Studie Gefinancieerd door Olie Magnaten Gebroeders Koch Vind Sterkere Trends in AGW dan het IPCC

De gebroeders Koch hebben afgelopen decennia fijn gestookt in de media in de VS. Ze gaven veel geld aan nep organisaties die op allerlei manieren hun bedrijfsresultaten bevorderden, of het nu klimaatsceptici waren of rechtse politici. Net als krantenbaas Rupert Murdoch in Engeland, die zelfs Tony Blair belde om te vragen of deze eerder Irak binnen kon vallen (goed voor de oplagen) hadden ze geen enkele scrupules. Meer olie verkopen! Rijker worden, was het enige dat telde. Nu blijkt het resultaat uit een door henzelf bekostigde studie..  

"Our results show that the average temperature of the Earth’s land has risen by two and a half degrees Fahrenheit over the past 250 years, and one and a half degrees Fahrenheit over the most recent 50 years. Moreover, it appears likely that essentially all of this increase is due to the human emission of greenhouse gases." (bron)

De wetenschappers waarvan velen ‘skeptics’ waren (dwz betaalde fudgers) vinden nu dat de waargenomen temperaturen aan de hoge kant van de verwachtingen zitten, dwz, we hebben te maken met een worst case scenario.

" our analysis suggests a degree of global land-surface warming during the anthropogenic era that is consistent with prior work (e.g. NOAA) but on the high end of the existing range of reconstructions.

Dit laat zien dat het IPCC conservatieve schattingen naar buiten bracht. Wel aardig, eerst iedereen op de kop zitten dat ze overdrijven (Koch deed dat natuurlijk met dezelfde skeptici die nu hun handen wassen) en ze dan verwijten de realiteit niet hard genoeg neer te zetten. Leugenaars kunnen alle kanten op!

Koch astroturf 

Greencheck vindt dat de amerikaanse industrie al meer dan 55 jaar wist hoe de vork in de steel zat, maar dat men schattingen maakte tav kosten baten of er gewoon niet over nadacht. De kennis was er getuigen (nogmaals) onderstaande video. Nu Shell nog..

#23Solutions 23 Oplossingen voor het Klimaatprobleem

Fukushima Leiding Vervalste Stralings Gegevens

(bron)

"Volgens bronnen probeerde een voormalig medewerker van een Tokyo Electric Power Co. onderaannemer de medewerkers van de getroffen Fukushima Daiichi nucelaire centrale over te halen om hun stralingsmeters met lood te bedekken om zo tot lagere stralings rapportages te komen"

Laag Geboorte Gewicht door Schaliegas Boringen aangetoond

In de VS waar Schaliegas boringen niet tijdig werden tegengehouden blijkt dat moeders die in de gebieden waar geboord wordt leven kinderen baren met een lager geboortegewicht

“A mother’s exposure to fracking before birth increases the overall prevalence of low birth weight by 25 percent,” said Elaine L. Hill, Cornell University (bron)

Hill also found a 17 percent increase in “small for gestational age” births, and reduced health scores.

De studie met bovenstaande resultaten vergeleek de geboortestatistieken in Pennsylvania voor en na de aanvang van Schaliegas boringen. De deelnemers woonden 1,5 mijl van de boorplaats. 

Israel Dreigt Zonnepanelen te Vernietigen.

Teken Bezwaar aan tegen Waddencentrale

Na aanspraak geprobeert te hebben te maken op het Waddenfons van 5 mln is er nu sprake van een nieuwe Nuon centrale aan de Waddenzee..Kopieer en print onderstaande bezwaarbrief of download hem hier (doc).

Afzender

Naam:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Aan

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen

Postbus 610

9700 AP Groningen

……………………….. 2012, te ……………………………………….. 

Betreft: bezwaarschrift tegen de door u verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet aan RWE Holding bv voor het oprichten, in werking hebben, in werking houden en onderhouden van een elektriciteitscentrale in de Eemshaven.

Met verzoek om doorzending van dit bezwaar aan de provincies Fryslân en Drenthe en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 

Geacht college,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de door u verleende natuurvergunning voor de RWE-kolencentrale in de Eemshaven. 

Door het verlenen van de vergunning maakt u een historische vergissing die gedurende veertig jaar – de verwachte levensduur van de centrale – ernstige gevolgen heeft. Deze centrale veroorzaakt niet alleen schade aan de beschermde natuur in en rondom ons mooie werelderfgoed de Waddenzee, maar is ook een bron van ongezonde luchtvervuiling en schadelijke klimaatverandering. Als de centrale daadwerkelijk gaat draaien, zorgt RWE voor een stijging van 3 tot 4 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot. In februari 2012 liet uw commissaris van de Koningin, Max van den Berg, weten dat hij een kolencentrale ‘oude energie’ vindt. Terecht. Steenkool is vervuilend en achterhaald. Nederland heeft juist nieuwe energie nodig en daarom had aan RWE nooit deze vergunning verleend mogen worden. 

Gebrek aan onderzoek naar nut en noodzaak

Mijn grootste bezwaar is dat u een vergunning heeft verleend zonder eerst te onderzoeken of er wel een dringende noodzaak voor deze kolencentrale bestaat. De Natuurbeschermingswet schrijft voor dat een centrale die significant negatieve effecten op de natuur heeft, alleen een vergunning mag krijgen als er geen alternatieven zijn en de centrale een ‘dwingende reden van groot openbaar belang’ dient. Dit is niet het geval. Nederland produceert de komende jaren meer elektriciteit dan nodig is. De verwachting is dat de stroom van deze centrale naar Duitsland geëxporteerd wordt en dus voor Nederland niet nodig is. Werkgelegenheid levert de centrale ook al nauwelijks op, met de voorspelde 150 werknemers als de kolencentrale in werking is. Wind- en zonne-energie leveren veel meer banen op. Daarnaast heeft RWE nooit aangetoond dat de kolencentrale een groot belang dient, behalve zijn eigen bedrijfseconomische belang. Al kunnen we daar inmiddels ook aan twijfelen. De directeur van RWE verklaarde in maart 2011 immers dat als het bedrijf de beslissing moest overdoen, er niet voor een kolencentrale gekozen zou worden. 

Significante negatieve natuureffecten 

Volgens u ondervindt de natuur geen grote nadelen van de kolencentrale. Deze schade is er echter wel degelijk, zoals blijkt uit onderstaande voorbeelden:

· Voor de grote kolenschepen die straks naar de Eemshaven varen, is verdieping van de vaargeul noodzakelijk. Dit gaat gepaard met veel baggerwerk dat schadelijk is voor het wad en het leefgebied van dieren doorkruist. 

· Het aan- en afvaren van kolenschepen verstoort zeehondenrustplaatsen, het leefgebied van de bruinvis en zorgt voor schadelijke uitstoot op Waddeneilanden. 

· Door de bouw van de koelwateruitlaat in de Waddenzee gaat ten minste 3 hectare Natura 2000-gebied verloren. De lozing van gigantische hoeveelheden warm koelwater (65 kubieke meter per seconde als de centrale volledig in bedrijf is) schaadt het kwetsbare ecosysteem van het Eems-Dollard estuarium. Hier leeft een grote verscheidenheid aan vissoorten en de mosselbanken dienen als kraamkamer voor allerlei diersoorten.

· Het baggeren en de baggerstort voor de bouw van de kolencentrale en de havenuitbreiding vertroebelen het water. Hier heeft de in het gebied beschermde flora en fauna onder te lijden. 

· Grote hoeveelheden stikstofoxiden (2,5 miljoen kilo per jaar) en andere schadelijke stoffen dalen neer op de Duitse en Nederlandse Waddeneilanden en andere natuur en landschappen in de wijde omtrek. Vooral voor duinen en veengebieden is dit op de lange termijn zeer schadelijk. Er is al zo veel luchtvervuiling dat de voor stikstof gevoelige natuur over het algemeen al in matige tot slechte staat verkeert. De uitstoot van een kolencentrale tast de natuur verder aan. De provincie voldoet hiermee niet aan haar verplichtingen om de natuur te verbeteren. 

· De zware metalen (zoals kwik en cadmium) die in het ecosysteem terechtkomen, hopen zich op in de voedselketen. 

· Vogels als de beschermde velduil, blauwe kiekendief en de scholekster verloren leef-, rust- en broedgebied vanwege het tientallen hectare grote bouwterrein en de verstorende geluiden.

· Het onderwaterlawaai van de kolenschepen en de afvalstoffen van de centrale zullen de zeehonden en andere zeezoogdieren verstoren. 

Op grond van het voorgaande verzoek ik de betrokken overheden dan ook om niet te kiezen voor bedrijfsbelangen, maar voor de bescherming van natuur en leefmilieu. Het Waddengebied is uniek en van ons allemaal, ook van toekomstige generaties. Om die reden verzoek ik mijn bezwaren gegrond te verklaren en alsnog te besluiten de aanvraag van RWE voor een vergunning af te wijzen.

Met vriendelijke groet,

(handtekening)

Electriciteits Opslag Mythe Doorbroken

Greencheck doet onderzoek naar technologie die niet wordt gebruikt. Vaak is dat omdat de cashflow waarde van een techniek relatief laag is, dwz het zijn oplossingen met lage kosten en weinig onderhoud die de crediteuren op den duur overbodig maken. Dat gaat niet zolang deze het voor het zeggen hebben. Daarom zijn zonnepanelen ook decennia lang bestreden. 

Domme accu 

Een van de belangrijkste argumenten waarom we aan grote electriciteits centrales vastzitten is vanwege de variabele aard van de opgewekte energie. Wind en zon schijnen niet voortdurend, en we gebruiken veel stroom als de zon niet schijnt. Dat is een mythe en dat is hier al vaak gezegd. Waarom? Omdat uw loodaccu natuurlijk maar een schijntje kost, om te beginnen. Het ding wodt opzettelijk niet gerecycled, wat kan natuurlijk. Als je dat zou doen wat zou dan de economische schade zijn van loodzuur accu’s? Nul, want het proces van recycling van lood is energetisch niet duur. Economische wetten verplichten ons die optimalisatie te negeren, de lood producenten en mijnen leveren veel cashflow.

De duurzame economie heeft geen grote energie cashflow. Er is daarmee geen basis voor een belangrijk en invloedrijk bankwezen

Batterijen die langer meegaan zijn uit en boze. Liefst zijn ze ook nog toxisch, want dat voegt meer toe aan de specialistische aard van het ding, de magie, het voorkomt pottekijkers en experimenten. De lood accu kan al worden verbeterd door een electrode door koolstof te vervangen, dan wordt het deels een ultracapacitor. Maar je kunt ook beide electroden door koolstof vervangen en dan krijg je een flow battery. Een accu met arbitrair hoge capaciteit. Helaas zijn deze apparaten of zeer hoog geprijst (wederom een truc om magie te creeren), of ze worden in onderzoek gehouden, gemisrepresenteerd en weggedrukt met smaad. De Nickel IJzer/Edison batterij is een voorbeeld hiervan. Deze gaat te lang mee.


Greencheck is de enige die publiceert over de soluable lead flow battery, een normale accu met willekeurige opslag capaciteit (Pletcher bron)

Zoals al vaker is gebeurt was greencheck al een tijdje op zoek naar bewijs van een optie die op basis van bestaande batterij technologie de weg zou openen naar meer opslag capaciteit. En na veel zoekwerk vonden we vandaag het bewijs. Opslag van electriciteit, met name piek opbrengst, kan voor ongeveer 60 Euro/kWh, en met verbeteringen willekeurig lange perioden. De techniek is bekend, uitvoerig getest, het aantal cycles van de techniek loopt voorbij de 40.000. Gamechanger. Game over smartgrid. Ze kunnen in Nederland gefabriceert worden. Welk metaalbedrijf wil innoveren en Greencheck.nl een up front fee en percentage bieden? info@greencheck.nl

Sandia paper on SLFB

Arpa page, with nuclear magic spell

Wereldwijde Hongersnood?

Het is droog in de VS, Op sommige plaatsen momenteel 48 graden (California). Ook waar het groen ziet is de bodem aan het verstoffen. De link met het broeikas effect is gelegd. Dit is een trend, temperatuur record na temperatuur record is gebroken in de afgelopen jaren. 

"The world faces “mass starvation” following North America’s next major crop failure. And it could even happen before year’s end. " (bron)

Mensen hebben het over de prijs die kan stijgen, maar dat is niet relevant. Toen Rusland een paar jaar geleden slechte oogsten had stopte het met exporteren. Eigen bevolking eerst. De wereldbank concludeerde ook al dat het manipuleren van prijzen door ‘naked futures’ aan te bieden (nepcontracten die de schijn wekten dat er aanbod was) op de lange duur zinloos was. Wat er niet is kun je niet kopen, en bovendien, het geld wat je daarvoor gebruikt is slechts een ruilmiddel. Wat heb je te ruilen als ierdereen hetzelfde nodig heeft?

Veel gewassen worden verbouwd om als veevoeder te dienen, soms wel 60-70% van de oogst. Maar misschien is de basis van die oogst wel in gevaar, de olie aanvoer. Zeker in een onproductief land als de VS 

Gelukkig is een groot deel van de intensieve landbouw bedoelt om dieren te voeden. In engeland werd begin vorig jaar vee geslacht omdat de hooioogst tegenviel, de veestapel is er om geslacht te worden, en is dus redelijk snel in te krimpen. Dat zou meteen een stuk gezonder zijn. 

Tips om met de droogte om te gaan : "Cull cows and heifers to stretch forage inventories and purchases. Make sure remaining animals are healthy and profitable while keeping in mind that replacement heifers could be in short supply and expensive later." (bron)

De relatie met olie is niet duidelijk. Er wordt momenteel in Africa aan een enorm productiepotnetieel gewerkt. Ook in Oekraine is veel gedaan aan verbetering van de landbouw. Het is in ieder geval wel zo dat als de fossiele input stagneert er een groot probleem ontstaat. De grond zal dor en dood zijn (en een beetje giftig) en een aantal jaar niets produceren. Dit noem ik de post petro food gap. Alle intensief bebouwde grond zal in cultuur gebracht moeten worden.

VS investeerde 3 miljard in Africa. Voor zichzelf? 

Het lijkt verstandig om zoveel mogelijk nieuw land niet intensief in gebruik te nemen, maar organisch. Dit kan wel machinaal, bv. mbv zonnewarmte/stoom aangedreven apparaten. Men kan kunstmest maken met windenergie zodat dit geen verhoogde uitstoot van CO2 teweeg brengt. Het zou slim zijn de financialisatie van het boeren bedrijf af te bouwen. Geen futures speculatie meer, alleen gebruik van futures zoals het hoort en met risico, de boer verkoopt zijn oogst voorruit om te kunnen zaaien. Ook lijkt het verstandig Monsanto te verbieden gewassen te verdrukken met GMO varianten. Natuurlijke selectie van gewassen kan niet plaatsvinden als er maar een genotype groeit. Bovenal wordt het tijd het process van klimaatverandering serieus te nemen met al zijn consequenties, en hier plannen voor te maken met een veilige marge.

In het congress kan het klimaat probleem nog steeds niet besproken worden. De republikeinen houden het tegen..

"We have written you fourteen timcs to request hearings on the science of climate change."  (bron)

De Duurzame Economie

In de VS wordt in de media door sommigen (bv George Will) nog steeds volgehouden dat het een normale zomer is. Hier zijn we al iets verder, maar worden we nog steeds gedeprimeerd met video’s als HOME (kijken op advies van Marianne Thieme). Het prijzen van onze moderne levenstijl, de massale industrie, het NOG vindbaar zijn van wilde natuur zijn contraproductief als het om vastberadenheid gaat om het rijpe laaghangende fruit van de duurzame maatschappij te plukken. We verstikken in de smog en vervuiling en laten onze oren volgooien met olie propaganda "Laat die airco maar gieren", "100 km/u moet mogen", wel braaf de rekening betalen en de cashflow spekken. Dat is de carbon/credit economie. Alles is goed zolang u maar fossiele brandstoffen gebruikt.

Parabolische trog zonnecentrales zijn NIET experimenteel. De eerste werd in 1912 gebouwd, en bij Kramer Junction worden er nog steeds centrales bijgezet (ze zijn bij 10).

Daartegenin gaat een stroming van mensen die biologische producten kopen bij de AH, veganistisch of  vegetarisch leven, zonnepanelen installeren, carbon offset kopen als ze vliegen en een heleboel andere goede dingen doen. Deze mensen zijn de basis van onze toekomstige cultuur, de cultuur die een stap verder is dan onze huidige door de media voorgeschotelde olie, kolen en gas verlekkerde cultuur. Het beeld bij velen is echter steeds dat er geen solide economie te bouwen is met duurzaamheid, dat het een deel zal blijven van een carbon based economy. Dat is net zo’n onzin als beweren dat we het de afgelopen 200+ miljoen jaar niet zonder fossiele brandstoffen hebben gedaan.

Dit type centrale staat nu ook in Marokko ( Ain Beni Mathar 20 MW). Dit soort werd voor het eerst gebouwd in 1912! (Ode artikel)

Nederland heeft een zeer vooraanstaande status, economische en wat kennis betreft, hoewel Duitsland natuurlijk der Meister is. Die positie benutten we maar met mate, er liggen immers al jaren plannen voor bv. zeewier kweek in de Noordzee (ECN) in de la, kleine windmolens als de DonQi laten we failliet gaan en we zetten ons af tegen zonnig Zuid Europa waar we makkelijk onze energie basis zouden kunnen veiligstellen. Dit gebeurt allemaal niet omdat een merendeel van onze leiders aan de olie/gasborst liggen te zogen. We worden voorgelicht zodat we de olie,kolen en gas industrie in het zadel houden. Er gaat niet alleen veel geld om in de fossiele industrie, deze industrie is de reden dat ons geld iets waard is. De banken bepalen wie brandstof kan kopen, wie grondstoffen kan geruiken. De handel van bijna alles op aarde is afhankelijk van de beschikbaarheid van ruilmiddel (geld), en wordt door de bankiers ervan beheerst omdat de bankiers de eigenaren van de belangrijkste grondstoffen, olie, kolen en gas, in de pocket hebben. Die zijn daar blij mee, het spaart ze enorm veel werk.

Dubai: After decades of relying on fossil fuels to build their cities in the desert, some oil and gas rich nations of the Gulf are now turning skywards to the sun to meet future energy demands. (bron)

We zien nu echter dat Quatar, Dubai, Tunesie en Marocco grote projecten op gebied van thermische zonnestroom centrales ontwikkelen. Concentrated Solar Powe heet dat, het is de goedkoopste manier van energie opwekken : Wat spiegels, een toren en een turbine, zoutopslag en klaar. 24 uur per dag stroom (die je misschien niet eens nodig hebt). Deze centrales worden nog steeds gebouwd met een financiele context. Dwz dat er bv. $10 miljard in een bouw project wordt gestoken. Dat is veel te veel geld, het maakt de banken die verder niets doen wederom machtiger. Het zou veel voordeliger zijn als leveranciers van grondstoffen deze direct ombouwden in zonnecentrales, dan zouden we ook niet meer beinvloed worden door de koolstof voorkeur van de banken. 

Duurzame energie muntsoort 

Om vrij te komen van de koolstofafhankelijke banken zou het een goed idee zijn om een muntsoort te creeren die puur op duurzame energie gebaseerd is. De muntsoort wordt onder toezicht uitgegeven door de producenten van duurzame energie en kan worden gekocht (voor euro’s) of besteed bij mensen die energie nodig hebben. Met de huidige digitale technologie is het prima mogelijk de opbrengst van uw zonnepanelen over de gebruikers van uw zonnestroom te verdelen. Natuurlijk zou er een nationale duurzame Euro beurs kunnen komen waar uw te verwachte opbrengst van tevoren gereserveerd kan worden. Een zeer belangrijk punt is dat niemand bepaalt hoeveel van deze D-Euro’s er zijn, het is een functie van hoeveel duurzame electriciteit (in dit geval) geproduceerd wordt.

De door u uitgegeven D-Euro zou u als deel van uw betaling aan uw pizzeria kunnen geven, zodat die met uw stroom de pizza’s kan bakken

De waarde van de D-Euro voor stroom zou afhankelijk zijn van uw afstand tot de gebruiker. Het zou daarom slim zijn als het mogelijk was een installatie aan te leggen in de buurt van bredijven die de stroom nodig hebben. Zo zou u direct kunnen investeren in bedrijven die makkelijk te vergroenen zijn, en u zou uw D-Euro tegen de inkomsten van het bedrijf kunnen ruilen of de producten met korting ontvangen. De grote geldschieters zouden echter windparken of golf energie centrales zijn. Die worden echter zorgvuldig met financiering gebouwd. Grondstoffen worden met door de bank beschikbaar gesteld ruilmiddel verhandeld en dat ruilmiddel moet men naderhand met rente teruggeven, een idioot proces.

Maar uiteindelijk zal de D-Euro gratis moeten worden weggegeven omdat de energie ook gratis is opgewekt. In de huidige economie lijkt dat praktisch ondenkbaar omdat je toch vervangingskosten hebt en onderhoudskosten. Maar als u zich voorstelt dat u uw D-Euro’s voor een deel in een spaarplan stopt zodat de zonnepanelen fabriek energie heeft om uw nieuwe panelen te maken dan ziet u nooit meer voor uw panelen hoeft te betalen. Dat doen ze zelf. 

Raport Fukushima : Kernramp Was Mensenwerk

Mensen kunnen niet omgaan met kernenergie. Je kunt zeggen dat het toch lang goed kan gaan, maar dat kan iemand die russische roulette speelt ook. Een nieuw rapport over de kernramp van Fukushima laat geen twijfel bestaan over de oorzaak. 

"The … Fukushima Nuclear Power Plant accident was the result of collusion between the government, the regulators and Tepco, and the lack of governance by said parties,"  (bron)

Het lijkt waarschijnlijk dat de ramp alleen door de aardbeving, niet de tsunami, veroorzaakt werd, en dat is onacceptabel wanneer je goed weet dat aarbevingen vaak voorkomen. 

"Regulators, it said, had been reluctant to adopt global safety standards that could have helped prevent the disaster

Er waren zulke goede banden tussen de regulator en de mensen van de ‘nuclear village’..

"Over de hele linie stelde de commissie onvergevelijke nalatigheid en arrogantie ongepast in de kernindustrie. Signalen werden genegeerd en de  publieke veiligheid geminacht."

Onderstaand praatje over Thorium reactoren is meteen een goede opsomming van de nadelen van kenrenergie. Het ook verbazend dat er kennelijk een technologie was die de huidige domme centrales had kunnen voorkomen (waren ze winstgevender om te bouwen?), en dat we met thorium (theoretisch) energie zouden kunnen opwekken waarmee we CO2 zouden kunnen afvangen. Gezien de recente aankondiging van solar CSP projecten in het Midden Oosten lijkt het echter niet nodig om op Thrium te wachten, en zal het tzt te omslachtig zijn om er nog aan te beginnen.