Duurzaamheid door een duale wereldeconomie

Duale economieen zijn een concept uit het koloniale tijdperk. Nog zijn in veel ontwikkelingslanden vaak meerdere muntsoorten in gebruik, waarmee verschillende producten en diensten catergorieen (westers, lokaal) worden verhandeld. De wereld heeft momenteel overigens al een duale economie omdat er naast het normale bankwezen het ongecontroleerde schaduw bankwezen bestaat, waarvan de omvang moeilijk is in te schatten. Er wordt ook zonder blozen gesproken over de ‘financiele’ en de ‘reele’ economie. Duale economieen bestaan omdat de leden van de economieen een verschillend belang hebben of omdat deze geen zaken willen/kunnen doen met leden van de andere economie.

De Eerste Economie 

De wereldeconomie die zichtbaar is in de boeken, waar het internationaal bankwezen de dienst uitmaakt en die zich nu al enige jaren vanwege grondstoftekorten wordt ingekrompen is een systeem met simpele regels. Het is een fossiele energie distributie/allocatie systeem. De door de banken uitgeleende Dollars, Euro’s e.d. kunnen worden geruild voor fossiele brandstoffen, en daardoor blijft alles in beweging. Die transactie is fundamenteel voor het functioneren, en wordt met geweld afgedwongen, of gegarandeerd door eigen brandstof productie.

Door deze strenge carbon/credit (cc. koolstofkrediet) relatie is er geen ruimte voor duurzame energie, tenzij deze zich net zo kan gedragen als cc, dus centraal opgewekt en via het net gedistribueerd. Zolang dat het geval is kunnen banken krediet verstrekken dat men aan de energiemix kan uitgeven, dus niet alleen carbon, maar ook bv. wind. Het probleem hiermee is echter dat er op Aarde nog genoeg carbon houdende brandstof door dit systeem kan worden verdeeld, maar dat ons ecosysteem daar niet mee zal kunnen omgaan. De mensheid zal met het verstikken en giftig worden van onze oceanen ten onder gaan. Dit systeem is verslaafd aan koolstof en dood het leven op aarde, merkbaar, as we speak.

De defensieve aanpak werkt niet. Er is een offensieve aanpak nodig 

Er is door het opportunisme en fatalisme aan de top, door de mentaliteit van liberalen die denken dat alles eens vrije verovering kan zijn, geen rem of zekering die een verschoeide aarde kan voorkomen. Door de kracht en macht die fossiele brandstoffen in de hand van iedereen morst, is de top gedwongen vooruit te lopen, wijzigt de top koers, dan wordt deze vervangen. Alle gebruikers van fossiele brandstoffen vormen een onbewuste meute. U tankt ook en dat vindt u heel normaal.

Er is dus geen oplossing vanuit het huidige systeem. Zelfs een crisis, revolutie of oorlog is geen oplossing. Een ‘oplossing’ is een stabiel systeem dat het klimaat probleem kan aanpakken, zonder te worden tegen gewerkt of aangetast. Zonder een margegeile bankwezen dat een wederdienst eist voor de ‘geleende’ grondstoffen. De kern van economische denken is het benutten van hulpbronnen, met name en vooral fossiele energie, een hulpbron die alleen tijdelijk nut kan hebben, en die de nutteloze depletie van alle andere hulpbronnen faciliteert.  

Het klimaat probleem heeft een vervelende eigenschap die een frontale wereldwijde aanval volgens het gebruikelijke patroon onmogelijke maakt, de oplossing is namelijk niet met behulp van fossiele brandstoffen te bewerkstelligen. Bij het herstellen van onze ecologie kunnen en zullen geen fossiele brandstoffen worden gebruikt. Die vormen de kenmerkende factor van eerste economie. 

De Tweede Economie 

Om tot een vrij, actief en levensvatbaar klimaatoplossingsalternatief te komen moet deze als een vrije wereld economie kunnen fungeren. De diensten en producten moeten zonder door allerlei exploitatieve impulsen te worden belaagd kunnen worden uitgewisseld. Het moet zijn eigen criteria kunnen nastreven, iets dat niet spoort met de normale mens georienteerde economie. De doelstelling moet zijn 300 PPM CO2? Een oceaan temperatuur die zorgt dat de gassen er in opgenomen blijven (methaan, co2). Een albedo die netto voor afkoeling zorgt? Het kan. Maar het kan niet in de eerste economie.

Het is op dit moment mogelijk om deze doelen na te streven zonder enige interactie met de eerste economie, vanuit een basis in Mauritanie bv. Vanuit de woestijnen van Australie. geld is niet nodig, wel enige hulpbronnen. Een eigen munt kan worden gedekt door minimale koopkracht tav voedsel en onderdak. Dit kan allemaal op hernieuwbare basis worden gerealiseerd. Productie van zonneinstallaties kan 100% mbv hernieuwbare energie. De reden dat dit niet gebeurt is omdat in de eerste economie altijd naar winst gekeken wordt, naar beleenbaarheid, leverage, omdat in dit systeem de marge voor banken en omzet voor de fossiele industrie de drijvende factoren zijn. Een business case is een lakmoesproef voor carboncredit compatibility.

Laat je de eisen van de eerste economie los dan kun je weer vrij en effectief handelen. Alle technologie die in onze bestaande economie bestaat kan ook in een strikt op klimaat actie gerichte economie beschikbaar zijn. Een eigenschap van de tweede economie is dat alle energie hernieuwbaar is en dat het bepaalde doelstellingen heeft. Het maximaliseren van leven en minimaliseren van CO2 en temperatuurstijging bv. In wezen is zo’n tweede economie als een NASA missie naar planeet Aarde. De realiteit is dat onze aarde nog heel wat grondstoffen heeft die we uitsluitend tot herstel van ons ecosysteem zouden kunnen aanwenden, en waar de eerste economie de fossiele reserves nog niet (gas)/niet meer voor heeft om ze aan te spreken.

De tweede economie heeft de eerste niet nodig. Wat het vraagt is om beschikking te hebben over territorium dat nu nauwelijks wordt gebruikt (bv. woestijnen, oceanen) en gebruik van grondstoffen met uitzondering van fossiele brandstoffen. Het lijkt onmogelijk, maar dat is het allerminst. Ze mag wel aanspraak maken op hulpbronnen in het bezit van consumenten, en zal met hulp van defensie, ook aanspaak kunnen maken om mankracht en grondstoffen, en rust. De normale economie mag intussen ook vergroenen en overgaan op schonere brandstoffen e.d. maar de krachten daarin zijn niet in staat tijdig tot een werkend mechanisme te komen dat het leven op aarde veilig kan stellen (althans, deze evolutionaire richting). Daarvoor is een vrij handelend systeem nodig.

Regels van de tweede economie 

– Doelstelling reductie CO2, Controle mondiale temperaturen, vermeerdering en versterking leven op Aarde, borging herstelproces

– Vrij gebruik van gepatenteerde technologie

– Standaard levensonderhoud voor deelnemers. 

– Alleen gebruik van hernieuwbare energie bronnen

– Eigen voedselvoorziening

– Geen transacties buiten de tweede economie

– Bescherming door bestaande militaire machten

– Eigen munteenheid, monetair systeem 

– Vrij gebruik van bepaalde territoria

– Vrijheid om voedsel en energie te leveren aan eerste economie

Hoe start men te tweede economie 

De tweede economie wordt gestart door een strategisch verbond tussen de legers van bv. de BRICS landen, Europa en het Pentagon. De gebieden die aangewezen worden worden daarmee ‘exclusieve zones’. De leden van de tweede economie krijgen speciale diplomatieke status. Er is geen media vrijheid, het is niet toegankelijk voor de eerste economie. Er wordt een plan gemaakt en zo snel mogelijk begonnen. De activiteiten zijn puur gericht op eigen onderhoud en herstel van ecologie, klimaat, CO2 concentratie, en andere zaken gericht op het behoud van deze evolutionaire lichting. 

Of Anders 

Zonder een tweede economie blijft het noodzakelijke initiatief worstelen de eerste economie. De eerste wil exploiteren en afhankelijk maken, de tweede wil creeren en consolideren. Al worstelend zullen we overgaan op het opmaken van al het gas, op den duur constateren dat de oceanen dood zijn en giftig H2S produceren, en het best case scenario is dat we hetzelfde doen (een integraal anti klimaat effect initiatief starten) vanuit onze hermetisch afgesloten leefruimten diep in de binnenlanden. Veel waarschijnijker is dat de mensheid daar niet de noodzakelijke orde voor zal kennen.  

Leave a Reply