Mondiale Trends voor 2040 volgens het Pentagon

In het jaar 2040

Het Ministerie van defensie van de VS heeft een trend analyse gedaan kijkend naar 2040. hierin wordt een wereld geschetst die met name door klimaatverandering wordt overheerst, en hieronder zijn een paar paragrafen vertaald. Het toekomst beeld is niet rooskleurig, en omdat het rapport niet bedoeld is als beleidsdocument zijn de ideen over oplossingen de ‘industriele standaarden’ nl. gemanipuleerde graansoorten, carbon capture and storage, het voordurend gebruik van fossiele brandstoffen. Tekenend is de uitspraak dat de derde wereld waarschijnlijk meer innovatie zal laten zien omdat daar de bestaande industrieen deze minder kunnen onderdrukken. Dat is mijns inziens een waar woord omdat we dat ook in Nederland en Europa kunnen observeren. Fnuikende tegenwerking op alle fronten.  

Uit Het Rapport

(p. 12) Klimaat verandering zal bestaande sociale, politieke en grondstof spanningen versterken, het punt verschuivende waarop conflicten worden getriggered, zonder ze direct te veroorzaken. Bestaande broeikasgas emissies zullen een mondiale temperatuurstijging veroorzaken die niet gelijkmatig verdeeld zal zijn, ongeacht overeenkomsten om emissies te reduceren. Deze temperatuurstijgingen zullen waarschijnlijk leiden tot significante milieu veranderingnen waaronder waarschijnlijk verwoestijning aan de rand van de Sahara en verandering in regenpatronen in de monsoon riem van de Arabische Oceaan en Zuid Azie. De frequentie en intensiteit van extremem weersomstandigheden zal veranderen, mogelijk met serieuze gevolgen voor de laag gelegen kustgebieden. Het snelle smelten van de gletschers, met name in de Hymalayas, zal water management problemen vergroten in China, India, Pakistan en Bangladesh. Ziekte dragers zoals malaria muskieten zullen zich waarschijnlijk verspreiden naar de getemperde zones. 

(p. 12) De frequentie, schaal en duur van humanitaire catastrofes zullen waarschijnlijk toenemen. Veel landen, ook bv. India en China zullen waarschijnlijk afhankelijker worden van voedsel imvoer om hun grote en toenemend welvarende bevolking te voeden. Een verschuiving in landbouw gebruik en de verdeling van graanteelt gebieden gekoppeld met een toename in dier en planten ziekten zal de voedselproductie waarschijnlijk verstoren, een toename in migratie tot gevolg hebbend.

(p. 27) Klimaat verandering, en het voortschrijdende effect van temperatuurtoenames zal de schaarste van grondstoffen vergroten door aantasting van de agrarische capaciteit, verandering van neerslagpatronen en versterking van reeds bestaande distributie en toegangsproblemen. Sommige onvruchtbare gebieden zullen vruchtbaar worden door klimaatverandering. Deze gebieden zullen echter meestal de infrastructuur ontberen waardoor het een aanzienlijke tijd kan duren voordat hierdoor de voedselveiligheid wordt beinvloed. Milieuveranderingen hebben tevens de potentie om tot een toename in migratie te leiden. De migranten zullen veelal lokaal of in de regio bewegen, soms ook internationaal. Deze migratie zal echter veelal ongecontroleerd plaatsvinden en waar zij plaatsvind significante sociale en economische gevolgen hebben. Staten (in de VS) en steden die dit niet aankunnen zullen waarschijnlijk internationale humanitaire hulp vragen op een niet eerder geziene schaal en voor een niet eerder geziene duur.  

(p.28) De gevolgen van klimaatverandering zullen waarschijnlijk de moniale politieke agenda domineren, met name in de derde wereld waar het een toenemend belangrijke issue zal vormen. De ontwikkelde wereld zal waarschijnlijk een mate van transformatie ondergaan gedurende de verandering van een consumenten maatschappij gebaseerd op keuze vrijheid naar een meer beperkte duurzaam model dat voorziet in maatschappelijke en sociale stimulansen om ‘groenere’ gedragspatronen aan te moedigen en verspilling te ontmoedigen. Dit zal een verschuiving zijn in internationale normen waarbij de ontwikkelde wereld streeft naar duurzaamheid, terwijl de ontwikkkelingslanden nog streven naar economische groei.

(p. 28)..Ondanks de prioriteit op economische groei zal de derde wereld waarschijnlijk een belangrijke motor vormen voor innovatie omdat nieuwe goedkope en duurzame technologieen er een plek kunne veroveren zonder tegenwerking van de industrieele belangen die inefficiente legacy systemen verdedigen.

Innovatie

Wil Europa een innovatie voorloper zijn, worden of blijven dan moet de tegenwerking en lobby van de bestaande industrieen geneutraliseerd worden of het onderliggende belang worden geidentificeerd en aangesproken. Medewerking aan een vermindering van toekomstige problemen is de maatschappelijke taak van deze industrieen. Zij worden echter gedomineerd door het bankwezen dat onnodige compeitie aanjaagd om van de rente rijker te worden. Een belangrijke stap zou gevormd worden door een verlossing van de noodzaak tot (niet locale) competitie in ruil voor een vermindering van de winst. Verdeel de taart. Verplicht energie bedrijven en industrieen tot samenwerking en het vervullen van lokale behoeften en zij zullen ook een socialer gedrag naar de samenleving gaan vertonen.

Patenten

Daarnaast moet gepleit worden voor een verandering van de patent wet. Patenten worden nu om economische redenen toegewezen (bewijs hiervoor is vooral in de VS te zien, waar internet bedrijven zoals Google en Apple steevast voor de hand liggende patenten winnen). Er is ook een initiatief om patenten de behandelen als aandelen, en deze te verhandelen om hun toekomstige waarde (een bubble van jewelste zonder enige maatschappelijke waarde). De regels moeten veranderen zodat het iedereen vrijstaat om om het even welk gepatenteerd product te maken of techniek te gebruiken, zolang er een bescheiden royalty over de winst wordt betaald. Hierdoor wordt het nu gebruikelijke protectionistische oppotten van patenten door de industie onmogelijk gemaakt.  

Leave a Reply