Het Regeer Akkoord : Dom, Ondemocratisch

Hieronder de punten in het nieuwe regeer akkoord die betrekking hebben op duurzaamheid en het klimaatprobleem.

Het punt Kern Energie  (dag duurzaam)

Door Carbon Capture and Storage (CCS) initiatieven afhankelijk te maken van vergunningen voor een nieuwe kerncentrale wordt een desastreuze keuze gemaakt. Kerncentrale bouwprojecten zuigen geld weg voor duurzame energie, terwijl er geen zicht is op voldoende kernbrandstof. Ook zal er (in combinatie met de drie nieuwe kolencentrales!) zo’n energie overschot zijn dat alternatieve energie niet zal kunnen concurreren. De CCS lobby zal zich nu achter de kern lobby scharen, iets wat ze toch al zouden doen. CCS is een idee dat het aanhoudende gebruik van fossiele brandstoffen in de hand werkt. We zien hier het resultaat van de (Europese) energie lobby, niet de burger lobby (ook wel democratie genoemd), want die bestaat niet meer.

Over de verhoging van de snelheids limiet naar 130 km/h:

"De VVD’er ziet in het verhogen van de snelheid ook een positief effect
voor het milieu. "Doorstroming op de snelweg betekent dat het milieu
minder belast zal worden. De meeste uitstoot wordt namelijk veroorzaakt
door het optrekken van voertuigen. Op het moment dat mensen doorgaans
harder mogen rijden, zijn zij ook eerder bereid om snelheid te
verminderen wanneer dit nodig is", aldus Oplaat.". Sure, de millieueffecten waren vast een belangrijke overweging. 

Over Schiphol en de Maasvlakte

Schiphol stimuleren en de maasvlakte uitbreiden leidt tot een toename van lucht en zeeverkeer. Het versterkt de concurentie kracht van verre producenten, en vergroot het gebruik van zeer vervuilende brandstoffen, vooral in de zeevaart. Het toont de macht van de olie lobby en het internationale bankwezen. Dit soort beleid is volgens de huidige stand van de wetenschap suicidaal te noemen.

Akkoord punten met groene impact

Bulletpoints Energie

 • 20% CO2-reductie ten opzichte van 1990 en 14% duurzame energie in 2020.
 • Om de CO2-reductie te realiseren en minder afhankelijk te worden bij de energievoorziening, is meer kernenergie nodig. Aanvragen van vergunningen voor de bouw van een of meer nieuwe kerncentrales die voldoen aan de vereisten, worden ingewilligd
 • Opslag van CO2 kan ondergronds plaatsvinden met inachtneming van strenge veiligheidsnormen en lokaal draagvlak. Deze opslag komt pas aan de orde na verlening van de vergunning voor een nieuwe kerncentrale.
 • Het kabinet beoogt een “Green Deal” met de samenleving, mede door voortzetting en versterking van de nationale aanpak van energiebesparing.
 • De verlening van vergunningen voor lokale, kleinschalige productie van energie en warmte wordt eenvoudiger.
 • De energietransitie berust op innovatie door goede samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen, ondernemingszin bij de ontwikkeling en export van nieuwe producten op dit gebied en enkele maatregelen die hieraan bijdragen. Het kabinet bevordert onderzoek naar en toepassing van nieuwe energiebronnen.
 • De opwekking van duurzame energie moet zo snel mogelijk concurrerend worden maar verdient in de overgangsfase stimulering. Hiertoe wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) geleidelijk omgevormd in een SDE+ regeling.
 • De financiering van de SDE+ vindt plaats door een opslag op de energierekening. De opbrengst van de SDE+ wordt direct ingezet voor duurzame energieprojecten.
 • De SDE+ wordt, zoals vastgelegd in het financieel kader, geen regeling met een open einde.
 • In internationaal verband zet het kabinet in op versterking van het Initiatief Duurzame Handel, met inzet van middelen voor Ontwikkelingssamenwerking, en uitbreiding hiervan naar CO2-intensieve sectoren.
 • In de Europese Unie richt het kabinet zich onder meer op een CO2-efficiëntienorm voor elektriciteitscentrales, scherpe milieu-eisen aan producten, emissie-eisen aan alle transportmiddelen en een Europees energienet, ook op de Noordzee
 • Het kabinet zet in op doorlichting van de wereldwijde broeikasgasemissiehandel ten aanzien van de betrouwbaarheid van emissierechten, zoals die uit het Clean Development Mechanism.
 • De energie-infrastructuur blijft in publieke handen

Bulletpoints Milieu en Dierwelzijn

 • De provincies krijgen meer zeggenschap over het natuurbeheer
 • De programmatische aanpak stikstof (PAS) blijft nodig voor een goed samengaan
  van economie en ecologie
 • De rek en ruimte binnen de toepasselijke Europese richtlijnen worden optimaal benut. Uitgangspunten voor de EU-richtlijnen zijn dat economie en ecologie in evenwicht zijn en dat maatregelen haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Nationale koppen op de Europese regelgeving worden opgespoord en verwijderd
 • Het dierenwelzijn wordt bevorderd. Het kabinet zet in op hogere eisen aan dierenwelzijn in de
  EU ten behoeve van een gelijk speelveld
 • In elk geval zet het kabinet in op EU-regelgeving tot vermindering van transporten over lange afstand van slachtvee en het mogelijk maken van het vaccineren in plaats van het doden van dieren ter beperking van dierziekten
 • De kustwering wordt versterkt (mitigatie hè, dat onze kinderen niet verzuipen)
 • "Het behoud en de verbetering van een gezonde leefomgeving voor nu en later vraagt
  duurzame antwoorden op de omgang met fossiele brandstoffen en de druk van
  milieuvervuiling op lucht, water en bodem"
 • Het nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit wordt verder
  uitgevoerd met uitzondering van de maatregelen die samenhangen met de
  kilometerheffing
 • De kwaliteit van oppervlaktewater wordt verbeterd, met name in stedelijke gebieden
 • Bij de verwerking en het beheer van afval gaan overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen nauwer samenwerken
 • Het kabinet komt met voorstellen de milieuregelgeving te
  vereenvoudigen en te moderniseren en de Crisis- en herstelwet permanent
  te maken

Bulletpoints Vervoer

 • De files worden aangepakt en de mobiliteit wordt verbeterd ter versterking van
  de economische groei en een schoner milieu
 • Er komt geen kilometerheffing
 • Verschuiving van vaste lasten naar variabele lasten is mogelijk door verhoging vanaccijnzen op brandstoffen onder gelijktijdige en evenredige verlaging van vaste lasten. Het kabinet zet hiervoor in op overleg met de buurlanden en binnen de EU
 • Er wordt 500 miljoen extra geïnvesteerd in wegen en spoor
 • De overheid werkt met het bedrijfsleven aan aanvullende maatregelen ter bestrijding van files zoals parkeer- en reisvoorzieningen, transferia, carpooling, goede fietsvoorzieningen, incidentenmanagement en de intensivering van telewerken
 • Het kabinet investeert in de binnenvaart om wegen en milieu te ontlasten. Er komt een uitbreiding van het dynamische systeem van maximumsnelheden. De maximumsnelheid op autosnelwegen gaat omhoog naar 130 km/u. Ook op andere wegen wordt de maximumsnelheid herbeoordeeld. Indien nodig voor de luchtkwaliteit, geluidsbelasting of verkeersveiligheid geldt een lagere maximumsnelheid
 • De grensregio’s worden beter bereikbaar voor treinverkeer
 • Er komt een grensoverschrijdende ontwikkeling van het treinverkeer in grensregio’s waaronder aansluiting op buitenlandse hogesnelheidstreinen.
 • Het programma Hoogfrequent Spoor dat is gericht op spoorboekloos reizen, wordt uitgevoerd, rekening houdend met de woon- en leefomgeving.
 • Er komen sneller aanpassingen van stations en treinen om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking te verbeteren
 • Schiphol is van groot belang voor de Nederlandse economie en krijgt, overeenkomstig de afspraken die zijn gemaakt aan de “Alders-tafels” (overlegtafels over de toekomst van de luchthavens Lelystad, Eindhoven, Schiphol en hun omgeving), de ruimte verder uit te groeien tot een duurzame en concurrerende luchthaven. Kwalitatieve groei van het wereldwijde verbindingennetwerk is essentieel
 • De fiscale stimulering van de aanschaf en het leasen van
  milieuvriendelijke auto’s wordt voortgezet met een meer transparante
  tariefstelling en toespitsing op absolute milieuprestaties
 • Het kabinet ondersteunt met kracht de verdere ontwikkeling van het
  haven- en industriegebied door de aanleg van een nieuw havengebied
  (Tweede Maasvlakte) met de bijbehorende natuurcompensatie
 • Aanleg en gebruik van additionele infrastructuur, zoals
  supersnelwegen, kunnen worden gefinancierd door investeringen van
  bijvoorbeeld pensioenfondsen en tolheffing. Er komt geen tolheffing
  voor het gewone wegennet
 • Er komt een verplichte aanbesteding voor het openbaar vervoer in de
  drie grootste steden waarbij kwaliteit en goede en actuele
  reisinformatie wezenlijke onderdelen van de aanbestedingseisen vormen
 • Het hoofdrailnet verdient een sterke verbetering van kwaliteit en effectiviteit waarbij grote besparingen optreden

Bulletpoints Internationaal

   • Het kabinet zet in op een gelijk speelveld in Europa met betrekking tot de normen ten aanzien van emissies, geluid en trillingen van voertuigen, openbaar vervoer, luchtvaart en scheepvaart om het woon- en leefmilieu minder te belasten
   • Het beleid is gericht op een wereldwijde aanpak van emissiehandel zodat er een gelijk
    speelveld is
   • Het kabinet zet in op doorlichting van de wereldwijde broeikasgasemissiehandel ten aanzien van de betrouwbaarheid van emissierechten, zoals die uit het Clean Development Mechanism

    Bulletpoints Maatregelen met enig effect op emissies

    • Tegengaan belemmeringen voor thuis- en telewerken. Stringente Arbo-regels met betrekking tot thuiswerkplekken worden opgeheven. Dit helpt ouders om werk met zorgtaken te combineren en is goed tegen de files
    • Zorg die nu in ziekenhuizen wordt verleend, maar beter door de huisarts
     kan worden gegeven, gaat terug naar de huisarts. Het kabinet stimuleert
     zorgverlening die in samenhang wordt gegeven (ketenzorg)

    US Double standards on Clean Technology

    Obama has accused China of unfair and ‘predatory’ practices in their rise in the clean technology sector.

    "If left unchecked, these practices will achieve
    their intended effect, which is to drive American manufacturers from
    this critical emerging sector" 

    Besides a dollar initiated global currency war a trade war seems to be developing between the US and China, one which the US will sorrowly lose. As part of it China announced it would no longer export rare earth metals, it imposes higher duties on steel imports and the US slapped higher rates on copper imports. The quandry lies in that to develop its domestic market the US will have to slap tariffs on imports, but it is currently still to dependent on those to do that.

    The US has profited since the abandonment of the gold standard of limitless credit with which it could buy oil and expand its wealth and population. The oil crisis of the seventies should have ushered in a clean energy era, but US oil companies suppressed that proces. Short term profits where the norm, China wasn’t even a factor then.

    Short term profits has also driven the hollowing out of the US economy. Jobs shipped overseas where incentivised in laws passed by congressmen and woman that got pampered by corporate and banking lobbies.

    There is something to say about predatory practices in Chinese business, they are well known, also in clean technology. There has been little respect for patents or brands and in some case one could suspect them of stealing technology, the reason why many European companies rather produce in Europe.

    The US need not worry imho. Their territory has plenty of clean energy sources that can be tapped without advanced technology. The only thing they need to do is stop subsidizing the companies that are against developing it. Instead the US government is still in the throws of a mentality that profits from destruction, it does not protect its own jobs.

    Obama may be right in fighting oil and gas subsidies, but the government as a whole should not be pointing fingers at anyone for losing out on the clean tech industry. Ultimately there will be no global market and one country will not have dominance over any industry, simply because it will be to costly in terms of logistics. The world economy is based on the worlds ecology, eventhough a giant derivatives and debt bubble tries to hide the fact.

    A losing trade war with China may end in a real war. Jordans King Abdullah II has said there will be multiple wars in the middle east if the Israeli settlement issue is not off the table by september 30th. Israel just restarted the building process, Hamas vowed to fight on. Such conflicts will not make fueling the US economy easier to say the least about the catastrophic potential for everyone else. It may however motivate the world to recognize its local clean technology options and rethink how it can sustain itself more responsibly.

    500 Miljoen Dollar Wachtgeld

    Onderstaande video heeft een ingebouwd raadsel : Waarom was er voor 500 miljoen dollar research nodig om dit eenvoudige design marktklaar te maken? U kunt beter vragen waarom niet meer ? 480 miljoen dollar heeft betaald voor 20 jaar obstructie. Waarom is het nu klaar voor de markt? Dat verklaard de video eronder : Het product is een levenslijn voor de voormalige auto industrie van Detroit.  

    Duurzaamheid/Energie Agenda Oktober 2010

    Heeft u een leuk, informatief, nuttig duurzaam evenment? Stuur ons een email

    Future Leaders Event met thema Kimaat en Milieu

    7, Woensdag KPMG Hoofdkantoor Amsterveen.

    Is duur (400 Euro, met korting voor ambtenaren) een lobby event?

    UNETO-VNI Themadag Duurzaamheid

    7, Woensdag Zoetermeer

    Kost 150 voor niet leden, 50 voor leden.

    Succesvol opzetten van uw lokale duurzame energiebedrijf in de praktijk

    11-12, maandag dinsdag, Amsterdam

    Lokale energie professionals bij Provincies, Gemeenten, Woningcorporaties, (Energie)bedrijven en Verenigingen

    KIT conferentie duurzame specerijen

    12 Dinsdag, Amsterdam

    IDH en de Nederlandse branchevereniging voor specerijen (NVS) zullen het IDH specerijen programma introduceren.

    Nationale Duurzame Energie Conferentie

    12 Dinsdag to donderdag, Barband hallen ‘s Hertogenbosch

    Gratis

    Energie 2010 Vakbeurs

    12-14, Dinsdag to donderdag, Barband hallen ‘s Hertogenbosch

    Gratis

    Energiebeurs 2010 Belgie

    17, zondag, Grenslandhallen, Hasselt

    De Energiebeurs is een infobeurs voor bouwers en verbouwers die zich
    optimaal willen informeren over de meest diverse mogelijkheden om de
    woning energiezuiniger te maken.

    Dag van het Milieu, IFEST 2010

    26, dinsdag,Flanders Expo Gent

    De titel van het openingscongres luidt: “Point of no return: De definitieve doorbraak van de groene economie”.

    Awareness Fair

    27, woensdag, in het kader van de Dutch Design Week Eindhoven

    Aandacht voor duurzame mode

    ROI in Duurzame Energie

    27, Woensdag, Regio Randstad

    Wat zijn do’s en don’ts in duurzame energie, mobiliteit en vastgoed?
    Welke regelgeving en subsidies zijn wel en niet werkbaar? Hoe kunt u uw
    onderneming financieren en uw investeerders de zekerheid van return on
    investment bieden?

    The Case for Distributed Energy Production and Storage

    The measure to demotivate for solar is power per m2

    This measure shows the need to distributed generation

    Below article also shows that need

    http://www.greentechmedia.com/articles/read/batteries-ahoy-will-flow-batteries-charge-cars-gm-and-abb-bffs-and-more/

    Voedselschaarste ja, Klimaatprobleem nee?

    CNN heeft een artikel waarin de recente sterke stijging van voedselprijzen wordt besrpoken. Oa doordat rusland vanwege droogte zijn graan export heeft gestaakt, maar ook omdat de overschotten in de afgelopen jaren zijn verdwenen is er reden ons zorgen te maken over onze boterham.

    De Wereldbank heeft in een recent rapport al aangegeven dat er niet veel te doen is aan sterke prijsfluctuaties in de voedsel markt. Een van de manieren om de prijzen stabiel te houden die kennelijk al eens is toegpast is om niet bestaand graan e.d. aan te bieden. Zn. Naked Shortselling is zojuist pas voor aandelen ook in Europa verboden geworden. Er is een ander woord voor, dat is liegen over wat je hebt. Als het om voedsel gaat is dat geen optie. Hogere prijzen leiden tot meer productie, het prijs signaal heeft een onmisbare functie.

    Als oorzaak van de prijsfluctuaties wordt op de UN Food and Agricultural Organization website genoemd:

    • The growing importance as a cereal producer of the Black Sea region,
     where yields fluctuate greatly from one season   to the next
    • The
     expected increase of extreme weather events linked to climate change
    • The growing importance of non-commercial actors in commodities
     market

    Non-commercial actors in commodities
    market zijn speculanten, banken als JPM en Goldman Sachs en het is algemeen bekend dat deze voedsel van de markt zullen halen als ze denken dat er grotere schaarste aankomt. Speculatie in de voedselmarkt verstoort prijs signalen en werkt een adequate response op voedsel tekorten tegen omdat het geld onttrekt dat de boeren zouden kunnen gebruiken om meer voedsel te verbouwen.

    Deel twee 

    Het CNN artikel quote Julian Cribb die geen verband ziet tussen voedsel schaarste en het klimaat probleem:

    "The most urgent issue confronting humanity in the next 50 years is not
    climate change or the financial crisis, it is whether we can achieve
    and sustain such a harvest," said Julian Cribb, scientist and author of
    "The Coming Famine."

    Afname in voedsel productie wordt wel degelijk in verband gebracht met klimaat verandering, vooral wanneer die de watervoorziening aantast. In de hele mediterrane regio zullen bijvoorbeeld oogsten afnemen en in Noord Africa verwacht men zelfs verwoestijning. Dan hebben we het nog niet over Afrika.

    De financiele krisis hangt ook samen met de voedsel voorziening. De grote banken die iedereen angstvallig in leven houdt vormen een machtsbolwerk die ten eerste olie verkwisting in stand houdt en ten tweede ecologische verwoesting toestaat.

    Het bankwezen heeft de weelde van onze aarde al tien keer verkocht, en de schuld die dit heeft gecreerd wordt nu op de mensen afgeschreven, de schuld loopt in de veel duizenden miljarden. Banken hebben idereen opgelicht en verdienen ontmanteld te worden. Daarmee is de speculatie ook van de baan, en zou de wereld een verstandig (dwz op overleven gericht) systeem kunnen introduceren.

    Het Wallstreet koppel met graan veredelaars zoals Monsanto is een ander probleem. Monsanto plant gemanipuleerd graan in europa dat andere granen besmet met hun ‘gepatenteerde genen’ waarop ze eigndom claimen van die andere granen. De graan/pecticide combinaties van monsanto werken niet, en de mensen die door banken worden gedwongen deze te kopen gaan falliet en plegen zelfmoord, een verziekte bevolking en giftige landbouwgrond achterlatend.

    Een andere factor die niet wordt genoemd door Julian Cribb (misschein wel elders in zijn boek) is olie. Olie raakt op. Olie is de oorzaak van de problemen, omdat door het ongelimirteerde gebruik de bevolking enrom is toegenomen. Mensen als Michael Ruppert claimen dat de aarde simpelweg niet in staat is om zonder olie de huidige bevolking in leven te houden. Het amerikaanse leger verwacht al problemen in 2015.

    Schop de banken uit het CDM proces

    International Emissions Trading Association (IETA) heeft geprotesteerd tegen een voorstel van de VN om de CDM (Clean Development Mechanism) auditors verantwoordelijk te maken voor emissie overtredingen binnen het CDM framework.

    Het CDM is een systeem waarbij gerealiseerde emissiereducties worden vertaald in credits die vervolgens door andere vervuilers kunnen worden gekocht. De valuta in dit systeem zijn de EUA (EU Emission Allowances) en de sCER (Certified
    Emissions Reductions), die per ton rond de 14 Euro zweven.

    Nu stelt de VN voor de auditors verantwoordelijk te maken voor het werkelijke resultaat dat in de CDM projecten wordt verwacht. Dit is een logische stap, aan de ene kant omdat het tenslotte de auditors zijn, degene die de projecten goedkeuren. Dat is logisch omdat we het anders over ongereguleerde geldcreatie hebben, de link tussen de emissie valuta en de emissies moet natuurlijk hard zijn.

    Het is geen verassing dat de IETA protesteert. De emissie handel is namelijk al snel geabsorbeerd door de bekende namen (Goldman Sachs, JP Morgan Chase etc.) en dat betekent voor een oplettende lezer dat er fraude wordt gepleegd. Dit is volkomen evident uit de wildgroei van derivaten die deze banken ook op basis van emissie valuta de wereld in hebben geholpen. Moet u zich voorstellen dat u een kolen centrale in Oekraine moderniseert, u hiervoor tien sCERs krijgt, Goldman maakt daar drie duizend van (via derivaten) en later blijkt dat de auditor een oude schuur voor kolencentrale heeft aangezien en er nooit een project heeft plaatsgevonden, of erger, dat het er twee waren en de lokale bobo’s er met het geld vandoor zijn. Intussen zijn de Euro’s die Goldman creerde wel uitgegeven aan tuinstoelen van hardhout en vliegreisjes naar Thailand etc. Nu weet u waarom deze banken het zo goed doen, het zijn oplichters.
    Er zijn dan ook duidelijke protesten.

    Nu blijkt ook dat fabrikanten van het broeikas gas HFC-23 de productie hebben opgevoerd zodat ze konden verdienen aan projecten waarin deze stof werd vernietigd. Voorspelbaar en triest.

    Het is duidelijk dat er hard het mes in de carbon derivaten moet. Het concept van een derivaat op basis van emissie reducties spoort totaal niet met de aard van ‘zero sum’ emissie handel. De partijen zijn volledig corrupt en er is geen seconde te verliezen mbt het klimaat. We zitten momenteel op een traject naar uitsterving en deste eerder dat de financiele sector volledig uit de emissie handel kan worden verbannen, des te beter.

    Nissan weet hoe u zich over het klimaat probleem voelt

    Als de reclame hieronde u iets doet weet u dat er niet genoeg gebeurt om iets aan het klimaat en de verarming van het ecosysteem te doen. Eis meer actie, want technisch gesproken is een 100% ban op fossiele brandstoffen behalve voor de productie van alternatieve energie bronnen slechts een begin van een adequate reactie op het klimaat probleem. U beseft dat onbewist en deze reclame heeft de intentie om dit besef aan te boren zodat u een electrische auto wilt kopen. Bedank Nissan voor het bloodleggen van deze motivatie. Nu, wat gaat u ermee doen?

    Ook Duitsland signaleert Piek Olie gevaar

    Niet alleen het Pentagon publiceert rapporten waarin
    het voorstelt ‘off the grid’ te gaan. Ook in Duitsland is het leger
    ervan doordrongen dat het in hun ogen nog maar 15 jaar duurt voor olie
    tekorten voor grote problemen gaan zorgen. Het is de vraag hierbij
    rekening wordt gehouden met mogelijke militaire acties voor de nood te
    hoog wordt, het is duidelijk dat landen met de meeste olie ook een
    militair conflict het makkelijkst wint.

    Historisch gezien waren het de engelsen die als eerste macht over
    Iraanse olie kregen, en daardoor militair veel sterker werden. Daarvoor
    was het aanmodderen met kolen, paarden en wind. Het leger van de VS verbruikt
    dagelijks 200 mln dollar aan olie en zonder die olie zou de huidige
    machtsprojectie absoluut niet mogelijk zijn. Piek olie roept veel
    vragen op, en met name die waarom alternatieve energie zo traag wordt
    geadopteerd als het binnen afzienbare tijd het enige alternatief zal
    zijn (onbewezen nucleaire technologien even negerend).

    het bebouwbare areal krimpt in de komende jaren door klimaatverandering die wordt veroorzaakt door gebruik van fossiele brandstoffen. Voor het verbouwen van een hectare land zijn ongeveer 2 vaten olie
    nodig. Er worden dus twee samenhangende factoren gestapeld die beiden onze voedselvoorziening bedreigen. Wat gaat over 15 jaar die twee vaten vervangen en hoeveel land hebben we dan in onze olie luiheid laten ververwoestijnen?

    Energie is de basis van ons overleven. Er is uitgerekend dat een Nederlander voor ongeveer 50.000 Euro alle alternatieve energie capaciteit kan aanschaffen die hem of haar het leven geeft (eigen verbruik+alle andere processen zoals productie en logistiek). Een transitie met behoud van welvaart is dus een kostbare zaak, kostbaar vooral omdat we nog aanspraak moeten maken op fossiele brandstoffen om hem te maken. De voor de hand liggende vraag is echter : Hebben we wel genoeg olie om dat te doen? Hoeveel moeten we reserveren? Hebben we de militaire macht om met rust gelaten te worden?

    Euro Energy Tour 2010 Preview