MIT’s McAffee’s ontdekking van Roboeconomics, althans bijna..

Wacht even, ik snap het net niet! 

Dit blog heeft in het verleden regelmatig over iets geschreven dat we de Robo(eco)nomie hebben genoemd. De kernvraag daarbij was: 

"Wat zou er gebeuren als we een machine hadden die alles maakte wat we nodig hadden, en het ding liep op hernieuwbare energie? Zouden we 1. Allemaal werkeloos zijn en arm, niet in staat iets van wat het ding produceerde te kopen, of 2. Allemaal gratis toegang hebben tot de productie, en zelf ‘werkeloos’ zijn?"

Dit is exact de vraag die Andrew McAffee zich stelt, als spreker tijdens TED2013. Zijn redenatie begint met de vaststelling dat onze technologie steeds meer taken overneemt, en dit steeds beter kan. Wij worden langzamerhand meer ‘afhankelijk’ van technologie en banen gaan verloren. Zijn identieke vraagstelling begint met 

“My biggest worry is that we’re creating a world where we’re going to have glittering technologies, embedded in kind of a shabby society,”

Oftwel optie 1. namelijk machines die alles kunnen maken, maar mensen die daardoor niks meer verdienen, en de vruchten van die automatisering niet kunnen plukken, en een shabby leven leiden. De rol van het heersend economisch denken is zeer belangrijk, daar gaat de hele vraag over.

"and supported by an economy that generates inequality instead of opportunity.”

Dus de economie creert ongelijkheid in plaats van kansen. Dat is momenteel inderdaad zo, de elite streeft naar een plutonomie, de rijken heersen. Dit is echter geen duurzame zaak, want ‘De economie’ is kort samen te vatten is als een strategie om "Zoveel mogelijk fossiele brandstof met zoveel mogelijk nut te verkopen" (Maximizing the utilisation of fossil fuels). Het heeft een broertje dood aan ons, de mensen die er deel van uitmaken. Wij zijn als consument slechts een excuus om te produceren. Zieke mensen zijn waardevoller dan gezonde, domme mensen zijn waardevoller dan slimme in economische zin. Dit economisch denken is ons grootste probleem zoals oa ook Sahra Wagenknecht uit Duitsland zegt.

De economie heeft geen parameter voor mensenlijk welzijn. Wel een voor cashflow, en aangezien cashflow zijn waarde ontleent aan de fossiele energie die we er mee kunnen kopen is de hoofdparameter van onze economie "hoeveel fossiel verbranden we momenteel?" 

McAfee noemt ons tweede alternatief als oplossing, maar omdat we in een economisch dogmatische wereld leven, met veel omzichtigheid, na eerst een paar niet werkende antwoorden te geven :  

"[McAffee] said more dramatic solutions may be needed, like a guaranteed minimum income.

Een minimum inkomen voor iedereen? Dat betekent koopkracht voor iedereen. Dwz iedereen zou voorzien zijn (want op welk niveau heeft een minimuminkomen zin als je er niet van kan leven), en ‘werkeloos’. Maar McAfee is er nog niet achter hoe dat dan zou kunnen. Dat is de reden waarom hij een probleem signaleert terwijl er wat ons betreft gewoon een alternatief is voor onze huidige economie :  De Roboeconomie. Die heet zo omdat robots een grote rol spelen in het productie proces, de ecologie ook met robots wordt herstelt, en alle energie hernieuwbaar is.

Roboeconomy 

Een economie die geen energielimiet kent omdat alle energie hernieuwbaar is, een die voor de meeste doeleinden alle processen kan automatiseren, is een economie die alle menselijke inmenging uiteindelijk overbodig maakt. Dat is geen bedreiging van ons inkomen, want we zouden die productie gewoon kunnen verdelen (met of zonder geld) zodat niemand hoefde te werken en toch iedereen had wat hij/zij wilde.

Maar de ‘Economie’ staat dat in de weg. De kern van de zaak is dat we niet erkennen dat we werkelijk te maken hebben met een theoretisch raamwerk dat alleen is gecreerd om de productiviteit op basis van fossiel te bevorderen in het belang van de verkopers en handelaren van fossiel, dwz de olie, kolen en gas maatschappijen en de banken. De economie is een ding dat alleen iets zegt over hoe het gaat met de fossiele en bankaire sector. Dat we met zijn alle ‘afhankelijk’ zijn is bijzaak.

De consument is een ‘werknemer’ van de economie. De baan bestaat uit het verslijten en kapotmaken van producten.

Door de oorsprong en aard van economisch denken niet te erkennen zijn we met zijn alle oliedom. Tegelijk is het economisch systeem, dus het conglomeraat van banken en energie bedrijven en industrie medogenloos in zijn zelfbehoud. Omdat de economische parameters nergens het welzijn van mensen meerekenen gaan mensen dood ten behoeve van een betere economie, zeker als er minder fossiel beschikbaar is zoals nu.

Pharmaceutische bedrijven importeren minder naar Griekenland, omdat ze geen winst willen mislopen door illegale export uit dat land. Als gevolg hiervan sterven momenteel veel grieken. De bankair afgedwongen competitie in de economie gaat over lijken. 

Het economisch denken is een zinloos uitgangspunt als het gaat om een wereld zonder fossiele energie, de wereld waar we nu naartoe bewegen. McAffee doet een poging en komt met de gebruikelijke onzin : Investeer in ondernemen en infrastructuur. Investeren in ondernemers heeft alleen zin als er ‘vruchtbare bodem’ is om te ‘groeien’, dwz een sloot energie, olie, kolen zodat bij nieuwe producten en vraag ernaar de productie kan groeien op basis van een toenemende hoeveelheid fossiel krediet. We verplichten ondernemers namelijk via banken aan leningen te komen en vooraal gebruik te maken van bestaande fossiel gebaseerde fabrikanten en logistiek en marketing. Dus als een ondernemer een lening krijgt moet er met dat geld fossiel te koop zijn anders gebeurt er niks. Dat werkt niet als de economische crisis een fossiele energie crisis is.

Investeren in infrastructuur is een perverse optie die door de fossiele sector in de mix wordt geworpen. Het heeft totaal geen zin in termen van welvaart en welzijn, niet primair iig. Maar het is een makkelijke taak die markten verbint en dus voor meer cashflow zorgt, allereerst bij het benzine station langs de nieuwe wegen. Zou het voorstel zijn om te investeren in electrische of hernieuwbaar gebaseerde infrastrctuur dan is het weer een ander verhaal. Dan omarmt men de roboeconmie en verlaat men de oude economie, dat is slim.

Asfalt aanleggen is een manier om meer brandstof te verkopen..

Mensen die economisch denken zullen de eigenschappen van de roboeconomie als een probleem zien. Er zal extreem hoge ‘werkeloosheid’ zijn. Kredieten zullen nauwelijks nodig zijn laat staan mogelijk. Energiebedrijven zijn er niet meer. Hoe gaat men nu zijn geld verdienen? Het antwoord is : Niet. Men krijgt allemaal een inkomen waarvan de normale levensbehoeften kunnen worden gekocht. Dit is omdat de productie van die levensbehoeften niemand iets kost omdat deze automatisch met hernieuwbare energie wordt gerealiseerd.

In een fossiel gebaseerde economie is een basis inkomen niet haalbaar aangezien de automatische productie die daarvoor nodig niet gegarandeerd kan worden. Er moet bovendien voor de energie betaald worden.

Om de twee modellen eens naast elkaar te zetten. 

 Economisch  Roboeconomisch
 Groei gebaseerd op expansie aanwending fossiele energie  Groei gebaseerd op expansie hernieuwbare energie basis
 Groei noodzakelijk vanwege de bankaire wens tot kredietexpansie  Groei niet noodzakelijk voor welvaart
 De energie koopkracht wordt verdeeld onder werkenden en werkelozen en speculanten De energie koopkracht wordt deels eerlijk verdeeld, deels verdient met extra inspanningen
Automatisering kost banen en leidt tot armoede Automatisering vergroot de productie capaciteit van goederen en diensten die door iedereen gekocht kunnen worden.
 Door de fossiele limitering van productie en economische activiteit wordt het ecosysteem aangetast  Door de ongelimiteerdheid van de mogelijke productie en activiteit kan een deel ervan ten dienste van het ecosysteem worden gesteld.
 Omdat iedereen om de fossiele koopkracht vecht wordt elke activiteit, ook culturele uitingen, gecommercialiseerd, beschermd, beperkt  Omdat voor een basis deel van de koopkracht geen competitie is kunnen mensen een cultuur ontwikkelen en behouden.
Omdat efficientie slechts gericht is op het maximaliseren van cashflow leidt deze niet tot kwaliteitsverbetering Omdat de economie bestaat uit mensen die hun constante inkomen kunnen switchen tussen verschillende producenten zal de kwaliteit van producten belangrijker worden.
Aan het hoofd van de economie denken mensen na over de toewijzing van fossiele reserves aan gebieden. Aan het hoofd van de economie denken mensen na over de kwaliteit die geleverd wordt, welke cultuur deze verdient.
Het ecosysteem zal volledig worden opgeofferd in de zucht naar meer fossiele omzet Het ecosysteem kan volledig worden hersteld met extra energie capaciteit en automatisering die naar wens gecreerd kan worden

Ik wacht op een uitnodiging voor TED of elders 😉

Kapitalisme en Communisme

Een Roboeconomisch systeem is niet kapitalistisch en niet communistisch. Het is geen kapitalisme omdat geld niet de drijvende kracht is achter expansie, maar energieproductie. In het kapitalistische systeem wordt verhuld dat met het geld fossiele energie gekocht moet kunnen worden. Maar in het roboeconomische systeem zal een fabrikant die goedkoop windmolens kan maken daarmee economische activiteit kunnen stimuleren, die als de energie van de windmolens door automatische systemen wordt gebruikt roboeconomisch is.

Roboeconomisch denken is niet communistisch in de zin dat het basis inkomen dat iedereen heeft niet leidt tot versimpeling van het producten aanbod of een uitgebreide bureaucratie. Het communisme moest toch met gelimiteerde bronnen produceren, onder een streng regime. Daarvan hoeft geen sprake te zijn in een roboeconomie. 

Leave a Reply