To our Podcasts

Het Regeer Akkoord : Dom, Ondemocratisch

Hieronder de punten in het nieuwe regeer akkoord die betrekking hebben op duurzaamheid en het klimaatprobleem.

Het punt Kern Energie  (dag duurzaam)

Door Carbon Capture and Storage (CCS) initiatieven afhankelijk te maken van vergunningen voor een nieuwe kerncentrale wordt een desastreuze keuze gemaakt. Kerncentrale bouwprojecten zuigen geld weg voor duurzame energie, terwijl er geen zicht is op voldoende kernbrandstof. Ook zal er (in combinatie met de drie nieuwe kolencentrales!) zo’n energie overschot zijn dat alternatieve energie niet zal kunnen concurreren. De CCS lobby zal zich nu achter de kern lobby scharen, iets wat ze toch al zouden doen. CCS is een idee dat het aanhoudende gebruik van fossiele brandstoffen in de hand werkt. We zien hier het resultaat van de (Europese) energie lobby, niet de burger lobby (ook wel democratie genoemd), want die bestaat niet meer.

Over de verhoging van de snelheids limiet naar 130 km/h:

"De VVD’er ziet in het verhogen van de snelheid ook een positief effect
voor het milieu. "Doorstroming op de snelweg betekent dat het milieu
minder belast zal worden. De meeste uitstoot wordt namelijk veroorzaakt
door het optrekken van voertuigen. Op het moment dat mensen doorgaans
harder mogen rijden, zijn zij ook eerder bereid om snelheid te
verminderen wanneer dit nodig is", aldus Oplaat.". Sure, de millieueffecten waren vast een belangrijke overweging. 

Over Schiphol en de Maasvlakte

Schiphol stimuleren en de maasvlakte uitbreiden leidt tot een toename van lucht en zeeverkeer. Het versterkt de concurentie kracht van verre producenten, en vergroot het gebruik van zeer vervuilende brandstoffen, vooral in de zeevaart. Het toont de macht van de olie lobby en het internationale bankwezen. Dit soort beleid is volgens de huidige stand van de wetenschap suicidaal te noemen.

Akkoord punten met groene impact

Bulletpoints Energie

 • 20% CO2-reductie ten opzichte van 1990 en 14% duurzame energie in 2020.
 • Om de CO2-reductie te realiseren en minder afhankelijk te worden bij de energievoorziening, is meer kernenergie nodig. Aanvragen van vergunningen voor de bouw van een of meer nieuwe kerncentrales die voldoen aan de vereisten, worden ingewilligd
 • Opslag van CO2 kan ondergronds plaatsvinden met inachtneming van strenge veiligheidsnormen en lokaal draagvlak. Deze opslag komt pas aan de orde na verlening van de vergunning voor een nieuwe kerncentrale.
 • Het kabinet beoogt een “Green Deal” met de samenleving, mede door voortzetting en versterking van de nationale aanpak van energiebesparing.
 • De verlening van vergunningen voor lokale, kleinschalige productie van energie en warmte wordt eenvoudiger.
 • De energietransitie berust op innovatie door goede samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen, ondernemingszin bij de ontwikkeling en export van nieuwe producten op dit gebied en enkele maatregelen die hieraan bijdragen. Het kabinet bevordert onderzoek naar en toepassing van nieuwe energiebronnen.
 • De opwekking van duurzame energie moet zo snel mogelijk concurrerend worden maar verdient in de overgangsfase stimulering. Hiertoe wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) geleidelijk omgevormd in een SDE+ regeling.
 • De financiering van de SDE+ vindt plaats door een opslag op de energierekening. De opbrengst van de SDE+ wordt direct ingezet voor duurzame energieprojecten.
 • De SDE+ wordt, zoals vastgelegd in het financieel kader, geen regeling met een open einde.
 • In internationaal verband zet het kabinet in op versterking van het Initiatief Duurzame Handel, met inzet van middelen voor Ontwikkelingssamenwerking, en uitbreiding hiervan naar CO2-intensieve sectoren.
 • In de Europese Unie richt het kabinet zich onder meer op een CO2-efficiëntienorm voor elektriciteitscentrales, scherpe milieu-eisen aan producten, emissie-eisen aan alle transportmiddelen en een Europees energienet, ook op de Noordzee
 • Het kabinet zet in op doorlichting van de wereldwijde broeikasgasemissiehandel ten aanzien van de betrouwbaarheid van emissierechten, zoals die uit het Clean Development Mechanism.
 • De energie-infrastructuur blijft in publieke handen

Bulletpoints Milieu en Dierwelzijn

 • De provincies krijgen meer zeggenschap over het natuurbeheer
 • De programmatische aanpak stikstof (PAS) blijft nodig voor een goed samengaan
  van economie en ecologie
 • De rek en ruimte binnen de toepasselijke Europese richtlijnen worden optimaal benut. Uitgangspunten voor de EU-richtlijnen zijn dat economie en ecologie in evenwicht zijn en dat maatregelen haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Nationale koppen op de Europese regelgeving worden opgespoord en verwijderd
 • Het dierenwelzijn wordt bevorderd. Het kabinet zet in op hogere eisen aan dierenwelzijn in de
  EU ten behoeve van een gelijk speelveld
 • In elk geval zet het kabinet in op EU-regelgeving tot vermindering van transporten over lange afstand van slachtvee en het mogelijk maken van het vaccineren in plaats van het doden van dieren ter beperking van dierziekten
 • De kustwering wordt versterkt (mitigatie hè, dat onze kinderen niet verzuipen)
 • "Het behoud en de verbetering van een gezonde leefomgeving voor nu en later vraagt
  duurzame antwoorden op de omgang met fossiele brandstoffen en de druk van
  milieuvervuiling op lucht, water en bodem"
 • Het nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit wordt verder
  uitgevoerd met uitzondering van de maatregelen die samenhangen met de
  kilometerheffing
 • De kwaliteit van oppervlaktewater wordt verbeterd, met name in stedelijke gebieden
 • Bij de verwerking en het beheer van afval gaan overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen nauwer samenwerken
 • Het kabinet komt met voorstellen de milieuregelgeving te
  vereenvoudigen en te moderniseren en de Crisis- en herstelwet permanent
  te maken

Bulletpoints Vervoer

 • De files worden aangepakt en de mobiliteit wordt verbeterd ter versterking van
  de economische groei en een schoner milieu
 • Er komt geen kilometerheffing
 • Verschuiving van vaste lasten naar variabele lasten is mogelijk door verhoging vanaccijnzen op brandstoffen onder gelijktijdige en evenredige verlaging van vaste lasten. Het kabinet zet hiervoor in op overleg met de buurlanden en binnen de EU
 • Er wordt 500 miljoen extra geïnvesteerd in wegen en spoor
 • De overheid werkt met het bedrijfsleven aan aanvullende maatregelen ter bestrijding van files zoals parkeer- en reisvoorzieningen, transferia, carpooling, goede fietsvoorzieningen, incidentenmanagement en de intensivering van telewerken
 • Het kabinet investeert in de binnenvaart om wegen en milieu te ontlasten. Er komt een uitbreiding van het dynamische systeem van maximumsnelheden. De maximumsnelheid op autosnelwegen gaat omhoog naar 130 km/u. Ook op andere wegen wordt de maximumsnelheid herbeoordeeld. Indien nodig voor de luchtkwaliteit, geluidsbelasting of verkeersveiligheid geldt een lagere maximumsnelheid
 • De grensregio’s worden beter bereikbaar voor treinverkeer
 • Er komt een grensoverschrijdende ontwikkeling van het treinverkeer in grensregio’s waaronder aansluiting op buitenlandse hogesnelheidstreinen.
 • Het programma Hoogfrequent Spoor dat is gericht op spoorboekloos reizen, wordt uitgevoerd, rekening houdend met de woon- en leefomgeving.
 • Er komen sneller aanpassingen van stations en treinen om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking te verbeteren
 • Schiphol is van groot belang voor de Nederlandse economie en krijgt, overeenkomstig de afspraken die zijn gemaakt aan de “Alders-tafels” (overlegtafels over de toekomst van de luchthavens Lelystad, Eindhoven, Schiphol en hun omgeving), de ruimte verder uit te groeien tot een duurzame en concurrerende luchthaven. Kwalitatieve groei van het wereldwijde verbindingennetwerk is essentieel
 • De fiscale stimulering van de aanschaf en het leasen van
  milieuvriendelijke auto’s wordt voortgezet met een meer transparante
  tariefstelling en toespitsing op absolute milieuprestaties
 • Het kabinet ondersteunt met kracht de verdere ontwikkeling van het
  haven- en industriegebied door de aanleg van een nieuw havengebied
  (Tweede Maasvlakte) met de bijbehorende natuurcompensatie
 • Aanleg en gebruik van additionele infrastructuur, zoals
  supersnelwegen, kunnen worden gefinancierd door investeringen van
  bijvoorbeeld pensioenfondsen en tolheffing. Er komt geen tolheffing
  voor het gewone wegennet
 • Er komt een verplichte aanbesteding voor het openbaar vervoer in de
  drie grootste steden waarbij kwaliteit en goede en actuele
  reisinformatie wezenlijke onderdelen van de aanbestedingseisen vormen
 • Het hoofdrailnet verdient een sterke verbetering van kwaliteit en effectiviteit waarbij grote besparingen optreden

Bulletpoints Internationaal

   • Het kabinet zet in op een gelijk speelveld in Europa met betrekking tot de normen ten aanzien van emissies, geluid en trillingen van voertuigen, openbaar vervoer, luchtvaart en scheepvaart om het woon- en leefmilieu minder te belasten
   • Het beleid is gericht op een wereldwijde aanpak van emissiehandel zodat er een gelijk
    speelveld is
   • Het kabinet zet in op doorlichting van de wereldwijde broeikasgasemissiehandel ten aanzien van de betrouwbaarheid van emissierechten, zoals die uit het Clean Development Mechanism

    Bulletpoints Maatregelen met enig effect op emissies

    • Tegengaan belemmeringen voor thuis- en telewerken. Stringente Arbo-regels met betrekking tot thuiswerkplekken worden opgeheven. Dit helpt ouders om werk met zorgtaken te combineren en is goed tegen de files
    • Zorg die nu in ziekenhuizen wordt verleend, maar beter door de huisarts
     kan worden gegeven, gaat terug naar de huisarts. Het kabinet stimuleert
     zorgverlening die in samenhang wordt gegeven (ketenzorg)


    Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/1/8/greencheck.nl/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *