Teken Bezwaar aan tegen Waddencentrale

Na aanspraak geprobeert te hebben te maken op het Waddenfons van 5 mln is er nu sprake van een nieuwe Nuon centrale aan de Waddenzee..Kopieer en print onderstaande bezwaarbrief of download hem hier (doc).

Afzender

Naam:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Aan

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen

Postbus 610

9700 AP Groningen

……………………….. 2012, te ……………………………………….. 

Betreft: bezwaarschrift tegen de door u verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet aan RWE Holding bv voor het oprichten, in werking hebben, in werking houden en onderhouden van een elektriciteitscentrale in de Eemshaven.

Met verzoek om doorzending van dit bezwaar aan de provincies Fryslân en Drenthe en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 

Geacht college,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de door u verleende natuurvergunning voor de RWE-kolencentrale in de Eemshaven. 

Door het verlenen van de vergunning maakt u een historische vergissing die gedurende veertig jaar – de verwachte levensduur van de centrale – ernstige gevolgen heeft. Deze centrale veroorzaakt niet alleen schade aan de beschermde natuur in en rondom ons mooie werelderfgoed de Waddenzee, maar is ook een bron van ongezonde luchtvervuiling en schadelijke klimaatverandering. Als de centrale daadwerkelijk gaat draaien, zorgt RWE voor een stijging van 3 tot 4 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot. In februari 2012 liet uw commissaris van de Koningin, Max van den Berg, weten dat hij een kolencentrale ‘oude energie’ vindt. Terecht. Steenkool is vervuilend en achterhaald. Nederland heeft juist nieuwe energie nodig en daarom had aan RWE nooit deze vergunning verleend mogen worden. 

Gebrek aan onderzoek naar nut en noodzaak

Mijn grootste bezwaar is dat u een vergunning heeft verleend zonder eerst te onderzoeken of er wel een dringende noodzaak voor deze kolencentrale bestaat. De Natuurbeschermingswet schrijft voor dat een centrale die significant negatieve effecten op de natuur heeft, alleen een vergunning mag krijgen als er geen alternatieven zijn en de centrale een ‘dwingende reden van groot openbaar belang’ dient. Dit is niet het geval. Nederland produceert de komende jaren meer elektriciteit dan nodig is. De verwachting is dat de stroom van deze centrale naar Duitsland geëxporteerd wordt en dus voor Nederland niet nodig is. Werkgelegenheid levert de centrale ook al nauwelijks op, met de voorspelde 150 werknemers als de kolencentrale in werking is. Wind- en zonne-energie leveren veel meer banen op. Daarnaast heeft RWE nooit aangetoond dat de kolencentrale een groot belang dient, behalve zijn eigen bedrijfseconomische belang. Al kunnen we daar inmiddels ook aan twijfelen. De directeur van RWE verklaarde in maart 2011 immers dat als het bedrijf de beslissing moest overdoen, er niet voor een kolencentrale gekozen zou worden. 

Significante negatieve natuureffecten 

Volgens u ondervindt de natuur geen grote nadelen van de kolencentrale. Deze schade is er echter wel degelijk, zoals blijkt uit onderstaande voorbeelden:

· Voor de grote kolenschepen die straks naar de Eemshaven varen, is verdieping van de vaargeul noodzakelijk. Dit gaat gepaard met veel baggerwerk dat schadelijk is voor het wad en het leefgebied van dieren doorkruist. 

· Het aan- en afvaren van kolenschepen verstoort zeehondenrustplaatsen, het leefgebied van de bruinvis en zorgt voor schadelijke uitstoot op Waddeneilanden. 

· Door de bouw van de koelwateruitlaat in de Waddenzee gaat ten minste 3 hectare Natura 2000-gebied verloren. De lozing van gigantische hoeveelheden warm koelwater (65 kubieke meter per seconde als de centrale volledig in bedrijf is) schaadt het kwetsbare ecosysteem van het Eems-Dollard estuarium. Hier leeft een grote verscheidenheid aan vissoorten en de mosselbanken dienen als kraamkamer voor allerlei diersoorten.

· Het baggeren en de baggerstort voor de bouw van de kolencentrale en de havenuitbreiding vertroebelen het water. Hier heeft de in het gebied beschermde flora en fauna onder te lijden. 

· Grote hoeveelheden stikstofoxiden (2,5 miljoen kilo per jaar) en andere schadelijke stoffen dalen neer op de Duitse en Nederlandse Waddeneilanden en andere natuur en landschappen in de wijde omtrek. Vooral voor duinen en veengebieden is dit op de lange termijn zeer schadelijk. Er is al zo veel luchtvervuiling dat de voor stikstof gevoelige natuur over het algemeen al in matige tot slechte staat verkeert. De uitstoot van een kolencentrale tast de natuur verder aan. De provincie voldoet hiermee niet aan haar verplichtingen om de natuur te verbeteren. 

· De zware metalen (zoals kwik en cadmium) die in het ecosysteem terechtkomen, hopen zich op in de voedselketen. 

· Vogels als de beschermde velduil, blauwe kiekendief en de scholekster verloren leef-, rust- en broedgebied vanwege het tientallen hectare grote bouwterrein en de verstorende geluiden.

· Het onderwaterlawaai van de kolenschepen en de afvalstoffen van de centrale zullen de zeehonden en andere zeezoogdieren verstoren. 

Op grond van het voorgaande verzoek ik de betrokken overheden dan ook om niet te kiezen voor bedrijfsbelangen, maar voor de bescherming van natuur en leefmilieu. Het Waddengebied is uniek en van ons allemaal, ook van toekomstige generaties. Om die reden verzoek ik mijn bezwaren gegrond te verklaren en alsnog te besluiten de aanvraag van RWE voor een vergunning af te wijzen.

Met vriendelijke groet,

(handtekening)

Leave a Reply