Quote van de Dag ;-)

Toevallig op deze uitspraak gestuit :

70% van de
energierekening bestaat bijvoorbeeld al uit belasting en
transportkosten. (Wanneer) je als ondernemer dus minder belasting wilt
betalen, verbruik dan minder energie. Een ondernemer laat echt geld
liggen als hij niets aan zijn energieverbruik doet.” (bron)

UN vs. GOP

De VN meldt dat investeren in duurzame energie banen zal scheppen. Aan de andere kant van de Atlantische oceaan staan de ‘Republikeinen’ op kortingen op het budget die juist ten koste gaan aan groene banen. Dat laatste vooral omdat Bush belastingen voor hogere inkomensgroepen heeft afgeschaft zonder na te denken hoe het land moet functioneren zonder die belastingen. 

Aanval op de EPA

De GOP in de VS is bezig met een structurele aanval op het milieu agentschap, met name omdat dit opdracht heeft emissie regels op te stellen voor de kolen en gas centrales en de industrie in het algemeen.

 "In addition to proposing deep
cuts in EPA spending
, the continuing resolution could include a
provision to hamstring EPA’s power to regulate emissions from power
plants, factories and other sources."

De emissies zijn niet alleen slecht voor de CO2 concentratie, maar veroorzaken longaandoeningen en brengen permanente schade toe aan het ecosysteem.


Nederland heeft gemiddeld 850 volle zonuren, zonnepanelen leveren 15%, zonnecollectoren 50%,
waarom wordt zonnewarmte dan niet veel sterker gepromoot? Ah, ohja: niet belast, gas wel.

Het licht is aan in California

Een van de staten die wel brood ziet in groene banen is California. Daar draaien al sinds eind 80er jaren parabolische trog centrales van Luz Solar Partners Ltd. Het is een staat met water problemen maar ook met genoeg natuurlijke bronnen en land om daar wat aan te doen.

"While we grapple with the state’s immediate fiscal crisis, we also need
to take concrete steps to stimulate California’s economy, create more
jobs for Californians and prepare today’s students for tomorrow’s
high-demand careers,” said Steinberg. “This initiative also moves us
forward as an even stronger partner with President Obama’s national
agenda to invest in America’s clean energy research and technology
sectors." (bron)

De fiscale problemen worden overigens veroorzaakt door Wall street. Californie is net ontsnapt aan een ex-Goldman Sachs gouverneur Meg Whitman. Het voorstel van Steinberg en Pérez stelt o.a. normen aan energie producenten:

– 33% groene energie

– Stroomlijning van de vergunning voor terreinen (recent werd een mega project afgeblazen omwille van een woestijnschildpad, vaak zijn de vakbonden de partij die meer geld willen of tegenwerken)

– Een opleidings traject voor mensen die de installatie gaan bouwen

– Een krediet faciliteit op basis van belasting reserves voor efficientie maatregelen (olv. Nancy Skinner). Banken doen meestal nog alsof ze het rendement van een zonnepaneel niet kunnen berekenen.

Obama zou eigenlijk een nieuwe regering moeten starten in Californie. Dan was hij in een keer af van de suicidale hebzucht die het GOP in Washington en Wallstreet laten meedingen in het bestuur. Dan zou de VN de VS misschien weer in de ogen kunnen kijken en zou de energie die nu wordt verspild door de ‘Trans Atlantische Polarisatie’ ook bespaard worden.

DecentraalDuurzaam.nl

Het blog Decentraalduurzaam (nu).nl rapporteert dat er binnen EZ momenteel een luisterend oor is voor externe meningen, omdat men bezig is de Europese 3e richtlijn voor energie wetgeving vorm te geven. Tevens is men bezig het regulerings kader te herzien. Het is vreemd dat deze zaken die onze maatschappij fundamenteel raken (bijna alle activiteiten zijn afhankelijk van energie in welke vorm dan ook) niet op meer zichtbare wijze worden behandeld. Transparantie moet helaas worden uitgelokt en/of afgedwongen.

De vertegenwoordigers van Decentraal Duurzaam Nu zijn Edgar Wortmann (Stichting Ecodorp) en Igor Kluin . Kluin is de uitvinder van de Qbox, een systeem om lokaal electriciteit te verhandelen en slim in te zetten. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is zulke technologie niet nodig en slechts een verlengstuk van de Smart Grid denkwijze die de energie maatschappijen overdreven veel inzicht en invloed verschaft (en vertragend werkt op de bouw van de eigenlijke welvaartsmotoren, namelijk de energie bronnen zelf). Het is echter zeker waar dat de manier waarop de wet nu is ingericht (op zo’n wijze dat een Qbox lastig te benutten zou zijn) onnodig beperkend is.

Edgar en Igor

De dominatie van de energie bedrijven laat zich eenvoudig teruglezen in de 3e richtlijn:

"Considerans (27) De lidstaten moeten de modernisering van
distributienetwerken
bevorderen, bijvoorbeeld door de invoering van slimme netwerken
(smart grids), die op zodanige wijze moeten worden opgezet dat
gedecentraliseerde opwekking en energie-efficiëntie worden bevorderd.
"

Dat leest als een opdracht om Qboxen legaal te maken, hmm..

Saldering

Voor eigenaren van panelen is er een groot probleem, nl. de energie bron is gekoppeld aan het OZB object, de daarbij behorende EAN code, en kan niet worden gedeeld met de buren zonder dat hij verkocht en ingekocht moet worden, dwz met alle kosten van dien (btw, energie belasting). Technisch is er echter geen enkel probleem met verrekening per straat, per huizen blok, wijk, stad. Stroom die wordt gemaakt komt op het net beschikbaar en wordt direct gebruikt (vooralsnog). Een simpele meter volstaat hierbij.

 Free Grid

Adminstratie, niet techniek is de ‘beperkende’ factor

De Nieuwe Nuts licht de onderdelen uit de 3e richtlijn die het 1. Wel mogelijk maken een gesloten electrictiets net te beheren "vrijgesteld van verplichtingen
die een onnodige administratieve belasting zouden vormen
", maar tevens dat 2. "niet, onverminderd lid 4, huishoudelijke afnemers van elektriciteit voorziet", behalve de enkele bewoners van een bedrijven terein. Heel specifiek lijkt dit regelgeving die de adminstratieve last voor de grote leveranciers minimaliseert, en die voor lokale duurzaamheid maximaliseert. Kennelijk is er geen technische belemmering.

Die ‘gereduceerde adminstratieve last’ houd ook in dat de beheerder de energie die nodig is om het gesloten net te balanceren niet hoeft "te kopen volgens transparante, niet-discriminerende en op de markt gebaseerde procedures". Huh? Ook lijkt het aan de eigenaar van het gesloten net overgelaten of deze andere producenten via zijn net stroom laat leveren. Al deze regels schreeuwen om een meer ‘bottom up’ structuur, en die is mogelijk, omdat al bij 100.000 afnemers een legitiem energie bedrijf ontstaat.

Het advies van De Nieuwe Nuts kan ik hier alleen maar herhalen:

1. Splits de distributiebedrijven in logische bedrijfjes
(Nieuwe Nutszones) van ieder niet meer dan 100.000 aangesloten afnemers.

2. Maak de Nieuwe Nutszone tot speciale categorie in de
Elektriciteitswet. Binnen de Nieuwe Nutszone worden productie/levering
en distributie geïntegreerd.

3. Maak de vestigingsgemeente weer enig aandeelhouder van het
geïntegreerde Nieuwe Nutsbedrijf. En stuur op energieonafhankelijkheid
en duurzaamheid.

Ga vervolgens niet de gemeentebegroting spekken (of overeind
houden?) met energiewinsten. Maar herinvesteer ze in steeds betere
voorzieningen, zodat de stroom steeds schoner wordt en de
elektriciteitsrekening omlaag gaat.

Met de huidige mix van gesprekspartners moeten echter wel twee zaken worden aangepakt..

1. Regulerende Lobby

Het risico dat in de lobby van de heren Edgar en Igor schuilt is dat er een te specifieke beschrijving komt van de nieuwe ‘vrijheden’. Al in de richtlijn wordt over een smartgrid gesproken, straks komt er een regel die zegt dat men alleen bepaalde verdelings en managements systemen kan gebruiken (bv. de Qbox). Het gevaar bestaat ook dat we dan gedwongen worden het wiel opnieuw uit te vinden, alsof er niet al bijna 100 jaar electriciteit aan klanten wordt verkocht. Opeens moet het high tech en super transparant, iedereen met de billen bloot want er zou wel eens een milliwat op de verkeerde plek terecht kunnen komen.

2. De Ontbrekende Europese Burger Lobby

"Een goed functionerende interne markt voor elektriciteit moet producenten ertoe aanzetten te investeren in nieuwe vormen van stroomproductie, met inbegrip van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, waarbij speciale aandacht moet uitgaan naar de meest afgelegen landen en regio’s op de energiemarkt van de Gemeenschap. Een goed functionerende markt moet tevens consumenten afdoende maatregelen bieden om efficiënter gebruik te maken van energie, wat alleen kan als de zekerheid van de energievoorziening verzekerd is." (bron)

Hoeveel zekerder kan de energie voorziening zijn als hij lokaal is en de lokale bevolking dient? Waarom wordt de producent zo expliciet tegenover de consument gezet, die zich dan met behulp van (niet goedkope) technologie mag verheugen op een kans efficienter met de energie om te gaan? Als ik een zonneboiler op het dak heb dan kan ik net zo lang douchen tot het water op is nietwaar?

Prijzen fluctueren meer naarmate er meer om de olie wordt gestreden

Het probleem is een ontbrekende burgerlobby op Europees niveau (zeg maar een gebrek aan democratie). Niemand zegt dat we alles houtje touwtje moeten aanpakken, maar deze eenzijdige benadering is gewoon niet efficient. Het is alsof er wetten worden gemaakt om ons op naaldhakken te leren lopen "De burger moet goed worden begeleid bij de keuze van de juiste hakken, en in het begin zorgvuldig in de gaten worden gehouden in geval van struikeling", wie zegt dat we dat willen? Welke hulp hebben we nodig als we gewone schoenen dragen?

(Geen BTW op CO2 Vrije Energie Opwekkende Producten en Diensten)

Er is enorme haast bij het vergroten van de capaciteit van duurzame energie. Dit hangt niet alleen samen met de olie en gas voorraad, of met het klimaat, maar ook met de duidelijke onmacht van Europa om ons bv. olie te garanderen. Olie toevoer is handel en daarmee onbetrouwbaar, zeker als er strategische en zelfs existentiele spanningen over optreden. De regels en wetten voor eigen productie moeten eenvoudig worden gehouden, niet om de energie bedrijven per se een voet dwars te zetten, maar omdat energie een bron van welvaart is en we afstevenen op een structureel gebrek. Dan is Decentraal Duurzaam Nu wat we nodig hebben, maar dan wel zonder voortrekkerij. 

"The (Lokale Duurzame) Force In You Is Strong…"

Laten we overigens de les van Ghandi nooit vergeten. Hij kon de zout belasting (en daarmee de onvrijwillige slavernij en export naar Engeland) pas afschaffen toen hij werkelijk en als enige de macht had in India, dat was 10 jaar nadat hij de symbolische hand zout van het strand had gepakt. Macht volhardt tot je hem 100% uitschakelt.

Petities.nl

Sneller vergoenen? Goedkoper duurzaam zijn? Neem deel aan petities op petities.nl, met name de onderstaand. Slechts 40.000 ondertekenaars zijn nodig om een vraagstuk verplicht in de kamer te doen belanden.

Geen BTW over CO2 Vrije Energie Producten en Diensten

Stop de staatssteun aan kolencentrales! 

Verzwegen kosten boven tafel van de intensieve veehouderij

Stop fossiele elektriciteit binnen 20 jaar

Biologische producten BTW vrij

Stop nutteloze boomkap in de steden (wie maakt hier winst? Want de versnipperde bomen worden verkocht aan oa centrales)

Geen CO2 opslag in Noord Nederland

Vleesbelasting

Stop het vermoorden van de aarde met olie

Marktbevrijding EPA advies

Wettelijke Voorbereidingen Voor Fracking In Nederland?

Fracking is het winnen van aardgas door het breken van ondergrondse gas houdende rotslagen. Het is een methode die kan leiden tot vervuiling van grondwater met o.a. Uranium, Radium, chemicalien die voor het proces worden gebruikt, gas en CO2 (als dat onder de noemer ‘CO2 opslag’ voor de winning de grond in wordt gepompt). Het grondwater dat door fracking vervuild raakt zal dat duizenden jaren blijven, en om die reden is er veel weerstand tegen deze werkwijze. Recent brak een partner van het franse Total de samewerking af, waardoor het bedrijf nu op zoek is naar een nieuwe partner om in Zuid Frankrijk te beginnen. Er zijn hevige protesten om franse gebieden te beschermen. Olie maatschappijen betalen miljoenen om regulatie te beperken.

De Crisis en Herstel Wet 

In de Crisis en Herstel Wet staan een aantal wijzigingen mbt grondwater. De SP en de Partij van de Dieren heeft hier ook vragen over gesteld, want het lijkt er op dat voorbereidingen worden getroffen om protesten tegen de gevolgen van Fracking op deze manier in de kiem zullen worden gesmoord. Hier de vragen die zijn gesteld:

"de leden van de SP-fractie of de regering voorbeelden kan geven van
experimenten waaruit bleek dat er behoefte
kan bestaan om van bepalingen in de Waterwet af te
wijken. Betreft het ook experimenten die te maken hebben met de
waterveiligheid?

De leden van fractie van de Partij voor de Dieren
zijn bezorgd over het voornemen van de regering om nu ook het afwijken
van
de bepalingen in de Waterwet mogelijk te maken. Van
welke bepalingen van de Waterwet zou concreet afgeweken mogen worden?
Welke ervaringen met welke experimenten hebben geleid
tot deze beslissing? Is de Waterwet niet bedoeld om de kwaliteit van
het water te garanderen
, en hoe kan de leefomgeving
erbij gebaat zijn om hier van af te wijken?
Welke effect zal het opnemen
van de Waterwet bij de opsomming in artikel 2.4,
eerste lid, van de Crisis- en Herstelwet hebben voor de waterkwaliteit,
en
hoe wordt, wanneer afgeweken mag worden van de
Waterwet, de waterkwaliteit gegarandeerd?"


Het leven verdwijnt uit de vijvers

Economie

Onze economie is nog altijd op fossiele brandstoffen gebaseerd, en dankzij de luie partijen als de VVD en PVV zal dat nog wel even zo blijven. Daarmee werkt het overgrote deel van onze activiteiten de vernietiging van onze leefomgeving in de hand, en daarmee de vernietiging van onze maatschappij. Zoals Ban Ki Moon het verwoordde, het economische model is een mondiaal zelfmoord pact. Laat ons niet accepteren dat partijen als de VVD en PVV zich geroepen voelen dit pact te volvoeren, enkel omdat ze te lui zijn of te verslaafd aan hun levenswijze om aan oplossingen te denken.

Fracking Vloeistoffen

Vanadium Redox Flow Batterijen

Vanadium Chrysoberyl

Flow batterijen of accu’s zijn accu’s waarbij het reservoir met het electroliet  vele malen groter is gemaakt, en het derhalve met een pomp langs de gebruikelijke electroden wordt gevoerd. Deze uitbreiding van het electroliet kan alleen als daarin ook de energie wordt opgeslagen (en niet bv. in een laag rond de electroden). Er zijn vele typen flow batterijen, en elk heeft zijn voor en nadelen.

1984

Flow batterijen maken het mogelijk om overvloedige energie die bijvoorbeeld door zonnepanelen of een windmolen wordt geproduceerd op te slaan en terug te leveren als de panelen en molens niet zo hard produceren. Hierdoor is een van de grootste problemen met veel alternatieve energiebronnen (behalve golf en geothermische energie) aangepakt. In plaats van een ingewikkeld en duur en onproductief (smart) grid om de pieken en dalen op te vangen, kan men kleine en grotere flow batterijen gebruiken.

Een typische flow battery configuratie 

Vanadium Flow Batterij

We hebben het hier over de Vanadium Flow batterij omdat hier een kans ligt voor Nederland. Dat klinkt misschien wel dramatisch maar na een klein onderzoekje door Greencheck blijkt dat wel degelijk het geval. Er wordt vaak beweert dat er geen oplossing is voor electriciteits opslag, maar flow batterijen zijn dat nu juist. Dan verschuift de klacht naar de kosten van een systeem, en daar is bij Vanadium wel iets aan te doen.

Een 5 kW flow batterij bij een windmolen

De Vanadium Flow Batterij is door NASA ontwikkeld na dat zij een aantal andere typen hadden getest met verschillende electroden. Net als bij een ouderwetse batterij (met koper, zout water en zink) hebben flow batterijen electroden van uiteenlopende metalen (bv. bij de Edison batterij Nikkel en Ijzer). Dit heeft te maken met de zn. Redox reacties, de chemische reacties die een rol spelen. In secundaire dus oplaadbare batterijen wil men die graag omkeerbaar hebben, en redox reacties zijn dat vaak, en dan vaak onderinvloed van een potentiaal. Op die manier kun je een balans tussen twee kanten van een reactie door middel van electriciteit naar een kant duwen, zodat electriciteit wordt afgegeven als de reactie weer naar onkeert (en voila u heeft een batterij).

"The main advantages of the vanadium redox (flow) battery is that it can offer
almost unlimited capacity simply by using larger and larger storage
tanks, it can be left completely discharged for long periods with no ill
effects, it can be recharged simply by replacing the electrolyte if no
power source is available to charge it, and if the electrolytes are
accidentally mixed the battery suffers no permanent damage." (bron)

Omdat NASA aanliep tegen problemen met twee verschillende metalen kozen ze voor Vanadium. Vanadium kan namelijk in beide electroden gebruikt worden, zodat het niet uitmaakt waar het vanadium terecht komt. De reacties zijn wat ingewikkeld en het is misschien voldoende op te merken dat bij een Vanadium flow batterij twee tanks worden gebruikt met daarin Vanadium in verschillende electrische valenties.

Patenten

Waarom nu juist over deze soort flow batteries gepraat. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid en toegangkelijkheid voor de nederlandse industrie. Het patent op het Vanadium Flow Batterij systeem is namelijk van 1988, en daarmee verlopen. Zonder royalties kan iedereen het systeem nabouwen. Het bedrijf dat momenteel de markt bezit beweert anders:

"Prudent Energy is the owner, technology developer, manufacturer and systems integrator of ‘Vanadium-only’ flow battery storage solutions."

Nope. Niet waar. De patenten die ze hebben gaan over onbelangrijke zaken als hoe het electrolyt wordt aangemaakt, en hoe het systeem te gebruiken is, niet over de kern van het bedrijf, de technologie van de VRB/VFB. Het is dus heel goed mogelijk voor een technisch bedrijf in Nederland om deze apparaten te gaan maken. Vanadium is niet duur, het systeem bevat wel zwavelzuur (maar is minder zuur dan normale accu’s). De rest is plastic, pompen en een bewakings systeem. Hier stellen we het natuurlijk te simpel voor, maar dat is de uitdaging. Laten we eens iets leren van de Chinezen.

bron. De Wh inschatting is te laag

"The above matrix shows the comparative potential features of vanadium redox, subject the support of the
appropriate control electronics which would allow vanadium redox to compete against some alternative stationary power storage devices. The table shows that subject to adequate capacity tanks vanadium promises to dispense with generator sets even where stand-by equipment should remain in service beyond two hours. In this case the economics could be very favourable with added UPS and alarm-security implications and further system sophistication."

Kosten

De kosten van een VFB worden bepaald door de hoeveelheid electrische vermogen die men opeens nodig denkt te hebben (kW) en de hoeveelheid energie die men wil opslaan (kWh). De eerste factor bepaald de groote van de electroden, het pomp systeem, transformatoren e.d. Het tweede de groote van de opslagtanks. Er wordt gesproken over $350-$600 per kWh.

Dat kan goedkoper

Een van de redenen om aan deze prijsstelling te twijfelen is het onnodige patent van VRB systems op een vorm van Vanadium electrolyt feedstock (materiaal om het electroliet aan te maken). Het gaat simpel gezegd om korreltjes, en die korreltjes maken ongeveer 35% van het kostenplaatje uit. In het originele patent staan echter andere manieren om het te doen die nu niet langer gepatenteerd kunnen worden. Wordt hier geld verdiend aan iets dat niet nodig is? Het zal niet de eerste keer zijn dat een onnodig patent de klant op kosten drijft (denk aan de pharmacuetishe industrie waarin medicijnen van de markt worden gehaald als ze niet langer beschermd zijn). Het zou leuk zijn als een expert hier eens naar keek 😉

Nieuwe Lijst Energie Investerings Aftrek

De nieuwe lijst is al sinds december beschikbaar op deze pagina.

"Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de
fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het
belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde
investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de ‘gewone’
investeringsaftrek."

Congres Warmte in de Industrie

Agentschapnl organiseert op 23 maart een congres "Warmte in de Industrie" in het Media Centrum van de Jaarbeurs Utrecht.

"Warmte is een bepalende factor in de industriële energiehuishouding en
speelt daarmee een belangrijke rol in kostenefficiënte en duurzame
productie. Tot zover niets nieuws. Maar wellicht bent u benieuwd naar
nieuwe ideeën over hoe u uw warmtevraag verder reduceert?  Zijn er mogelijkheden om warmte met uw omgeving uit te wisselen of duurzaam
te produceren? Of misschien wilt u weten wat overheid en bedrijfsleven
voor elkaar kunnen betekenen? Kom dan op woensdag 23 maart naar het
congres ‘Warmte in de Industrie’."

Electriciteits opslag: De Edison Batterij

Een veel gehoorde opmerking is dat er geen goede oplossing is voor de opslag van electriciteit. Gedacht wordt aan stuwmeren en perslucht onder de grond en ook aan zogenaamde Flow Batteries. Het ontbreken van een oplossing voor opslag maakt dat we geneigd zijn te kiezen voor het smart grid, in de hoop dat grootschalige opslag of gebruik van onze electriciteit elders lokale opwekking wel rendabel zal maken. 

Al eerder is op dit blog geschreven over opslag van electriciteit in de vorm van ammoniak . Een eenvoudiger idee is de techniek die we in elke auto aantreffen, de accu. Als het om accu’s gaat is er momenteel een sterke push om Lithium Ion batterijen te gebruiken, die hebben allerlei voordelen. Voor opslag van electriciteit uit zonnepanelen of een lokale biogas installatie zijn de geavanceerde batterijen echter te duur.

Wie eerdere post op greencheck heeft gelezen weet dat het niet alles nieuw is wat wordt uitgevonden. Hiervan nu eens een voorbeeld uit de wereld van de electriciteits opslag, de Edison Batterij en de Vanadium Flow Batterij.


Ervaringsdeskundige

Edison Batterij

De Edison batterij is een uitvinding van Edison, het was begin deze eeuw de oplossing voor de toen prevalente electrische auto’s. Er waren batterij patent monopolies, en iedereen moest zelf maar een batterij bedenken om in zijn voertuigen te stoppen. Edison bedacht een batterij met nikkel en ijzer, en een basische (kalium) houdende vloeistof (niet zuur dus en ook niet schadelijk voor het milieu).

De oude accu’s zijn nog net zo goed als de nieuwe..

Het leuke aan deze accu’s is dat ze zeer duurzaam zijn. De eerste nikkel/ijzer Edison accu’s die niet zijn gesloopt sommige 99 jaar oud werken vandaag nog even goed als op de eerste dag. Dat komt omdat het chemische proces geen degradatie van de onderdelen teweeg brengt. In tegenstelling tot lood accu’s kan men een edison accu 100% laten leeglopen, overladen, schudden etc. zonder dat er iets mee misgaat. Dat was de reden dat ze oa in treinen werden gebruikt, en elke nieuwe wagon type kon men ze gewoon meenemen.

Een auto van Ford met de Edison Accu

"This remarkable cell and battery design ran in the Detroit Electric Car which was sold in 1912 to 1918. One of these cars was
bought by a Victoria BC woman and it was still in operation in 1997 on the original Ni-Fe battery.

Nauurlijk zijn deze batterijen te zwaar om te concureren met de Lithium optie in moderne auto’s, maar voor wie electriciteit wil opslaan is deze eenvoudige, betrouwbare en makkelijk te onderhouden accu een goede optie. Ze produceren bij het opladen zeer kleine hoeveelheden waterstof die met een ingebouwde katalysator kan worden verwijderd. Het enige dat men hoeft te doen is af en toe water toevoegen, iets dat ook automatisch kan. Ze zijn niet zo goedkoop als lood accu’s (3 keer duurder), maar ze gaan vele malen langer mee. Wanneer u teruglevert maar toch graag net genoeg electriciteit voor ‘s avonds (tv etc.) wilt opslaan dan zijn deze dingen ideal. Zijn er in Nederland nog producenten?Zelf maken kan ook. De patenten zijn verlopen.

Waar kan me deze accu’s kopen?

Iron Core Batteries
Beutilityfree
Nickel Iron Battery Foundation
Kleine modellen
Zapp Star
Microsec
Chinese fabrikant
Russische fabrikant

Binnenkort deel twee, de Vanadium Redox Flow Batterij..

Energie Belasting

Update: Greenchoice heeft een intitiatief om de salderings limiet af te schaffen. De beperking aan de hoeveelheid terug te leveren stroom is nu nog een reden waarom grotere installaties moeilijk rendabel te maken zijn.

De energie belasting maakt het onaantrekkelijk voor particulieren om electriciteit aan het net te leveren. De belasting is progressief en maakt het vooral voor de kleinere leveranciers duur, het tegengestelde van wat men in deze tijden van verduurzaming wenselijk zou achten. Daarbij is de belasting op electriciteit bijna 6 keer hoger dan die voor gas per geleverde Megajoule. Er is weliswaar een onbelaste voet en er is een belasting teruggave tot 50% voor bv.  sociale instellingen en instellingen tot algemeen nut.

"De regulerende energiebelasting heeft tot doel bij te dragen tot het verminderen van de CO2-uitstoot en tot het bevorderen van energiebesparingen." (bron)

De consuwijzer verwoord het zo:

"U betaalt energiebelasting omdat energiegebruik slecht is voor het milieu.
Door energiegebruik kunnen bijvoorbeeld fossiele brandstoffen zoals gas en
steenkool opraken. En energiecentrales stoten gassen uit die ervoor zorgen
dat het warmer wordt op aarde. Door de energiebelasting betaalt u meer geld
voor energie. De overheid hoopt dat u daardoor zuiniger bent met energie."

Waterstof Productie

Strict genomen is de opslag van electriciteit en gebruik nadien vrijgesteld van belasting, ook het opwekken van waterstof, want elektriciteitsverbruik voor chemische reductie, elektrolytische en metallurgische procédés is vrijgesteld van energiebelasting. Hmm..het is vast niet de bedoeling, maar het zou wissel gebruik van accu’s wel eens kostendekkend kunnen maken.

Ook een leverancier die levert aan een waterstof opslag of flow battery (accu) geniet volgens deze definite vrijstelling.

WKK

Eigenaren van een WKK installatie kunnen vrijstelling van energie belasting vragen voor het gas dat de installatie gebruikt, dit is een goede toepassing van de stimulering van duurzaamheid.

Warmte

Bij warmtelevering wordt er geen energiebelasting in rekening gebracht. Dat betekent dat warmte leveranciers alleen btw hoeven te rekenen over de prijs van de Gj die ze leveren. Als de warmte installatie gezamelijk is gekocht is het dus best idioot dat wordt voorgesteld de prijs gelijkt te trekken met die van gas, waarover wel belasting wordt gerekend. Het is ook niet duidelijk of bv. de Nuon ten onrechte geld in de zak houdt die ze ontvangen als ‘pseudo belasting warmte’ (een voorbeeld berekening).

"Om u als warmteklant niet te benadelen ten opzichte van een
vergelijkbare gasklant heeft Nuon Warmte besloten om u als warmteklant
vanaf 1 januari 2003 gelijk te behandelen als een gasklant."

Duurzame energie

Producenten van duurzame energie zouden automatisch vrijgesteld moeten zijn betaling van energie belasting indien zij leveren aan derden. In sommige gevallen is een installatie in gezamelijk beheer aangelegd die meer produceert dan voor eigen gebruik nodig is, en wacht men nu af wat de belastingdienst zal doen, terwijl betreffende gemeenten aangeven de financiele klap te zullen opvangen (Leeuwarden voor de Wilhelminastate). 

Crisis En Herstelwet

Artikel I, onderdeel D

De
leden van de VVD-fractie lezen dat er – in het geval van experimenten
die bijdragen aan innovatieve ontwikkelingen en waarvan
voldoende aannemelijk is dat uitvoering ervan
bijdraagt aan het bestrijden van de economische crisis en aan de
duurzaamheid –
alleen van de Elektriciteitswet 1998 kan worden
afgeweken wanneer dit geen gevolgen heeft voor de opbrengst van de
energiebelasting.
Kan de regering dit principe nader uiteen zetten?
Waarom mag het afwijken geen gevolg hebben voor de opbrengst? Hoe worden
de gevolgen berekend?

De leden van de PvdA-fractie vinden het van belang
dat de mogelijkheid om af te wijken van de Elektriciteitswet 1998 niet
beperkt wordt door de vraag of er sprake zou zijn van
een (marginaal) lagere opbrengst van de energiebelasting. Het moet in
de ogen van deze leden niet uitmaken of een
investering van een particulier in duurzame energie betrekking heeft op
een installatie
op het eigen huis die direct levert aan het eigen
huishouden (waardoor minder energie van het net betrokken wordt), dan
wel
dat die elders geplaatst wordt waardoor de installatie
levert aan het net. Het zou juist mogelijk moeten zijn voor die
particulier
om administratief te salderen. De leden van de
PvdA-fractie vragen waarop de vrees voor lagere opbrengsten gebaseerd
is. Immers,
wanneer er energie wordt toegevoegd aan het net door
de particulier, zal deze toch elders worden geleverd aan een derde, die
daar energiebelasting voor betaalt?

De leden van de SP-fractie vragen of er een
toelichting kan worden gegeven op de ratio achter het mechanisme dat
slechts kan
worden afgeweken van de Elektriciteitswet 1998 indien
dit geen gevolgen heeft voor de opbrengst van de energiebelasting?
Waarom
prevaleert de financiële opbrengst uit
energiebelastingen boven een goede ruimtelijke inpassing en bescherming
van natuur,
milieu en volksgezondheid?

Meer over afschaffing energie belasting