Energie Projecten Database

Greencheck.nl ontwikkelt momenteel een database voor energie projecten. De link aan de rechter kant van deze pagina doet u uitkomen op de overzichtslijst die momenteel nog (maart 2011) met een aantal test projecten is bevolkt.

De database zal datasheets bieden waar bestaande projecten worden beschreven. Daarbij kunnen specifieke eigenschappen worden aangegeven, sleutelwoorden waarop snel gezocht kan worden. Het systeem zal ongeveer werken als te zien is op de website www.ledstart.com (tevens eigendom van Greencheck.nl. vermelding van projecten is gratis, greencheck.nl nodigt projecten uit contact op te nemen zodat ze kunnen worden meegenomen. De datasheet is dynamisch in de zin dat het bv. financiele gegevens alleen laat zien als die zijn ingevoerd, dus geen lege velden. Feedback is welkom via info@greencheck.nl.

Voor opstartende en actieve projecten hoopt Greencheck meer te kunnen bieden. Wie een duurzaam energie project wil opstarten kan een link vragen zodat het project kan worden aangemaakt. Daarbij zitten momenteel al wat extra functionaliteiten, zoals een simpele email functie en nieuws items. Daar worden nog een aantal functionaliteiten toegevoegd zoals de mogelijkheid meningen te polsen (stemmen), ruilhandel voor goederen en diensten en crowdfunding functies.

Meer over de database hier. Stuur ons een email met de naam van uw project en u ontvangt een link zodat u uw project kunt toevoegen. U kunt zelf kiezen op welk moment de informatie zichtbaar wordt, zodat u het met uw mede projectleden kunt bespreken (door de link rond te sturen).

Screenshots

Onderhoudsscherm (klik voor grote versie)

Email lijst (klik voor grote versie)

Project eigenschappen (klik voor grote versie)

Via het Weblog van Gerrit Hartholt

(naar weblog)

Resolutie: Vergroening van het belastingstelsel om Nederland sterker te maken

Resolutie ingediend door: CDA-Duurzaamheidsberaad (CDA-DZB), CDA Business Club (CDA BC), CDJA, G. Hartholt, J. Potharst, C.G. de Kok, M.C. Landré, J.W.J. van Osch, E.K. Langejan, S. de Rooij, …….

Het CDA-Partijcongres in vergadering bijeen op 02 april 2011 te Den Haag:

Constaterende dat:

 1. Financiële prikkels een grote invloed kunnen hebben op de aankoopbeslissingen door consumenten, zoals bij zuinige auto’s en lagere BTW voor huisonderhoud wordt bewezen;
 2. Het regeerakkoord vermeldt dat de verbetering van de leefomgeving en milieu kansen biedt aan economische groei en ontwikkeling
 3. Het emissiehandelsysteem voor CO2-rechten op dit moment onvolgroeid is, waardoor dit nu niet in staat is om voldoende sturing in de richting van een duurzame economie te geven
 4. Het EU bedrijfsleven geen probleem heeft met vergroening van het BTW-stelsel, op voorwaarde dat dit werkbaar blijft, en dat een mondiaal gelijk speelveld gewaarborgd is;

Overwegende dat:

 1. Het CDA voorstander is van minder belastingheffing op arbeid en winst en meer op consumptie en milieuvervuilende activiteiten, volgens het CDA verkiezingsprogramma artikel 4.2.6;
 2. Een versnelling in de richting van duurzame producten en diensten nodig is om, de klimaatdoelstellingen te halen, minder afhankelijk te worden van buitenlandse energiebronnen en om mee te spelen in de economische sleutelgebieden van de toekomst;
 3. vergroening van het belastingstelsel innovatie, energiebesparing en de creatie van (groene) banen stimuleert;
 4. Het EU bedrijfsleven geen probleem heeft met vergroening van het BTW-stelsel, op voorwaarde dat dit werkbaar blijft, en dat een mondiaal gelijk speelveld gewaarborgd is;

Spreekt uit dat:

 1. De CDA Tweede Kamerfractie het kabinet dient te vragen om in 2011 extra stappen te zetten in het vergroenen van het belastingstelsel, en dan in het bijzonder het vergroenen van het BTW-stelsel;
 2. het kabinet in 2011 een overzicht dient te maken van de verschillende mogelijkheden om het belastingstelsel, het BTW-stelsel en de financiele regels te vergroenen;
 3. Nederland in samenwerking met de Europese Commissie en het EU bedrijfsleven voortvarend (vóór 01 juni 2011) dient te kijken hoe de verdere vergroening van het belastingstelsel en het BTW-stelsel in EU verband handen en voeten gegeven kan worden, dit kan eventueel leiden tot de uitbreiding van het aantal mogelijke BTW-tarieven met een schijf;
 4. Duurzaamheid in NL en de EU als officieel criterium dient te worden toegevoegd aan de huidige criteria voor de bepaling van de hoogte en de differentiatie van BTW-tarieven.

En gaat over tot de orde van de dag.

================================================================

Korte toelichting bij deze concept resolutie:

Als de energieheffingen voor grootverbruikers niet of mondjesmaat worden ver-hoogd uit globaal speelveld overwegingen en als de CO2-emissierechten niet of mondjesmaat duurder worden (om wat voor reden dan ook), dan is de noodzaak voor vergroening van het BTW-stelsel groot. Als de energieheffingen voor groot-verbruikers wel worden verhoogd en als de CO2-emissierechten wel duurder wor-den, dan is de wenselijkheid van vergroening van het BTW-stelsel nog steeds aanwezig maar is de noodzaak minder groot.

Doe je het niet voor het milieu ? Doe het dan voor het geld, of de volgende generatie.

Initiatiefnemer en woordvoerder Gerrit Hartholt.

Een langere (concept) toelichting is hier te vinden.

Praktijkseminar Lokaal Duurzaam Energiebedrijf

Duurzaamgebouwd.nl bied een praktijkseminar lokaal duurzaam energiebedrijf op 23 maart aanstaande. U kunt Greencheck afvaardigen om te gaan. Er worden nog 12 sponsoren a 30,- Euro gezocht. neem hier contact met ons op over uw sponsorschap.

Lessen in Leiderschap en Succes

Een interessante quote uit een artikel over extreem zeilen gedurende de Barcelona World Race.

Wouter Verbraak zeilt mee op de Hugo Boss

According to Karseras, studies of triathlon athletes
show that those who spend time imagining exactly how tough the
experience will be are often much more successful at lasting out.

"This is called ‘expectation theory.’ Strange as it may sound, it’s very
useful to immerse yourself in the worse case scenario," he said.


"If you really try and live through the most extreme terror of what you
think could lie ahead, your mind is much better equipped at dealing with
the reality." (bron)

Consumentisme

Uit bovenstaande quote blijkt dat atleten die zich hun toekomstige inspanning als zwaar voorstellen de tegenslagen beter kunnen verwerken, en daarom succesvoller zijn. Klimaat pessimisme (of realisme) kan dus een betere houding zijn dan klimaat optimisme (we lossen het op tegen 2050) of klimaat probleem ontkenning.

Optimisme is een houding die maakt dat we tijd verspillen en risico’s nemen. Het is de houding die ons echter goede consumenten maakt, en daarom wordt deze over het algemeen gepromoot. Zuinig zijn is saai, nu genieten op krediet is de way to go. Er is een marketing machine die ons 24 per dag kwetsbaarder maakt.

Het grote gebrek van fossiele brandstoffen is misschien geweest dat ze niet voldoende giftig waren. De levens van mensen waren niet zo lang toen deze werd geintroduceerd en relatief aan de uitstoot van kolen was olie, diesel en benzine geen significante verslechtering. Er sterven in Frankrijk jaarlijks 19.000 mensen door de uitstoot. Dat is omgerekend in Europa 242.000 slachtoffers van fossiele brandstoffen zonder te spreken over de ongelukken etc. In Nederland hebben we het dan over bijna 5000 doden, en dat wordt vast meer als de nieuwe kolen centrales er komen. Pessimistisch. Daar mogen we ons niet te veel op focussen, dat is namelijk slecht voor de economie.

"Any spare moments where you’re not manning the sails are spent
navigating, doing maintenance work, media work and trimming weight from
the boat"

Wanneer economen slim waren geweest hadden ze bij het ontdekken van de olie gezegd dat de 20e eeuw een eeuw van consolidatie zou zijn. Een eeuw waarin een energiebron waarvan de vondst zonder meer een wonder mag worden beschouwd zou worden aangewend om de bestaande bevolking een solide en duurzaam bestaan te geven. Natuurlijk waren de mensen daar niet toe te motiveren, en waren er mensen die dat geen rendabel plan vonden. Dat neemt niet weg dat het een goed plan zou zijn geweest. Zoals Churchill al zei:

"You can always count on Americans to do the right thing – after they’ve tried everything else"

Dat geldt zeker ook voor David Cameron die net media magnaat Rupert Murdoch meer ruimte heeft gegeven om nog meer mensen nog optimistischer te maken, maar ook de PVV, VVD en europese leiders op dit moment. Het is tijd dat we meer rampspoed toelaten in ons toekomstbeeld, zodat we beter in staat zijn te dealen met wat er werkelijk gaat gebeuren. Wat dat betreft is er weinig verschil tussen een racejacht op open zee en onze planeet, uitstappen is geen optie.

Deze man verwacht geen warme douche…

Bottom Up Democratische Vergroening in Engeland?

In England is een nieuw burger initiatief gestart dat de regering wil controleren op haar groene agenda. Een zogenaamde ‘Burger Duurzame Ontwikkelings Commisie’ (Sustainable Development Commission (SDC)).

"The proposed body would monitor all government departments and follow
all relevant issues, providing a running audit of the coalition’s pledge
to be the "greenest ever government".

Dit lijkt de regering enigzins te passeren, maar dat is niet erg als het leid tot betere informatie en meer betrokkenheid bij de burgers. Een brilliant idee is ook het scheppen van een soort burgerverbond voor duurzaamheid. Dit zou dan mooi tegenwicht kunnen bieden tegen de energie lobby.

"One part of this is to create something like a Taxpayers’ Alliance, but
for sustainability," said Solitaire Townsend, co-founder and director
of the communcations agency Futerra.

Recent dreigde de regering staatsbossen te verkopen om de schulden af te lossen. Hiertegen is toen vanuit de bevolking gezamelijk actie ondernomen, met succes. Dat succes heeft mensen geinspireerd meer zeggenschap te eisen. Een andere factor is de teleurstellende ambities van het regerings plan tav duurzaamheid.

Het initiatief wil zich op de been houden door crowdfunding (waar veel mensen een kleine bijdrage leveren. Deze site kan bv. door 1200 mensen op de been worden gehouden) en internet.

Burge intitiatief Nederland Krijgt Nieuwe Energie Door Den Haag Afgewimpeld

Marco Witschge heeft in het najaar van 2009 een initiatief genaamd Nederland Krijgt Nieuwe Energie opgestart. Het resultaat is een plan voor verduurzaming van Nederland met input van politieke partijen, burgers en experts. Hoewel de aanwezigheid van de (Europese) energie lobby niet te negeren was tijdens de bijeenkomsten zou onze regering en economie zich zijn voordeel moeten kunnen doen met deze inspanning. Dat gebeurt echter geenzins. Hieronder integraal de reactie van Marco Witschge.

Bespotterlijke afwijzing van burgerinitiatief

Nederland krijgt Nieuwe Energie.

Met grote teleurstelling hebben
wij kennis genomen van de afwijzing van ons met 45.939 steunbetuigingen
ingediende burgerinitiatief “Nederland krijgt nieuwe energie” door de
Commissie Burgerinitiatieven.

De commissie onder voorzitterschap van Helma Nepperus (VVD) geeft in
haar verslag aan dat het ons burgerinitiatief afwijst omdat het een
onderwerp zou betreffen waarover korter dan twee jaar voor indiening van
het burgerinitiatief door de Kamer een besluit is genomen. Concreet
wordt daarbij verwezen naar een overleg van de vaste commissie voor
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) op 6 december 2010,
waarin minister Verhagen heeft aangekondigd dat het kabinet in februari
2011 een plan van aanpak voor de “green deal” aan de Kamer zal
aanbieden. Het is natuurlijk volstrekt belachelijk dat de commissie ons
burgerinitiatief op basis daarvan weigert, omdat de invulling van de
aangevoerde “green deal” tot op heden nog volstrekt onduidelijk is en de
Kamer om die reden daarover nog helemaal geen besluit heeft kunnen
nemen. De afwijzing van ons burgerinitiatief is in strijd met zowel de
letter als de geest van de bepalingen omtrent het Burgerinitiatief. Ons
burgerinitiatief betreft geen protest tegen een recentelijk door de
Tweede Kamer ingenomen standpunt waarvoor deze spelregel bedoeld is,
maar pleit op proactieve wijze voor een verbetering van beleid middels
een uitgewerkt voorstel, precies zoals bedoeld bij de invoering van het
Burgerinitiatief. Met de nu toegepaste wijze van argumentatie kan elk
mogelijk burgerinitiatief worden afgewezen. De afwijzing getuigt van
minachting voor de democratische rechten van burgers die vanuit hun
positieve betrokkenheid bij een belangrijke maatschappelijke uitdaging
het initiatief hebben genomen voor een nieuwe oplossingsrichting. In
reactie op deze merkwaardige afwijzing door de commissie, hebben de
Kamerfracties van ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid,
Partij voor de Dieren, SGP en SP hebben inmiddels aangekondigd dat zij
in een zogenaamde speciale procedure gezamenlijk zullen vragen om een
openbare hoorzitting. Of dit gaat lukken valt echter nog te bezien, want
de coalitiepartijen kunnen dit opnieuw met hun krappe meerderheid in de
Tweede Kamer blokkeren.

Maar wat kunt u nu doen om uw ongenoegen over deze gang van zaken kenbaar te maken?

Gelet op de huidige krappe verhoudingen in het parlement kunt u
aanstaande woensdag het verschil maken door uw stem uit te brengen voor
Verkiezingen van de Provinciale Staten en daarmee indirect van de Eerste
Kamer. In navolging van de eerdere oproep van Pieter Winsemius (VVD) en
Cees Veerman (CDA), wil ik u als initiatiefnemer van dit
burgerinitiatief daarbij adviseren om daarbij niet op CDA, VVD of PVV te
stemmen. CDA en VVD hebben weliswaar veel leden en ook fractieleden die
veel actiever met de verduurzaming van onze economie aan de slag willen
gaan, maar helaas wordt er door hun eigen partij momenteel niet of
nauwelijks naar hen geluisterd. Inmiddels is mij uit vele vertrouwelijke
gesprekken gebleken dat de angst voor Wilders in het huidige kabinet zo
groot is, dat men voorlopig voor electorale polarisatie kiest en
daarbij past niet de door ons voorgestelde partijoverstijgende aanpak.
Daarmee verliezen wij zeer kostbare tijd om ons land sneller om te
vormen naar een duurzame energiehuishouding waarin wij niet meer
afhankelijk zijn van steeds duurder wordende importen uit instabiele
regio’s. Kijk alleen maar naar de weer explosief stijgende olieprijs. En
dan laat ik de vernietigende ecologische schade van onze huidige
energiebronnen zelfs nog helemaal buiten beschouwing. Laat uw stem
woensdag dus vooral meetellen en roep ook uw vrienden en familie op
hetzelfde te doen, want door de krappe verhoudingen telt letterlijk elke
stem!

Met vriendelijke groet,

Marco Witschge

Initiatiefnemer Nederland Krijgt Nieuwe Energie

Plutonomie

De VVD/PVV zijn beide in ontkenning omtrend het energie en klimaat vraagstuk. Waar deze partijen claimen ‘eerst de financien op orde’ te willen hebben doorzien ze niet dat geld zijn waarde dankt aan de energie die we er mee kunnen kopen. Alle energie die we (duurzaam) kunnen opwekken is daarom een duidelijke stimulans voor onze economie. De polarisatie die vooral de VVD uitstraalt doet vermoeden dat ook daar het geloof heeft postgevat dat de samenleving zich zal delen in een rijk en een arm deel, de zogenaamde Plutonomie. Als dit het geval is dan is dit feitelijk een bedreiging van de democratie. Het negeren van een inspanning als Nederland Krijgt Nieuwe Energie is daarvan een duidelijk symptoom.

De Plutonomie Roeit De Leeuwen Uit

Even de zaken definieren: Plutonomie is de heerschappij van de rijken. Dat is een term die ze zelf verzonnen hebben, ik heb het uit het ‘Plutonomie rapport’ vam Citigroup. Daarin staat het als volgt omschreven:

"The US, UK and Canada are the key plutonomies"

Deze Plutonomieen (waar Nederland niet bij hoort) zijn zich momenteel op schandelijke manier aan het verrijken, ook al komen er rechtzaken op gang, het feit dat na de crash van 2008 nog geen CEO in de gevangenis is beland laat zien dat er geen intentie is om iets te doen, ten minste voor de momenteel heersende groep. Het gevolg van een algemeen onbegrip van deze ontwikkeling (bovenstaand rapport is van 2005 or 2006 maakt dat mensen geloven dat ze creatief en intelligent moeten zijn om de problemen te lijf te gaan, een prima situatie voor degene die de problemen veroorzaken.

Het is echter een terging om te moeten toezien hoe een welwillend publiek zich in deze omstandigheden martelt met een schuldgevoel dat het iets verkeerd doet, dat doet het niet, het wordt alleen verkeerd geinformeerd. Het toppunt wordt bereikt als naast allerlei eco systeem vernietigende speculatie er ook nog berichten doorkomen dat de leden van de Plutonomie er genoegen in scheppen om complete diersoorten naar de rand van uitsterven te dringen, in dit geval de leeuwen. De Guardian meldt dat de leeuwen stand onder zware druk staat vanwege rijke amerikaanse jagers.

US fatcats shooting big cats..

"American hunters are emerging as a strong and growing threat to the
survival of African lions, with demand for trophy rugs and necklaces
driving the animals towards extinction, a coalition of wildlife organisations has said."

Duurzaam Duitsland Verzamelt Eigen Momentum

In Duitsland is nu 17% van de electriciteit afkomstig van zonnepanelen. Het feed-in tarief waar Herman Scheer tijdens zijn leven zo hard voor gelobbied heeft heeft een misschien kostbare maar niettemin reele omslag gebracht in de ongelijke strijd tussen de energie oligarchen en de burgers van Duitsland.


Nu is er een industrie ontstaan die zelf wil overleven, en net als in de VS waar de zonneproducenten een groeiende lobby in Washington runnen zal dat ook in Duitsland zo zijn. Het duurzame economisch model is een no brainer, wil wil nu niet verlaagde economische druk voor onderhouds kosten.

"Veel ondernemers zien mededingingsovertredend gedrag niet als fout. "Zo
doen we het al jaren", is de veelgehoorde zin. De grens is ook zeer
moeilijk te trekken. Soms ontmoeten twee CEO’s elkaar in privé, praten
over hun bedrijfsstrategie, en hebben al snel een kartel gerealiseerd.
Vergaderingen binnen brancheverenigingen kunnen soms leiden tot verboden
kartelafspraken. 
(bron)

Nederland waant zich nog in het Hemeltje, feest rustig door en beseft niet dat iemand de nooduitgang blokkeert. Beseften we het wel dan zou de publieke reactie heel wat heftiger zijn. De regeringspartijen zijn incapabel omdat ze de nederlandse burger niet dienen, maar de banken en het IMF. De bottom up approach die Herman Scheer voorstond is dan ook de beste benadering, en daarbij moeten gemeenten en provincies helpen.

De huidige anti kartel wetten staan dominante partijen toe maar claimen die te reguleren. Het is veel simpeler om dominante partijen NIET toe te staan. Kartels zullen zich altijd proberen te vormen, regeringen moeten de macht hebben om schadelijke kartels aan te pakken en op te breken. Kartels zijn samenwerkingsverbanden die prima kunnen leiden tot meer welvaart, bv als in de bouw de opdrachten worden verdeeld en zo meer mensen aan het werk blijven. Als een kartel de toename van de welvaart (dus niet de monetaire reserves want die zijn van papier) belemmert moet er worden ingegrepen. Economische (monetaire) motieven mogen niet leidend zijn omdat anders de banken een hand kunnen toesteken, zoals ze dat zo vaak hebben gedaan.

"PVV wil kerncentrales: ‘Duurzame energie levert niets op’" Hmm..wie zou de PVV sponsoren?

We moeten overstappen naar onuitputtelijke energiebronnen met verwaarloosbare onderhouds kosten ipv oprakende energiebronnen die we keer op keer weer moeten aanschaffen. Als dat niet op zich een idiote keuze zou zijn dan kan met toch minstens vragen stellen bij het toestaan van een groeiend monopolie op kolen in de handen van de banken ism Nathaniel Rothschild.


"The most comfortable way to corrupt a politician is to pay him later, afterwards. It is a way of legalized corruption."

"May governments are puppets in the hands of the energy companies."

Zoals Herman Scheer zegt hebben alle energie gerelateerde bedrijven een belang bij het versnellen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarom moet samenwerking niet worden gezocht en niet worden vertrouwd. Energie bedrijven werden niet in het politieke proces betrokken, net als je niet om de tafel gaat zitten met een enkele slager en bakkerij als je een feest wilt geven. In Nederland en Europa zijn de gevestigde belangen zonder schaamte bezig geweest met het indoctrineren van onze partijen, ik ben er zelf bij geweest in het kader van Nederland Krijgt Nieuwe Energie.

Moderne politici hebben geen lef, daar worden ze op geslecteerd

Tom Waits – All The World is Green

Financiering Aardwarmte in Glastuinbouw

Kwam toevallig deze presentatie van de Rabobank tegen. Aardwarmte potentieel in Nederland wordt geschat op genoeg voor 1 miljoen woonhuizen, dus niet extreem. Op locaties waar voor industrie of tuinbouw warmte nodig is kan het een betrouwbare uitkomst bieden.

Waarom aardwarmte?
• Duurzaam alternatief voor het op den duur schaarser wordende aardgas
• Weinig bovengrondse aanpassingen
• Geen wijziging in teeltmethode
• Geen CO2 uitstoot
• Kosten voor energie voor langere periode bekend
• Continu beschikbaar
• Draagt bij aan het duurzamer imago

Een van de vreemde aspecten van aardwarmte projecten is de kans op een zogenaamde ‘misboring’. Het is Greencheck nog niet duidelijk wat dat precies betekent. Het is een hoge kosten post en daardoor een blocking issue voor projecten. Hiervoor kan de staat en ook de bank echter garant staan.

De kosten van een boring zijn afhankelijk van de diepte. De opbrengst is afhankelijk van het ‘debiet’ ofwel het volume en de temperatuur van het water dat kan worden opgepompt.

Aardwarmte is afkomstig van de kern van onze planeet die uit gesmolten lava bestaat. Als mensen het over het potentieel hebben van een boorgat dan gaan ze er van uit dat er water wordt onttrokken dat op raakt.

Bij Schalie gas winning zien we echter dat het prima mogelijk is water, chemicalien en zelfs diesel en explosieven de grond in te pompen om zo gas te winnen (dat het verboden moet worden omdat het gas en de chemicalien aan alle kanten samen met losgeweekt Uranium en Radium in het grondwater lekken even terzijde). Het is dus logisch dat aardwarmte ook met het in en uitpompen van water kan geschieden.