar geleden op was geweest, hadden we dan geen oplossingen gevonden? Wie heeft alle innovaties van de eerste olie crisis de kop ingedrukt? Nu is het een ‘race’ tegen de BRIC landen (Brazilie, Rusland, India, China) omdat die al even afhankelijk zijn gemaakt van olie. Maar er moet aan de top een eenvoudige conclusie worden getrokken, nl. dat dit niet werkt. Dat het een strategisch belang is om olie zo snel mogelijke uit te faseren.

A20E en Solar Wash op de Energie 2010 Vakbeurs

A20e.nu is een cooperatie van verschillende bedrijven die samenwerken om projecten zo duurzaam en efficient mogelijk te realiseren. Veel besparende maatregelen kunnen in het kader van woningverbetering worden uitgevoerd waardoor de investering via de hypotheekrente tot goeddeels aftrekbaar is. Naast dit gezamelijk advies vertelt Joost Hofman ook over de Solar-Wash, een manier om zonnerwamte te benutten voor de meest electriciteitsintensieve apparaten in huis, de wasmachine en vaatwasser.  

Vergelijking op basis van gemiddeld energie gebruik in 4 persoons huishouden

Wekelijks gebruik

Energiegebruik

Jaarlijkse energiekosten

Wasmachine

8 x à 0,7 kWh

291 kWh/jaar

70,-/jaar

vaatwasmachine

7 x à 1,0 kWh

365 kWh/jaar

88,-/jaar

Door toepassing Solar-wash en Dish-wash

Wekelijks gebruik

Energiegebruik

Jaarlijkse energiekosten

Wasmachine

8 x à 0,18 kWh

75 kWh/jaar

18,-/jaar

Vaatwasmachine

7 x à 0,25 kWh

91 kWh/jaar

22,-/jaar

Jaarlijkse besparing bij toepassing van Solar-wash en Dish-wash

Zonneboiler/warmtepomp

HR-ketel

Stadsverwarming

Wasmachine

52,-

35,-

52,-

Vaatwasmachine

66,-

50,-

66,-

Meer info vind u via solar-wash.nl en a20e.nu