De VVD Vreest Duurzame Energie

Wanneer een politieke stroming zich bedreigt voelt is een van de meest effectieve manieren om de aanval te openen het toepassen van smaad. In een artikel in de Volkskrant gaat W.R. Van Haga, VVD-raadslid te Haarlem en directeur van Solar4u (het is niet helemaal duidelijk of dat een actief pv installatie bedrijf is) tekeer tegen de subsidies in de hernieuwbare energiebranche. Het klopt dat subsidies tot prijsverstoringen leidt, met name omdat bedrijven onder druk van leningen en de (voorgefinancierde) competitie in de markt streven naar maximale winst. Een set kost nu ongeveer 2-3 Euro/Wp, degene die 3 Euro rekenen zijn degene die rekenen op klanten die subsidie krijgen.

Maar eerst op zoek naar de smaad. Regel 2. ‘de Subsidiecarrousel’  van SDE. Dit is bedoelt om er een gevoel van misselijke draaierigheid aan te geven. Het gaat om een subsidie ronde, maar ‘carrousel’ geeft het een dwangmatige bijsmaak. Regel 4. ‘Er wordt weer van alles gesubsidieerd’. Van alles en nog wat is een zinsnede die de indruk wil wekken dat er niet goed wordt opgelet wat er gebeurt, onverantwoord, verkwisting. Dit is steeds minder het geval omdat tegenwoordig veel gelet wordt op het rendement van de investering. Ook SDE+ doet dat. Regel 11 De ‘Energiefetisjist’ vindt de subsidies mooi. Dit is natuurlijk een overdadig hypocriet verwijt, want wie de asfalt partij steunt is tegen alle klimaatwaarschuwingen in een fetishist voor fossiele brandstoffen! En dat is een massochistisch fetishisme want het schadelijke effet is overal waarneembaar! Enfin..

Er zal een kern van waarheid zitten in het standpunt dat subsidies op jonge technologie kan verhullen of deze rendabel is of niet..maar dat is ook de bedoeling van subsidies, ze dienen om de markttoetreding te faciliteren. Heel eenvoudig, je hebt een nieuw product. De concurentie heeft al een productielijn, een distributie systeem etc. Kom daar maar eens binnen, dat kan niet. Als overheid kun je dan kiezen om subsidie te geven tot het product een representatie in de markt heeft waar de voorkeur van de consument gaat overwegen en niet de voorkeur van de concurent. Banken zien vaak geen brood in innovatieve producten omdat ze een hoop kosten om te introduceren, en dan, als ze goedkoper zijn, minder winst pakken. Ook installateurs en andere deelnemers aan het economisch verkeer liggen graag dwars en smoepen graag de marge op die een goedkoper product biedt. Als gevolg blijft er niks over van het prijsvoordeel en is het nieuwe product een mislukking. Daarom dus subsidies.   

Enfin..eens verder kijken..Stef Blok wordt aangehaald. Hij heeft gezegd dat windmolens ‘slechts draaien op subsidies’. Dat is vast over de hele wereld zo, vandaar die explosieve groei. Maar het is een zeer ongekwalificeerde uitspraak. Haga gaat door met een aanval op ‘Agentschap NL’ met 2300 mensen in dienst. Shell (de vijand) had in 2009 alleen in Nederland 11.645 mensen in dienst. 

In een onverwachte wending keert mr. Haga zich nu tegen de inmenging van Liander, Nuon en Certiq en beklaagd zich over het schamele subsidie bedrag dat resulteert! Maar dat is ok, smaad is er alleen om een onderwerp in de vergetelheid te drukken. We willen liever geen subsidies om niet aan al deze negatieve kwalificaties te hoeven denken. Dit geldt vast niet voor de slimme lezer, maar wel voor de luie lezers, het grootste deel.

Agentschap NL is inderdaad voor een groot deel gehuwd met de oude spelers, Nuon, Liander, Essent. Omdat deze samen met de financiele sector absoluut geen belang hebben, zelfs niet kunnen bestaan in een duurzame samenleving. Marginaal duurzaam is ok, maar structureel duurzaam kan niet. Dan zijn grote leveranciers, netbeheerders en banken grotendeels overbodig (wat ook het slaafse gedrag van de VVD verklaart, maar laaten we hier nu geen smaad bedrijven).

Haga stelt drie problemen:

1. De subsidie verstoort de markt  : Inderdaad, dat is het doel van subsidies.

2. De kans op subsidie is klein en maakt investeringen riskant : Zelden wordt een investering gedaan voor duidelijk is of de subsidie die de business case laat werken doorkomt. De partij die de voorspelbaarheid van subsidies aantast is doorgaans de VVD. Haga ziet ook nog kans om subsidies ‘pervers’ te noemen.

3. Het apparaat om subsidies uit te keren kost ‘onevenredig veel’ : Een ongekwalificeerde uitspraak. AgentschapNL is niet alleen een subsidie organisatie, dat zou de belastingdienst dan ook wel kunnen doen. AgentschapNL is een kennisbank, een groep mensen met verstand van het inrichten van de veel complexere duurzame maatschappij. Dit agentschap lijkt een zelfstandige kracht, hoewel Haga’s aanval er op ook een toneelstukje kan zijn.

Wederom iets tegendraads merkt mr. Haga op dat zonnepanelen op eigen houtje goedkoper zijn geworden. Waarom? Omdat de kolen industrie ook graag omzet draait. Een zonnepaneel neemt 4 jaar voorschot op het verbruik van de toekomstige eigenaar. Daar zijn de banken ook wel in geinteresseerd (die verzorgen de transacties voor de handel in kolen), en dus ontstaat er een ‘markt congruent’ incentive om de productie van panelen op te voeren. Subsidie blijft nodig en de reden waarom is hieronder uit te leggen. 

Mr. Haga besluit dat subsidies nergens voor nodig zijn, maar dat stijgende olieprijzen wel zullen zorgen dat we op andere energiebronnen overstappen. Het niveau van onbednul van mr. Haga is stuitend.

Waarom subsidie nodig is

De ‘markt’ is een systeem dat voor 99% draait op fossiele brandstoffen. Degene die deze brandstoffen uit de grond halen, vervoeren distribueren doen dat samen met de landen die deze voorraden onder controle hebben. Deze landen (bv. de VS) laten hun banken de geldhoeveelheid afstemmen op de brandstof hoeveelheid. Dit is een stak mechanisme met als doel de prijzen stabiel te houden in een delicaat spel tussen het geld dat terugkomt uit leningen en de nieuwe leningen die worden verstrekt, het geld dat de fossiele brandstof industrie en energiebranche binnenhaalt en weer in omloop brengt. Ieder lijkt dit onafhankelijk te doen, maar allen snappen dat dit een samenspel is. De dollar keldert als de VS de controle over de oliehandel verliest. 

Het scenarie dat mr. Haga voorstaat is dat we wachten tot de fossiele brandstof prijzen stijgen met het produceren van duurzame energiebronnen. Mr. Haga denkt dat als dat gebeurt de prijzen van duurzame energiebronnen gelijk zullen blijven. Alsof die met magische krachten worden geproduceert. Windmolens uit china gaan meer kosten als de brandstoffen waarmee deze gemaakt worden ook meer gaan kosten. De kolen voor zonnepanelen zullen duurder zijn, en dus de zonnepanelen. Veel belangrijker is het feit dat met minder fossiele brandstoffen er in absolute zin minder kan met de daarop gebaseerde industriele capaciteit. Daar is als het zover is met marktwerking helemaal niets te doen.

Om in een nog vriendelijk prijsklimaat duurzame energie bronnen te creeren is subsidie nodig. Leningen zijn nodig. Belasting voordelen zijn nodig.Deze meer subsidie deste beter want als we tegen een echte oliecrisis aanlopen (binnen drie tot vijf jaar) heb je de middelen niet meer om duurzame energie te maken.

“First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.” Bijna gewonnen!

Focus op generatieve duurzame energiebronnen

Er is wel iets te zeggen voor een betere focus van het aanwenden van subsidies (in weze het toewijzen van fossiele brandstof reserves). Fabrieken die bv. zonnepanelen produceren en zelf draaien op zonnepanelen. Fabrieken die windturbines maken en dat doen met een productie lijn die volledig carbon onafhankelijk is. Dit zijn investeringen die niet alleen primair generatief zijn, (bv. zonnepanelen maakt van het oppervlak dat ze beslaan producerend land, net als biologische landbouwgrond. Met de stroom kan men allerlei nuttige dingen doen), maar deze zijn ook secundair generatief, kwadratisch zogezegd. Een zonnepanelen fabriek die op zonnepanelen draait hoeft niet te stoppen met produceren, want het kan zonnepanelen bieden in ruil voor alle grondstoffen die nodig zijn (waarbij zand een van de belangrijkste is). Generatief is de kwalificatie die garandeerd dat een activiteit tot ‘economische groei’ leidt. Alle andere activiteiten zijn consumptief, en dat is 90% van het bedrijfsleven.     

Carbon/Credit Haat Generatieve Investeringen

Het is de generatieve duurzame energie die de VVD ziet als het meest funest voor de huidige carbon/credit economie. De hegemonie van de energie/financiele sector wordt er structureel door ondermijnd want een carbon onafhankelijke fabriek is ook financieel onafhankelijk (behalve voor de eigen handel die in zonnepaneel valuta te bedrijven zou zijn). Daar zit het probleem voor de VVD, want de VVD is een partij die houdt van het verschil, dat verschil dat de eigen prestatie in een beter daglicht plaatst, ten koste van een welvarend Nederland.  

De Moloch van een VVD

Smaad, het lasteren en kleuren van iets waarvan je de maatschappelijke status wil aantasten, is een politieke taktiek die net zo krachteloos is als open agressie. Iemand die zoals mr. Haga AgentschapNL een moloch noemt, kiest gewoon een woord waarmee hij ons in de waan denkt te kunnen brengen dat het Agentschap iets slechts is. Maar wat is een effectieve prestatie maat van het AgentschapNL? Er zijn duizenden bakkers in Nederland, maar we spreken niet over de Moloch van het bakkernetwerk, wie weet wel een tak van Al Quida om over de Albert Heijns maar te zwijgen (toch al gauw een ‘Moloch’ met 2000+ vestigingen schat ik). Maar u als lezer mag deze brokken vileinheid als een brave poedel opschrokken en bij de volgende gelegenheid opkotsen ‘AgentschapNL, wat een moloch is dat toch vindt u ook niet?’..en dan nog deftig voor de dag komen ook! Smaad! Geweldig!

Steekt de VVD de hand even in eigen boezem dan valt op dat deze partij absoluut niet presteert. Zelfs als het een voorstander is van een inkomensgradient in de maatschappij, om mensen gemotiveerd te houden, dan nog faalt het als het niet het beleid voorstaat dat Nederland echt uit de economische crisis kan trekken. De economische crisis is de fossiele energie crisis, het is het verlies van controle en de afnemende beschkbaarheid van fossiele brandstoffen die de internationale industrie dwingt om ‘gas terug’ te nemen, en in een economisch model waarbij de finanaciering voorloopt op de productie (noodzakelijk om de producent de noodzakelijke grondstoffen en brandstoffen te laten kopen) betekent dat dat de schulden die geldhoeveelheid wordt teruggeschroeft. Die is een proces dat normale economen alleen snappen in termen van de ‘schulden’ in de wereld. De VVD doet hier helemaal niks aan. Het stuurt aan op een verschaling van de maatschappij omdat het zich met het lot van de fossiele industrie heeft verbonden. Daarmee is een pijnlijke maatschappelijke doodstrijd waarbij duurzaamheid en de daartoe behorende infrastructuur met alle macht wordt bestreden onvermijdelijk. Dat is wat u ziet gebeuren in Griekenland, Spanje, Italie : Afgesneden van geld, afgesneden van olie, en mensen sterven er bij bosjes. De zon werpt ons elk jaar 20 keer zoveel energie toe als onze totale resterende fossiele voorraad, maar een VVDer wil het met die fossiele voorraad blijven doen. Prima, maar zijn er voor mensen met zo’n instelling geen leuke keldertjes met leren riempjes en maskertjes en mag de rest van de maatschappij gevrijwaard blijven van deze maniakale eenkennigheid.

Leave a Reply